Virkasuhteen täyttäminen, Itäkadun lapsiperheiden kotipalvelu, johtava ohjaaja, työavain SOTEPE-01-221-23

HEL 2023-009199
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Virkasuhteen täyttäminen, Itäkadun lapsiperheiden kotipalvelu, johtava ohjaaja, työavain SOTEPE-01-221-23

Chef för rådgivningen och hemservicen för barnfamiljer

Päätös

Neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö päätti ottaa koulutuksen, työkokemuksen, esihenkilö- ja johtamiskokemuksen, hakemuksen ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella valita neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun johtavan ohjaajaan virkaan sosionomi ********** (vakanssinumero 036668, toimintayksikkö 395100, työpiste 200140) 1.8.2023 lukien 3325,09 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi (6) kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja kunnes virkaan otettu on esittänyt hyväksyttävän selvityksen tartuntalain 48 §:n mukaisesta rokotussuojastaan. Selvitykset on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelusuhteen alkaessa on sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala / perhe- ja sosiaalipalvelut / lapsiperheiden hyvinvointi- ja terveys / neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelu.

Päätöksen perustelut

Neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun johtavan ohjaajan virka (vakanssi 036668) tuli avoimeksi 14.5.2023 viranhaltijan irtisanouduttua.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2020 § 4 mukaan neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun johtavan ohjaajan virkaan ottaa neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö.

Johtavan ohjaajan tehtävänä on toimia lapsiperheiden kotipalvelun toiminnan ja henkilöstön lähiesihenkilönä. Asiakastyöhön sisältyy lapsiperheiden kotipalvelun tarpeen arviointi ja asiakaslähtöinen palveluohjaus. Johtavan ohjaajan tehtäviin kuuluu lapsiperheiden kotipalvelun päätösten tekeminen ja kotipalvelun järjestämisen koordinointi. Työhön kuuluu myös asiakkaiden saaman palvelun vaikuttavuuden ja asiakas-prosessien seuranta. Työ sisältää monihallintokuntaista yhteistä työtä muun muassa neuvolan, lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin ja tuen, lastensuojelun avohuollon, vammaistyön sekä lapsiperheiden perhetyön kanssa.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto sosionomi (AMK), sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaalialalle soveltuva Suomessa suoritettu ammattikorkeakoulututkinto. Tehtävään on kelpoinen myös henkilö, joka on ennen 1.8.2005 suorittanut tehtävään soveltuvan sosiaali- ja terveysalan amk-tutkintoa edeltäneen amk-tutkinnon, opistoasteisen sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammatillisen tutkinnon, esim. sosiaalikasvattaja, sosiaaliohjaaja.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n ja 48a §:n mukaisen rokotussuojan.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lisäksi edellytetään lapsiperheiden kotipalvelun ja yhteistyöverkostojen sekä niiden lainsäädännön tuntemusta sekä myönteisyyttä perhekeskuskehittämiseen.

Johtavan ohjaajan virka oli haettavana 5.-25.5.2023. Hakuilmoitus julkaistiin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa osoitteessa helsinkirekry.fi. Lisäksi ilmoitus oli esillä TE-palvelujen sivuilla ja Linkedln-palvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti 14 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Kaikilla hakijoilla oli viran edellyttämä kelpoisuus.

Hakemuksen perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme henkilöä ********** **********

Haastattelijoina 7.6.2023 olivat vs. neuvolan ja lasiperheiden kotipalvelun päällikkö ********** ja lapsiperheiden kotipalvelun esihenkilö. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi amk (2004). Hän on Valviran laillistama sosionomi. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi amk (2003). Hän on Valviran laillistama sosionomi. **********

********** on koulutukseltaan sosionomi amk (2020), Valviran laillistama sosionomi. **********

Kaikilla haastatteluun osallistuneella hakijalla on viran edellyttämä koulutus ja kielitaito, lapsiperheiden kotipalvelun ja yhteistyöverkostojen tuntemusta sekä myönteinen asenne työn ja perhekeskusten kehittämiseen. Lisäksi kaikilla hakijalla on hyvät yhteistyö-, vuorovaikutus- ja tiimityötaidot.

Toimenkuvan vuoksi valinnassa kiinnitettiin erityistä huomiota hakijoiden varhaisentuen, kotiin vietävien palveluiden ja perheiden kanssa tehtävän työn osaamiseen sekä tuntemiseen. Tehtävänhoito edellyttää osaamista ja kokemusta yhteisen työn tekemisestä moniammatillisessa verkostotyössä sekä ymmärrystä lapsiperheiden kotipalvelusta.

Hakemusten ja haastattelun perusteella ********** osoitti johtavan ohjaajan virassa edellytettäviä vahvuuksia. Hän osoitti vahvaa osaamista perheiden kanssa tehtävästä työstä ja kokemusta vanhemmuuden tukemisesta. Lisäksi hän osoitti hyvää taitoa itseohjautuvaan työskentelyyn sekä osaamista laaja-alaisesti lapsiperheiden kotipalveluun liittyvään asiakastyöhön. Hänellä on myös osaamista ja kokemusta yhteisen työn tekemisestä moniammatillisesta verkostotyöstä. Hänellä on myös hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä lapsiperheiden kotipalvelun ja yhteistyöverkostojen kokemus sekä myönteinen suhtautuminen perhekeskuskehittämiseen.

Koulutuksen, työkokemuksen, esihenkilö- ja johtamiskokemuksen sekä hakemuksessa ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan ohjaajan viran tehtävien hoitamiseen neuvolan ja lapsiperheiden kotipalveluissa.

Detta beslut publicerades 10.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pauli Räisä, Lapsiperheiden kotipalvelun esihenkilö, puhelin: 09 310 32667

pauli.raisa@hel.fi

Heidi Långström-Karhapää, Neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö, puhelin: 09 310 66722

heidi.langstrom-karhapaa@hel.fi

Beslutsfattare

Virpi Aromaa
vs. neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö

Bilagor

1. Hakijalista

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.