Virkasuhteen täyttäminen, perheoikeudelliset asiat, lastenvalvoja, työavain SOTE-01-126-23

HEL 2023-009815
Ärendet har nyare handläggningar
§ 4

Lastenvalvojan viran täyttäminen, Perheoikeudelliset asiat, työavain SOTE-01-126-23

Chef för familjerättsliga ärenden

Päätös

Perheoikeudellisten asioiden päällikkö päätti ottaa koulutuksen, aikaisemman työkokemuksen sekä työssä ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella lastenvalvojan virkaan yhteiskuntatieteen maisteri ********** (vakanssinumero 035116, toimintayksikkö 395140, työpiste 100040) 1.9.2023 lukien 3646,87 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei ole.

Virkaan valitun terveydentilasta on esitetty hyväksyttävä selvitys.

Päätöksen perustelut

Lastenvalvojan virka tulee avoimeksi 1.9.2023 alkaen.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan lastenvalvojan virkaan ottaa perheoikeudellisten asioiden päällikkö.

Perheoikeudelliset asiat -alayksikkö kuuluu Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan perhe- ja sosiaalipalvelujen osastoon ja hoitaa keskitetysti lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen, elatukseen, vanhemmuuden selvittämisiin sekä adoptioon liittyviä asioita.

Lastenvalvoja hoitaa vanhemmuuden selvittämisiä sekä lasten huoltoon, asumiseen, elatukseen ja tapaamisoikeuteen liittyviä sopimuksia.

Lastenvalvojan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuoltolain (1301/14) 27 a §:n mukaan sosiaalityöntekijän kelpoisuus tai muu tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä perheoikeudellisiin asioihin ja niitä koskevan lainsäädännön hyvää tuntemusta sekä kokemusta lastenvalvojan tehtävistä tai sosiaalityöstä. Tehtävässä edellytetään erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja, paineensietokykyä, positiivista asiakaspalveluasennetta sekä halua kehittää työtä ja omaa osaamistaan yhdessä tiimin kanssa.

Valintaa tehtäessä luetaan eduksi monipuolinen kielitaito sekä sosiaalipalvelujen hyvä tuntemus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Lastenvalvojan virka 035116 on ollut julkisesti haettavana 1.-15.6.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kuusi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli neljällä hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. ********** kutsuttiin haastatteluun 20.6, ********** ja ********** kutsuttiin haastatteluun 22.6 ja ********** kutsuttiin haastatteluun 26.6.2023.

********** ja ********** haastattelijoina toimivat perheoikeudellisten asioiden johtava sosiaalityöntekijä ********** ja johtava sosiaalityöntekijä ********** Johtava sosiaalityöntekijä ********** haastatteli ********** yksin. Johtava sosiaalityöntekijä ********** oli haastatellut ********** 27.4.2023 aikaisemman rekrytoinnin yhteydessä.

********** on koulutukseltaan oikeustieteen maisteri. Hän on työskennellyt ********** projektiasiantuntijana noin vuoden. Hänellä on ollut ********** yritys ajalla 2015-2023, joka on tarjonnut oikeudellisia eropalveluja, tukihenkilöpalvelua sekä eroryhmiä. Lastenvalvojan kokemusta hänellä on noin 5 kuukautta alkaen 1.2.2023.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on työkokemusta sosiaalityöntekijänä vuodesta 2008 alkaen ********** Vuodesta 2011 lähtien hän on toiminut ********** sosiaalityöntekijänä ja johtavana sosiaalityöntekijänä ajalla 29.3.2021-28.2.2023. Lastenvalvojan kokemusta hänellä on noin 4 kuukautta alkaen 1.3.2023.

********** on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja laillistettu sosiaalityöntekijä. Hänellä on lisäksi sosionomi (AMK) koulutus. Hän on työskennellyt ********** sosiaalityöntekijänä yhteensä noin yhdeksän vuotta ja edelleen sekä ********** sosiaalityöntekijänä noin vuoden. Hän on työskennellyt lisäksi ********** opiskelujen ohella kriisityöntekijänä ja sosiaalityöntekijänä ********** noin kymmenen kuukautta.

********** on koulutukseltaan sosiaalipolitiikan maisteri sekä sosionomi (AMK). Hän on työskennellyt ********** 6 kuukautta ********** etuuskäsittelijänä. Tämän lisäksi hän on työskennellyt noin 4 kuukautta ********** lasten ja nuorten ohjaajana ********** Lastenvalvoja kokemusta hänellä on noin 5 kuukautta alkaen 23.1.2023.

Kaikilla haastatelluilla on tehtävään soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kaikilla hakijoilla on lisäksi aikaisemman muun työkokemuksen perusteella saatua kokemusta lastenvalvojien asiakaskunnasta sekä näkemystä lastenvalvojan tehtävistä. Hakijoilla ********** ********** ja ********** on lisäksi kokemusta lastenvalvojan tehtävästä ********** ********** on useamman vuoden kokemus vanhempien eroon liittyvistä oikeudellisista asioista, tukihenkilötoiminnasta, eroryhmistä sekä hanketyöstä vaativiin ero- ja huoltoriitatilanteisiin liittyen. ********** ja ********** on pitkä kokemus sosiaalityöstä sekä hyvä sosiaalipalvelujen tuntemus.

Kaikki haastatellut täyttävät tehtävän kielitaitovaatimuksen ja hallitsevat lisäksi englannin kielen.

Koulutuksen, aikaisemman työkokemuksen sekä työssä ja haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset lastenvalvojan viran tehtävien hoitamiseen perheoikeudellisten asioiden lastenvalvojien työryhmässä.

Detta beslut publicerades 28.07.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Linda Niininen, Johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 21651

linda.niininen@hel.fi

Beslutsfattare

Katja Niemelä
. perheoikeudellisten asioiden päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus SOTE-01-126-23

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.