Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelu ja perhesosiaalityö, sijoituksen sosiaalityö 3, johtava sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-201-23

HEL 2023-009345
Ärendet har nyare handläggningar
§ 15
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuuden täyttäminen, lastensuojelu ja perhesosiaalityö, sijoituksen sosiaalityö 3, työavain SOTEPE-01-201-23

Chef för socialt arbete inom barnskyddet

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen (vakanssinumero 37330, toimintayksikkö 395260, työpiste 100080) 4088,31 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

HL 51 §:n perusteella korjattu palkkatieto 13.7.2023 AL

johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen (vakanssinumero 37330, toimintayksikkö 395260, työpiste 100080) 4184,39 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätöksen perustelut

Johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 037330) on ollut haettavana ajalle 7.8.2023 – 13.6.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Johtavan sosiaalityöntekijän tehtävänä on johtaa lasten tarpeiden ja edun mukaisesti toteutettua sosiaalityötä, tukea työntekijöitä vaativissa asiakastapauksissa ja osallistua lastensuojelulain mukaiseen päätöksentekoon johtavana viranhaltijana.

Johtavan sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on hyvä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää lastensuojelun sosiaalityön kokemusta ja lainsäädännön sekä sosiaalityön toimintakäytäntöjen ja toimintaympäristön tuntemusta, kehittämismyönteistä työotetta sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Lisäksi edellytettiin soveltuvuutta esihenkilötehtäviin sekä kykyä johtaa ja ohjata kokeneita ammattilaisia lakisääteisissä viranomaistehtävissä.

Johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuus (vakanssinumero 37330) on ollut julkisesti haettavana 21.4. – 15.5.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä työ- ja elinkeinotoimiston verkkopalvelussa.

Määräajassa hakemuksen jätti neljä hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli neljällä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kaikki neljä hakijaa. 12.5.2023 ja 16.5.2023 haastateltiin ********** ********** Haastattelut suorittivat lastensuojelun sosiaalityön päällikkö ********** ja johtava sosiaalityöntekijä **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (Tampereen yliopisto, 2016) ja hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeus. Hän on toiminut **********

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri (Helsingin yliopisto, 2010) ja hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeus. Hän on toiminut **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (Lapin yliopisto, 2019) ja hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeus. Hän on toiminut **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri (Tampereen yliopisto, 2019) ja hänellä on Valviran myöntämä sosiaalityöntekijän ammatinharjoittamisoikeus. Hän on toiminut **********

Toimenkuvan vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota laaja-alaiseen lastensuojelun avo- ja sijaishuollon aikaisen sosiaalityön sekä lastensuojelun toimintaympäristön tuntemukseen. Lisäksi kiinnitettiin erityistä huomiota hakijan kehittämismyönteisyyteen, vuorovaikutustaitoihin sekä näkemyksellisyyteen lastensuojelun sosiaalityön kehittämistarpeista sekä muutosprosessien johtamisesta.

Kaikilla haastatelluilla oli kokemusta lastensuojelun sosiaalityöstä. ********** sekä ********** oli laaja-alaista kokemusta sekä lastensuojelun avohuollon että sijaishuollon aikaisesta sosiaalityöstä. Kaikki haastateltavat osoittivat haastatteluissa hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kehittämismyönteisyyttä. ********** osoitti em. lisäksi erinomaista lastensuojelun toimintaympäristön sekä lainsäädännön tuntemusta. Hän osoitti haastattelussa myös näkemyksellisyyttä työn kehittämistarpeista sekä muutosjohtamisesta ja esihenkilötehtävästä lastensuojelun sosiaalityön tiimissä.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti omaavan johtavan sosiaalityöntekijän tehtävässä edellytettäviä vahvuuksia. Hänellä on hyvä ja laaja-alainen kokemus lastensuojelun sosiaalityöstä. Haastattelussa hän osoitti laaja-alaista ymmärrystä, osaamista ja näkemyksellisyyttä lastensuojelun sosiaalityön toimintaympäristöstä sekä kehittämistarpeista. Haastattelun perusteella hänellä on erinomaiset vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot ja hänen työotteensa on itsenäinen sekä kehittämismyönteinen. Haastattelussa osoitetun näkemyksellisyyden ja osaamisen perusteella hän soveltuu hyvin esihenkilötehtävään, jossa johdetaan ja ohjataan kokeneita ammattilaisia lakisääteisessä viranomaistehtävässä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset johtavan sosiaalityöntekijän viransijaisuuden tehtävien hoitamiseen sijoituksen sosiaalityön yksikössä.

Detta beslut publicerades 07.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Aule Lille, lastensuojelun sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 43645

aule.lille@hel.fi

Beslutsfattare

Sari Säilynoja
vs. lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.