Kuuleminen, elintarvikelaki 55 §, Transfresh Oy

HEL 2023-009962
Ärendet har nyare handläggningar
§ 31

Elintarvikelain 55 §:n mukaisen määräyksen antaminen Trans fresh Oy:lle/Eurofresh myymälä

Enhetschef

Päätös

Toimija

Trans fresh Oy, Klaneettitie 13, 00420 Helsinki, y-tunnus 345682-1

Elintarvikehuoneisto

Eurofresh myymälä, Klaneettitie 13, 00420 Helsinki

Elintarviketurvallisuusyksikön päällikön määräys

1. Omavalvontasuunnitelman tulee olla tarkastettavissa. Suunnitelmassa tulee olla kuvattuna mm. myymälän toiminnot ja naudanlihan merkintäjärjestelmä.

2. Kaikissa myymälässä ja verkkokaupassa pakattuina myytävissä elintarvikkeissa tulee olla suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät.

3. Palvelumyynnissä tulee olla kirjallisena myynnissä olevan lihan erä- ja alkuperämaatiedot.

4. Naudanliha tulee olla asianmukaisesti merkitty ja eräkohtaisesti jäljitettävissä. Vastaanotetusta naudanlihasta tulee olla jäljitettävyysdokumentit (esim. kuormakirjat) sekä kirjanpito sisältäen lihanmäärän ja merkinnät.

Määräaika

Edellä mainitut toimenpiteet on toteutettava 27.9.2023 mennessä.

Täytäntöönpano

Määräystä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen (kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto) toisin määrää.

Asiaan liittyvät taustatiedot

Eurofresh myymälään on tehty valvontasuunnitelman mukainen tarkastus 22.2.2023. Tällöin on havaittu että leikkuulaudat olivat likaiset ja kuluneet, käsienpesupisteet eivät olleet käytössä eikä niissä ollut saippuaa ja käsipaperia, pakatuissa elintarvikkeissa ei ollut suomen- ja ruotsinkielisiä pakkausmerkintöjä, myymälän pakastimessa oli itsejäädytettyjä lihoja, joissa ei ollut mitään merkintöjä (Liite 1 Tarkastuskertomus). Toimijalle on annettu asioista määräys ja korjaavat toimenpiteet on edellytetty tehtäväksi 15.5.2023 mennessä (Liite 2 Päätös).

Eurofresh myymälään on tehty tarkastus toimijan vaihtumisen johdosta 26.7.2023, jolloin on todettu, ettei kaikkia epäkohtia ole korjattu (Liite 3 Tarkastuskertomus). Pakatuissa elintarvikkeissa suurimmassa osassa ei ollut suomen- ja ruotsinkielisiä pakkausmerkintöjä. Pakkausmerkintöjä ei ollut myöskään myymälän verkkokaupassa myynnissä olevissa elintarvikkeissa. Lisäksi havaittiin, että myymälän omavalvontasuunnitelma ei ollut tarkastettavissa, eikä sitä toimitettu tarkastuksen jälkeen. Palvelumyyntitiskillä myynnistä olevista lihoista ei ollut ajantasaisia erä- ja alkuperämaatietoja. Viimeisimmistä myymälään tulleista naudanlihoista ei ollut esittää kuitteja tai kuormakirjoja, eikä niitä toimitettu heti tarkastuksen jälkeen.

Kuuleminen

Toimijaa on kuultu elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaisesta määräyksestä sekä asetettavasta määräajasta 15.8.2023 päivätyllä kirjeellä. (Liite 4)

Toimija ei ole antanut vastinetta määräaikaan mennessä.

Päätöksen perustelut

Neuvonnasta, opastuksesta ja kehotuksesta huolimatta Trans fresh Oy ei ole korjannut kaikkia tarkastuksilla havaittuja epäkohtia. Koska Trans fresh Oy ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin huoneistossa havaittujen epäkohtien korjaamiseksi, on epäkohtien korjaamiseksi tarpeen antaa elintarvikelain 55 §:ssä tarkoitettu määräys.

Elintarvikelain (297/2021) 55 §:n mukaan valvontaviranomainen voi määrätä toimijan korjaamaan epäkohdan, jos:

1) elintarvike tai elintarvikekontaktimateriaali, elintarvikehuoneisto tai alkutuotantopaikka taikka elintarvike- tai kontaktimateriaalitoiminta voi aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai ne ovat muutoin elintarvikesäännösten vastaisia; tai

2) elintarvikkeesta tai elintarvikekontaktimateriaalista annetut tiedot voivat aiheuttaa vaaraa ihmisen terveydelle tai johtaa kuluttajaa harhaan.

Elintarvikesäännösten vastaisuus on määrättävä korjattavaksi välittömästi tai valvontaviranomaisen asettamassa määräajassa.

Elintarvikelain 15 §:n mukaan elintarvikealan ja kontaktimateriaalialan toimijalla on oltava järjestelmä, jonka avulla toimija tunnistaa ja hallitsee toimintaansa liittyvät vaarat ja varmistaa, että toiminta täyttää elintarvikesäännöksissä asetetut vaatimukset. Toimijan on kirjattava omavalvonnan tulokset riittävällä tarkkuudella.

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvikehygieniasta antaman asetuksen (318/2021) 22 §:n mukaan omavalvonnan kirjausten tulee sisältää tallenteet omavalvonnan toteuttamisesta, siihen liittyvistä mittauksista, tutkimuksista ja selvityksistä sekä tehdyistä korjaavista toimenpiteistä ja ilmoituksista viranomaiselle. Eurofresh myymälässä ei ollut kirjallista omavalvontasuunnitemaa eikä sitä toimitettu tarkastuksen jälkeen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston antaman asetuksen (EU) N:o 1169/2011 9 artiklan 1 kohdan mukaan seuraavien tietojen ilmoittaminen on pakollista 10-35 artiklan mukaisesti, jollei tähän lukuun sisältyvistä poikkeuksista muuta johdu:

a) elintarvikkeen nimi;

b) ainesosaluettelo;

c) elintarvikkeen tuotannossa tai valmistelussa käytetyt ainesosat tai valmistuksen apuaineet, joka on lueteltu liitteessä II, tai liitteessä II luetelluista allergioita ja intoleransseja aiheuttavista aineista ja tuotteista johdetut ainesosat tai valmistuksen apuaineet, joka ovat mukana valmiissa tuotteessa sellaisenaan tai jossakin muussa muodossa;

d) tiettyjen ainesosien ja ainesosien ryhmien määrät;

e) elintarvikkeen sisällön määrä;

f) vähimmäissäilyvyysaika tai viimeinen käyttöajankohta

g) erityiset säilyvyysolosuhteet ja/tai käyttöolosuhteet

h) 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu elintarvikealan toimijan nimi tai toiminimi ja osoite;

i) alkuperämaa tai lähtöpaikka siten kuin siitä on säädetty 26 artiklassa;

j) käyttöohje, jos elintarvikkeen tarkoituksen mukainen käyttö ilman sitä on vaikeaa.

k) juomien todellinen alkoholipitoisuus tilavuusprosentteina, jos alkoholipitoisuus on suurempi kuin 1,2 tilavuusprosenttia;

l) ravintoarvoilmoitus

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (834/2014) elintarviketietojen antamisesta kuluttajalle 4 §:n mukaan valmiiksi pakatun elintarvikkeen pakolliset pakkausmerkinnät on kaksikielisessä kunnassa myytäviin tai muuten luovutettaviin elintarvikkeisiin tehtävä ainakin suomen ja ruotsin kielellä. Eurofresh myymälässä suurimmasta osasta pakattuja elintarvikkeita puuttuivat suomen- ja ruotsinkieliset pakkausmerkinnät.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000 II osion I jakson mukaan pakatun ja leikatun naudanlihan tai naudanlihatuotteen tai naudanlihaa sisältävien jauhelihojen pakollisia alkuperämerkintöjä ovat erätunnus, alkuperä –merkintä, teurastettu –merkintä, leikattu –merkintä leikatussa lihassa tai valmistettu –merkintä jauhelihassa. Komission asetus (EY) N:o 1825/2000 5c §:n mukaan irtomyynnissä olevan naudanlihan ja siitä valmistetun jauhelihan välittömässä läheisyydessä näkyvällä tavalla merkittynä on oltava vastaavat alkuperätiedot kuin lihapakkauksissa lukuun ottamatta naudanlihan osalta teurastamoiden ja leikkaamoiden hyväksymisnumeroita.

Komission täytäntöönpanoasetuksen ((EU) N:o 1337/2013) 5 artiklan ja Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarviketietojen antamisesta (834/2014) 7 ja 8 § mukaan irtomyynnissä olevan sianlihan, lampaan- ja vuohenlihan ja siipikarjan lihan sekä kyseisen eläimen lihasta valmistetun jauhelihan välittömässä läheisyydessä on näkyvällä tavalla oltava merkittynä, esimerkiksi erillisellä taululla, vastaavat alkuperämaatiedot kuin mitä vaaditaan ilmoitettavan pakatuissa tuotteissa. Tiedot voidaan antaa myös suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa voidaan antaa myös suullisesti edellyttäen, että elintarvikkeen luovutuspaikassa kuluttajalle selvästi ja helposti havaittavalla tavalla ilmoitetaan, että tiedot on saatavissa pyydettäessä henkilökunnalta. Tietojen on oltava kirjallisessa tai elektronisessa muodossa elintarvikkeen luovutuspaikassa henkilökunnan ja valvontaviranomaisen saatavissa. Eurofresh myymälässä asiakkaille ei ollut palvelumyynnissä ilmoitettu ajan tasaisia naudanlihan alkuperä-, teurastettu- ja leikattu-merkintöjä eikä erätunnuksia, eikä ajan tasaisia alkuperämaatietoja muiden eläinlajien lihoista.

Elintarvikelain 14 §:n mukaan elintarvikkeista, elintarviketuotantoon käytettävistä eläimistä ja elintarvikekontaktimateriaaleista on ilmoitettava vastaanottajalle elintarvikesäännöksissä edellytetyt jäljitettävyystiedot. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen elintarvikehygieniasta (318/2021) 22 §:n mukaan toimijan on säilytettävä elintarvikkeiden jäljitettävyystietoja vähintään yksi vuosi elintarvikkeiden lähettämisestä tai vastaanottamisesta. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteen II jakson I mukaan elintarvikealan toimijoilla on asetuksen (EY) N:o 178/2002 18 artiklan mukaisesti oltava järjestelmät ja menettelyt, joilla voidaan tunnistaa elintarvikealan toimijat, joilta ne ovat saaneet ja joille ne ovat toimittaneet eläinperäisiä tuotteita. Trans fresh Oy:llä ei ollut esittää kuitteja tai kuormakirjoja viimeksi myymälään tulleista lihoista.

Elintarvikelain 78 §:n mukaan tätä päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut lainvoiman tai ennen kuin oikaisuvaatimusta on käsitelty, jollei valitusviranomainen tai vastaavasti oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen toisin määrää.

Sovellettavat oikeusohjeet

Elintarvikelaki (297/2021) 1, 14, 15, 27, 55, 75, 78 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarvikehygieniasta (318/2021)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1169/2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus elintarviketietojen antamisesta (834/2014)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1760/2000

Komission asetus (EY) N:o 1825/2000

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 1337/2013

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 178/2002

Toimivaltaperuste

Kaupunkiympäristön ympäristö- ja lupajaosto on elintarvikelain (297/2021) 27 §:n mukainen kunnan valvontaviranomainen. Ympäristö- ja lupajaosto on siirtänyt päätäntävaltaansa edelleen elintarviketurvallisuusyksikön päällikölle.

Mahdolliset jatkotoimenpiteet asiassa

Mikäli epäkohtia ei ole korjattu määräaikaan mennessä, kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaostolle voidaan esitellä päätösehdotus, jossa elintarviketurvallisuusyksikön päällikön antamaan määräystä tultaisiin tehostamaan uhkasakolla. Uhkasakon suuruus voisi olla 20 000 euroa.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje on liitteenä.

Tiedoksiantotapa

Pöytäkirjanote toimitetaan haastetiedoksiantona Trans fresh Oy:lle

Detta beslut publicerades 30.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa lisäksi vaatia oikaisua, jos muutoksenhakuoikeus on viranomaisen valvottavana olevan julkisen edun vuoksi tarpeen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianomaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto.

Ympäristö- ja lupajaoston asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
Helsingin kaupungin kirjaamo
 
Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto
 
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13 
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Paula Eskelinen, elintarviketarkastaja, puhelin: +358 9 310 32081

paula.eskelinen@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Tarkastuskertomus 22.2.2023
2. Päätös 3.4.2023
3. Tarkastuskertomus 26.7.2023
4. Kuulemiskirje Etl 55 §

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.