Lainahakemus, Kivikon harjoitusjäähallihanke, tontti nro 91-47-52-14, Helsingin Liikuntahallit Oy c/o Jääkenttäsäätiö

HEL 2023-010205
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 11. / 108 §

Lainan myöntäminen Helsingin Liikuntahallit Oy:lle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus myönsi Helsingin Liikuntahallit Oy:lle urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 13 500 000 euron lainan Mellunkylään sijoittuvan harjoitusjäähallin rakentamisen rahoittamiseksi seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin 30 vuoden kuluessa lainan ensimmäisen erän nostosta lukien kuitenkin siten, että lainan 10 ensimmäistä vuotta ovat lyhennyksistä vapaat.

Lainan korko: Lainasta veloitettava korko on vallitsevan peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainalle ei vaadita vakuutta, sillä yhtiö kuuluu kaupunkikonserniin.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 20.4.2015 hyväksymiä yleisiä velka-, panttaus- ja takausehtoja.

Samalla kaupunginhallitus kehotti kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston rahoitusyksikköä laatimaan tarvittavat laina-asiakirjat.

Käsittely

Esteelliset: Harry Bogomoloff
Esteellisyyden syy: yhteisöjääviys (hallintolaki 28.1 § 5 kohta)

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Helsingin Liikuntahallit Oy on Jääkenttäsäätiön 100-prosenttisesti omistama yhtiö. Jääkenttäsäätiö on osa kaupunkikonsernia ja vastaa suurimmalta osin kaupungin jääurheilumahdollisuuksien ylläpitämisestä. Helsingin Liikuntahallit Oy omistaa tai vuokraa yhteensä kahdeksaa jäähallia.

Hernesaaren jäähalli on sulkeutumassa alueen kaavamuutosten myötä viimeistään vuonna 2025. Suurhankkeiden koordinaatioryhmän linjauksen mukaan kaupungin tulisi pyrkiä säilyttämään harjoitusjäähallikapasiteetti nykyisellään, poistuva kapasiteetti kompensoiden. Työryhmän näkemyksen mukaan jääurheiluharrastajien määrä kasvaa 2020-luvun aikana.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n tarkoituksena on muuntaa Kivikon liikuntapuistossa sijaitseva hiihtohalli kokonaispinta-alaltaan 20 000 k-m²:n kokoiseksi harjoitusjäähalliksi, joka sisältää kolme jääkaukaloa, sisäliikuntatilaa sekä niiden vaatimia oheistiloja. Hallin on suunniteltu valmistuvan vuoden 2025 aikana.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 30.1.2024, § 11 esittää kaupunginhallitukselle Mellunkylän kaupunginosassa, Kivikon liikuntapuistossa, sijaitsevan 24 138 m²:n suuruisen maa-alueen vuokraamista Helsingin Liikuntahallit Oy:lle liikuntatoimintaa varten 31.12.2053 asti. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on vuokrannut alueen sisäisin vuokrausperustein kaupunkiympäristölautakunnalta vuoden 2053 loppuun asti.

Helsingin Liikuntahallit Oy hakee kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 13 500 000 euron lainaa Mellunkylän kaupunginosaan, Kivikon liikuntapuistoon, sijoittuvan harjoitusjäähallin rakentamisen rahoittamiseksi. Hankkeelle on mahdollista myöntää kokonaisrahoitus, sillä hakija on kaupungin tytäryhteisö.

Liikuntalautakunta on puoltanut lainan myöntämistä Helsingin Liikuntahallit Oy:lle ja todennut rahoitettavan kohteen olevan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen mukainen.

Valtiontuki ja kuntalain 129 §

Päätösehdotuksen mukaisen lainan korko on tällä hetkellä 4,25 % ja se muuttuu puolivuosittain peruskoron muuttuessa. Urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoja on käytettävissä noin 37,4 miljoonaa euroa.

Kuntalain 129 §:n 1 momentin mukaan kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Helsingin Liikuntahallit Oy on osa kaupunkikonsernia. Tytäryhteisöjen lainoittamiseen sisältyvää riskiä pienentää se, että tytäryhteisöt ovat kaupungin omistajaohjauksen ja konsernivalvonnan alla sekä velvollisia noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja kaupungin antamaa konserniohjausta. Kaupungin talouden tunnuslukujen perusteella arvioituna voidaan todeta, että kaupungin lakisääteisten tehtävien hoitamisen tai talouden ei erittäin varovaisestikaan arvioituna voida katsoa vaarantuvan yksittäiselle yhteisölle myönnetyn 13 500 000 euron lainan perusteella.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 107(1) mukaan jäsenvaltion myöntämä tai valtion varoista muodossa tai toisessa myönnetty tuki, joka vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua suosimalla jotakin yritystä tai tuotannonalaa, ei sovellu sisämarkkinoille siltä osin kuin se vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

Kaupungin Helsingin Liikuntahallit Oy:lle myöntämä laina sisältää korkotukea. Rakennettavan urheiluhallin pääasiallisia käyttäjiä ovat paikalliset urheiluseurat, yksittäiset harrastajat ja koulut. Kaupungin myöntämän lainan sisältämä korkotuki ei kuulu valtiontukisäännösten soveltamisalaan, koska kyse on urheilu- ja vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista. Korkotuella ei siten ole vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Stäng

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 30.01.2024 § 12

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Helsingin Liikuntahallit Oy:n (1657167–6) lainahakemuksesta. Hakemus koskee Mellunkylän kaupunginosaan rakennettavaa harjoitusjäähallia.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kannattaa ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 13 500 000 euron lainan myöntämistä Helsingin Liikuntahallit Oy:lle 30 vuoden laina-ajalla. HLH:n ehdotuksen mukaisesti 10 ensimmäistä vuotta lainan myöntämisestä ovat lyhennysvapaita. Jäähallin rakentaminen on tarkoitus rahoittaa kokonaisuudessaan kaupungin myöntämällä lainalla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan esitetty hanke on kannatettava, sillä se tukee kaupungin liikuntapolitiikan suuntaviivojen toteuttamista. Samoin lainan myöntäminen hakijalle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista on todettu yhdessä kaupunginkanslian talous- ja budjettiosaston rahoitusjohtajan kanssa rahaston sääntöjen 5 §:n mukaiseksi hankkeeksi ja kaupungin edun mukaiseksi.

Esittelijä
liikuntajohtaja
Tarja Loikkanen
Lisätiedot

Kimmo Isotalo, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 32342

kimmo.isotalo@hel.fi

Petteri Huurre, liikuntapaikkapäällikkö, puhelin: 09 310 87791

petteri.huurre@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 06.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 09 310 25656

keijo.harkonen@hel.fi