Sijaisen määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelun johtavalle ohjaajalle 10.8.2023 alkaen

HEL 2023-010291
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Sijaisten määrääminen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialallaneuvola ja lapsiperheiden kotipalvelun johtavalle ohjaajalle 10.8.2023 alkaen

Chef för rådgivningen och hemservicen för barnfamiljer

Päätös

Neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö päätti, että lapsiperheiden kotipalvelun johtavien ohjaajien sijaisina toimivat sijaantulojärjestyksessä:

Johtava ohjaaja, Kallion kotipalvelu

• johtava ohjaaja, Haagan kotipalvelu

• johtava ohjaaja, Kampin kotipalvelu

Johtava ohjaaja, Kampin kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Kallion kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Haagan kotipalvelu

Johtava ohjaaja, Haagan kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Kampin kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Kallion kotipalvelu

Johtava ohjaaja, Malmin kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Oulunkylän kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Vuosaaren kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Itäkadun kotipalvelu

Johtava ohjaaja, Oulunkylän kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Malmin kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Itäkadun kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Vuosaaren kotipalvelu

Johtava ohjaaja, Itäkadun kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Vuosaaren kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Oulunkylän kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Malmin kotipalvelu

Johtava ohjaaja, Vuosaaren kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Itäkadun kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Malmin kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, Oulunkylän kotipalvelu

Johtava ohjaaja, KATI 1

• johtava ohjaaja, Keskitetty kotipalvelu

• johtava ohjaaja, KATI 3

• johtava ohjaaja, KATI 2

Johtava ohjaaja, KATI 2

• Johtava ohjaaja, KATI 1

• Johtava ohjaaja, KATI 3

• Johtava ohjaaja, Keskitetty kotipalvelu

Johtava ohjaaja, KATI 3

• Johtava ohjaaja, KATI 1

• Johtava ohjaaja, Keskitetty kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, KATI 2

Johtava ohjaaja, Keskitetty kotipalvelu

• Johtava ohjaaja, KATI 3

• Johtava ohjaaja, KATI 1

• Johtava ohjaaja, KATI 2

Samalla neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö totesi, että edellä mainittujen ollessa estyneinä johtavan ohjaajan sijaisena toimii neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikön määräämä henkilö.

Tämä päätös on voimassa 10.8.2023 alkaen toistaiseksi.

Päätöksen perustelut

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintasäännön 2.7 luvun mukaan yksikön päällikön tai alayksikön esihenkilön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa palvelun päällikön määräämä viranhaltija tai toimenhaltija.

Detta beslut publicerades 15.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Heidi Långström-Karhapää, vs. neuvola ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö, puhelin: 09 310 66722

heidi.langstrom-karhapaa@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Långström-Karhapää
neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö