Kuuleminen, elintarvikelaki 56 §, Delta telineet oy /Baraka Market

HEL 2023-009778
Ärendet har nyare handläggningar
§ 29

Delta telineet Oy/ Baraka Market toiminnan kieltämistä koskeva elintarvikelain 56 §:n mukainen päätös

Enhetschef

Päätös

Toimija

Delta telineet oy, Puistotie 13, 05200 RAJAMÄKI, y-tunnus 2950935-3

Elintarvikehuoneisto

Baraka Market, Salpausseläntie 13, 00710 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön ratkaisu

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikkö kieltää varastoida, pakata, käsitellä ja myydä pakkaamatonta lihaa Baraka Market myymälässä toistaiseksi.

Edellä mainittu kielto voidaan kumota, kun ympäristöpalvelut on tarkastuksella todennut seuraavaa:

1) Elintarvikehuoneisto on kauttaaltaan siisti ja puhdas. Ylimääräiset, toimintaan kuulumattomat tavarat on siirretty pois elintarvikehuoneistosta.

2) Myymälässä on erillinen, jäähdytetty lihankäsittelyhuone. Tilassa tulee olla lattiakaivo, käsienpesupiste sekä ehjät ja helposti puhtaana pidettävät pinnat.

3) Myymälässä on erillinen, jäähdytetty tila ruhojen säilytystä varten. Tilassa tulee olla lattiakaivo sekä ehjät ja helposti puhtaana pidettävät pinnat.

4) Myymälän lattia on korjattu palvelumyyntialueelta ja takatilasta.

5) Myymälän katto on tasoitettu.

6) Siivousvälineiden säilyttämistä ja huoltamista varten on asianmukainen vesipisteellä ja kaatoaltaalla varustettu siivouskomero.

7) Siivousvälineet ovat puhtaita.

8) Myymälässä on asianmukainen paikka astioiden ja välineiden pesuun ja kuivaamiseen.

9) Jos myymälässä pakataan lihaa, tulee pakkaamista varten olla asianmukainen, siisti tila (esimerkiksi lihankäsittelyhuone).

10) Myymälän käsienpesupisteet on varustettu asianmukaisesti kertakäyttöpyyhkein ja nestesaippualla.

11) Elintarvikehuoneistolla on oltava omavalvontajärjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset ja omavalvontaan liittyvä kirjanpito tulee olla tarkastettavissa.

Täytäntöönpano

Tämä päätös tulee voimaan välittömästi ja päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Delta telineet oy teki 5.2.2023 Helsingin ympäristöpalveluihin elintarvikelain 10 §:n mukaisen ilmoituksen Baraka market -nimisen elintarvikemyymälän perustamisesta osoitteeseen Salpausseläntie 13, 00710 Helsinki. Ilmoituksen mukaan myymälän toiminta alkaa 1.3.2023 ja myymälän toimintana on teollisesti pakattujen, ei-helposti pilaantuvien elintarvikkeiden vähittäismyynti.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut teki valvontasuunnitelman mukaisen ensimmäisen tarkastuksen myymälään 25.5.2023 (liite 1). Tarkastuksella todettiin, että myymälässä käsiteltiin ruhoja, valmistettiin jauhelihaa ja suunnitelmissa oli myös myydä palvelumyynnissä lihaa. Tarkastuksella todettiin useita vakavia epäkohtia. Myymälän tilat eivät soveltuneet suunniteltuun toimintaan, sillä myymälässä ei ollut erillisiä, jäähdytettyä lihankäsittelyhuonetta ja ruhokylmiötä. Lihankäsittelytilasta puuttui vesipiste. Palvelumyyntialueen vesipisteen taustalle oli teipillä kiinnitetty pinnoitettu pahvilevy suojaamaan seinää roiskeilta. Siivousvälineiden säilyttämiseen ja huoltamiseen ei ollut säilytysratkaisua. Astioiden ja välineiden pesuun ja kuivaamiseen ei ollut paikkaa. Henkilökunnan tavara- ja vaatesäilytykselle ei ollut säilytysratkaisua. Myymälälle ei ollut laadittu omavalvontajärjestelmää eikä kylmäsäilytettävien elintarvikkeiden lämpötilaseurantaa ollut aloitettu. Myymälän tiloissa oli useita toimintaan kuulumattomia laitteita ja kalusteita, varastotila oli siivouksen ja järjestelyn tarpeessa. Tuoreena toimitettua lihaa oli jäädytetty myyntiä varten eikä jäädytysmenetelmän toimivuutta ollut varmennettu. Myymälässä oli myynnissä teollisuuden pakkaamia elintarvikkeita, joista puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät. Myynnissä oli myymälän itsepakkaamia naudanlihoja, joista puuttuivat kaikki merkinnät. Toimija ei toimittanut myynnissä olleiden elintarvikkeiden jäljitettävyysdokumentteja kuin vain yhden saapuneen lihaerän osalta.

Myymälän toiminta poikkesi olennaisesti toimijan ilmoittamasta, minkä vuoksi ensimmäinen tarkastus tehtiin noin kolmen kuukauden kuluttua toiminnan alkamisesta. Elintarvikehuoneistoon, jossa myydään helposti pilaantuvia, pakkaamattomia elintarvikkeita tulisi tehdä tarkastus kuukauden sisällä toiminnan alkamisesta.

Myymälään tehtiin seurantatarkastus 21.7.2023, jolla tarkastettiin epäkohtien korjaaminen (liite 2). Tarkastuksella todettiin, että toimija ei ollut noudattanut kehotusta, muuten kuin omavalvontasuunnitelman laatimisen osalta ja havaittiin muun muassa seuraavia vakavia epäkohtia, joista voi aiheutua vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle:

- elintarvikehuoneiston puhtaanapitoa oli selvästi laiminlyöty. Tilat olivat kauttaaltaan erittäin likaiset.

-lihankäsittelytila ja ruhojen säilytys oli samassa kylmätilassa

- lihankäsittelytilassa ei ollut toimivaa käsienpesupistettä

- lihakylmiön lattia oli vain osittain laatoitettu. Jauhelihamyllyn alla lattia oli betonia, josta maali oli kulunut ja vesi kertyi laattojen viereen betonille.

- myymälän lattiasta puuttui pinnoite koko palvelumyynnin alueelta

- palvelumyyntialueen vesipisteen taustalle oli teipillä kiinnitetty pinnoitettu pahvilevy

- käsienpesupisteeltä puuttui käsihygienian ylläpitämiseen tarvittava varustelu (nestesaippua ja kertakäyttöpyyhkeitä tai kangaspyyheautomaatti)

- myymälän katon pinta ei ollut tasainen

- siivousvälineet olivat erittäin likaiset ja niitä säilytettiin myymälän takatilassa seinän vierustalla ja henkilökunnan wc-tilassa

- astioiden pesuun ja kuivaamiseen ei ollut osoittaa paikkaa

- myymälässä oli pakattu jauhelihaa myyntitiskin taakse sijoitetulla vakuumipakkauskoneella ja jauhelihaa oli jäädytetty myyntikalusteessa

Havaittujen epäkohtien vuoksi viranhaltija päätti 25.7.2023 kieltää Baraka market elintarvikehuoneistossa harjoitettavan pakkaamattoman lihan myynnin, varastoinnin, käsittelyn ja pakkaamisen myyntiin toistaiseksi. Päätös tehtiin elintarvikelain 64 §:n mukaisena kiiretoimenpiteenä (liite 3). Epäkohdat ovat vakavia ja voivat aiheuttaa vakavaa vaaraa ihmisten terveydelle.

Kuuleminen

Delta telineet oy:tä on kuultu elintarvikelain (297/2021) 56 §:n mukaisesta päätöksestä sekä asetettavasta määräajasta 1.8.2023 päivätyllä kirjeellä (Liite 4).

Delta telineet oy ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Täytäntöönpano

Päätös ehdotetaan asettamaan voimaan siten, että päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Päätöksen perustelut

Elintarvikelain (297/2021) 64 §:n mukaan kiireellisissä tapauksissa elintarvikevalvontatehtäviä suorittava kunnan viranhaltija, jolle ei ole siirretty toimivaltaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön 27 §:n 3 momentin mukaisesti, on oikeutettu ryhtymään 55, 56, 58 ja 59 §:ssä tarkoitettuihin hallinnollisiin pakkokeinoihin. Viranhaltijan tämän pykälän nojalla tekemä päätös on viipymättä saatettava kunnan valvontaviranomaisen käsiteltäväksi.

Elintarvikelain 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, sisämarkkinakaupan, viennin, tukkukaupan ja muun jakelun, tarjoilun ja muun luovutuksen sekä käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, alkutuotantopaikka tai elintarvikehuoneisto tai siellä harjoitettava elintarviketoiminta on sellaista, että se aiheuttaa tai sen voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa vaaraa ihmisen terveydelle tai vaaraa sellaisen elintarvikesäännösten vastaisuuden takia, jota ei voida poistaa. Kielto voidaan määrätä väliaikaiseksi asian selvittämisen tai epäkohdan korjaamisen ajaksi. Väliaikainen kielto on voimassa, kunnes valvontaviranomainen antaa asiassa lopullisen ratkaisunsa. Valvontaviranomaisen tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että asiassa tarvittavat selvitykset tehdään viivytyksettä.

Delta telineet oy:lle on annettu elintarvikelain 64 §:n nojalla viranhaltijan päätös väliaikaisesta kiellosta. Tämän kuulemisen kohteena olevalla päätöksellä annetaan asiaan lopullinen ratkaisu ja samalla annettava päätös korvaa väliaikaisen kiellon.

Delta telineet oy:n toiminnassa havaittiin vakavia epäkohtia, jotka vaarantavat elintarviketurvallisuuden.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004, jäljempänä yleinen elintarvikehygienia-asetus) 3 artiklan mukaan elintarvikealan toimijoiden on varmistettava, että kaikki niiden vastuulla olevat elintarvikkeiden tuotanto-, jalostus- ja jakeluvaiheet täyttävät tässä asetuksessa säädetyt asiaa koskevat hygieniavaatimukset. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (178/2002) 17 artiklan mukaan kaikissa tuotannon, jalostuksen ja jakelun vaiheissa toimivien elintarvikealan toimijoiden on vastuullaan olevissa toiminnoissa huolehdittava siitä, että elintarvikkeet täyttävät niiden toiminnan kannalta asiaankuuluvat elintarvikelainsäädännön vaatimukset ja varmistettava, että kyseiset vaatimukset täyttyvät.

Yleisen elintarvikehygienia-asetuksen (852/2004, liite II luku I ja V) mukaan elintarvikehuoneistot on pidettävä puhtaina ja hyvässä kunnossa sekä kaikki elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat esineet, välineet ja laitteet on puhdistettava tehokkaasti ja tarvittaessa desinfioitava.

Elintarvikelain 6 artiklan mukaan elintarvikealan toimijan on huolehdittava toiminnassaan siitä, että elintarvikkeet ovat kemiallisilta, fysikaalisilta, mikrobiologisilta ja terveydellisiltä ominaisuuksiltaan sellaisia, että ne ovat ihmisravinnoksi soveltuvia eivätkä aiheuta vaaraa ihmisen terveydelle.

Baraka marketin tilat ja kalusteet olivat erittäin likaiset. Myymälän rakenteissa ja pinnoissa oli runsaasti puutteita, eivätkä ne ole helposti puhtaana pidettäviä.

Eroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004) elintarvikehygieniasta liitteen II luvun I kohdan 2 mukaan elintarvikehuoneistojen on oltava pohjapiirrokseltaan, suunnittelultaan, rakennustavaltaan, sijainniltaan ja kooltaan sellaiset, että a) ne voidaan asianmukaisesti huoltaa, puhdistaa ja/tai desinfioida, niissä voidaan ehkäistä tai vähentää ilman kautta tulevaa saastumista ja niissä on riittävät työtilat kaikkien toimien suorittamiseksi hygieenisesti, b) voidaan torjua likaantuminen, joutuminen kosketuksiin myrkyllisten materiaalien kanssa, hiukkasten variseminen elintarvikkeisiin ja kosteuden tiivistyminen ja haitallisen homeen muodostuminen pinnoille, c) ne mahdollistavat hyvän elintarvikehygieniakäytännön noudattamisen, myös saastumiselta suojaamisen ja erityisesti tuhoeläinten torjunnan, ja d) elintarvikehuoneistoissa
on tarvittaessa asianmukaiset kapasiteetiltaan riittävät lämpötilavalvotut
käsittely- ja varastointiolosuhteet elintarvikkeiden pitämiseksi
sopivassa lämpötilassa, ja huoneistot on suunniteltu siten, että lämpötilaa voidaan valvoa ja että se voidaan tarvittaessa kirjata muistiin.

Baraka Market myymälässä siivousvälineet olivat erittäin likaiset ja niitä säilytettiin myymälän takatilassa seinän vierustalla ja henkilökunnan wc-tilassa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004) elintarvikehygieniasta liitteen II luvun II kohdan 1 mukaan
elintarvikkeiden valmistuksessa, käsittelyssä tai jalostuksessa käytettävät tilat on suunniteltava ja sijoiteltava niin, että niissä voidaan noudattaa hyvää elintarvikehygieniakäytäntöä ja ehkäistä saastuminen eri toimien välillä ja niiden aikana. Lattiapinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää vedenpitävien, nestettä hylkivien, pestävien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia. Lattioissa on tarpeen mukaan oltava asianmukaiset lattiakaivot.

Sisäkattojen välikattojen ja kattoritilöiden on oltava sellaisella tavalla rakennetut ja viimeistellyt, että ne estävät lian kerääntymisen ja vähentävät kosteuden tiivistymistä, haitallisen homeen muodostumista ja hiukkasten varisemista.

Ovien on oltava helposti puhdistettavat ja tarvittaessa desinfioitavat. Tämä edellyttää sileiden ja nestettä hylkivien pintojen käyttöä, jollei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia;

Elintarvikkeiden käsittelyalueiden pinnat (mukaan lukien laitteiden pinnat) ja erityisesti elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat on pidettävä hyvässä kunnossa, ja niiden on oltava helposti puhdistettavia ja tarvittaessa desinfioitavia. Tämä edellyttää sileiden, pestävien, ruostumattomien ja myrkyttömien materiaalien käyttöä, ellei elintarvikealan toimija pysty osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että muut käytetyt materiaalit ovat soveltuvia.

Baraka market myymälässä lihankäsittelytila ja ruhojen säilytys oli samassa kylmätilassa. Lihakylmiön lattia oli vain osittain laatoitettu. Jauhelihamyllyn alla lattia oli betonia, josta maali oli kulunut eikä pinta ollut helposti puhtaana pidettävä, ja vesi kertyi laattojen viereen betonille. Myymälän lattiasta puuttui pinnoite koko palvelumyynnin alueelta. Palvelumyyntialueen vesipisteen taustalle oli kiinnitetty pinnoitettu pahvilevy teippauksin. Myymälän katon maalipinta ei ollut tasainen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004) elintarvikehygieniasta liitteen II ja luvun II kohdan 2 mukaan työvälineiden ja laitteiden puhdistamiseen, desinfiointiin ja säilyttämiseen on oltava tarvittaessa asianmukaiset tilat. Nämä tilat on rakennettava ruostumattomasta materiaalista, ne on voitava puhdistaa helposti ja niissä on oltava riittävä kuuman ja kylmän veden saanti.

Baraka market myymälässä välineiden ja astioiden pesuun ei ollut osoittaa paikkaa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004) elintarvikehygieniasta liitteen II luvun I kohdan 4 mukaan tiloissa on oltava riittävä määrä asianmukaisesti sijoitettuja ja käsienpesuun tarkoitettuja pesualtaita. Käsienpesualtaissa on oltava kylmä ja kuuma juokseva vesi sekä käsienpesuun ja hygieeniseen kuivaamiseen tarvittavat aineet. Elintarvikkeiden pesutilat on tarvittaessa erotettava käsienpesutiloista.

Baraka market myymälässä ei ollut käsienpesupistettä lihankäsittelytilassa ja palvelumyyntipisteen yhteydessä olevalla vesipisteellä ei ollut käsisaippuaa eikä käsipyyhepaperia.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (852/2004) elintarvikehygieniasta liitteen II luvun X kohdan 3 mukaan kääriminen ja pakkaaminen on tehtävä niin, että tuotteiden saastumiselta vältytään. Kun se on asianmukaista ja erityisesti tölkkien ja lasipurkkien osalta on varmistettava astian rakenteen eheys ja astian puhtaus.

Baraka market myymälässä oli pakattu jauhelihaa huoneenlämmössä palvelumyyntitiskin taakse sijoitetulla vakuumipakkauskoneella. Palvelumyyntialueen lattia oli likainen ja pinnoittamatonta betonia.

Elintarvikelain (297/2021) 15 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella

Maa ja metsätalousministeriön asetuksen elintarvikehygieniasta (318/2021) 4 luvun 22 §:n mukaan elintarviketoimintaan liittyvien omavalvonnan kirjausten on sisällettävä tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle.

Baraka marketin omavalvontasuunnitelma ei kattanut kaikkia myymälän toimintoja ja omavalvontaan liittyvää kirjanpitoa ei ollut esittää.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 6, 10, 15, 56, 64, 75 ja 78 §
Hallintolaki (434/2003) 34, 36 §
Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021) 22 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (178/2002) 17 §
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (852/2004) 3 artikla, liite II

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Voimassaoloaika

Päätös on voimassa toistaiseksi.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan Delta telineet Oy:lle saantitodistuksella.

Detta beslut publicerades 17.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minna Ristiniemi, kaupungineläinlääkäri, puhelin: 09 310 31585

minna.ristiniemi@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Tarkastuskertomus 25.5.2023
2. Tarkastuskertomus 21.7.2023
3. Viranhaltijan antama väliaikainen kieltopäätös, 25.7.2023
4. Kuuleminen määräyksestä 1.8.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.