Virkasuhteen täyttäminen, Puotilan ala-asteen koulu, rehtori, työavaimet KASKO-01-857-23 ja KASKO-01-1004-23

HEL 2023-010351
Ärendet har nyare handläggningar
§ 42

Virkasuhteen täyttäminen, Puotilan ala-asteen koulu, rehtori, työavaimet KASKO-01-857-23 ja KASKO-01-1004-23

Områdeschef för grundläggande ubildning 7

Päätös

Perusopetuksen aluepäällikkö päätti ottaa Puotilan ala-asteen kouluun sijoitettuun rehtorin viran sijaisuuteen (virka 000017) ajalle 1.8.2023-31.12.2023 **********

Virantoimitus alkaa 1.8.2023.

Virkaan valitulle ei määrätä koeaikaa.

Rikosrekisteriotetta ja selvitystä terveydentilasta ei tarvitse esittää.

Päätöksen perustelut

Puotilan ala-asteen kouluun sijoitettu rehtorin viran sijaisuus on julistettu haettavaksi kaupungin verkkosivuilla www.helsinkirekry.fi 24.5.2023-7.6.2023 työavaimella KASKO-01-857-23. Hakuajan päätyttyä viran sijaisuus avattiin uudelleen haettavaksi 8.6.2023-16.6.2023 työavaimella KASKO-01-1004-23. Aiemmin virkaa hakeneet huomioitiin uudessa haussa.

Puotilan ala-asteen koulu on lähikoulu 1.-6. luokkalaisille. Oppilaita koulussa on noin 500. Oman alueen lasten lisäksi koulussa opiskelee kielikylpyoppilaita ja erityisoppilaita koko Itä-Helsingistä sekä alueen päiväkoti Puotilan esikoululaisia. Koulu on kielellisesti ja kulttuurisesti monimuotoinen. Yhteisopettajuus on työtapa, jota vahvistamme jatkuvasti.

Kelpoisuus määräytyy opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukaan. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Lisäksi hakuilmoituksessa edellytettiin johtamiskokemusta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 2 §:n mukaan rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävissä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtori johtaa koulun toimintaa kaupunkistrategisten tavoitteiden mukaan. Hän johtaa pedagogista toimintaa ja taloutta sekä vastaa henkilöstöjohtamisesta, tuloksista sekä toiminnan laadusta oman koulunsa johtoryhmän kanssa. Rehtori johtaa sidosryhmäyhteistyötä oman koulunsa osalta ja yhdessä alueen muiden rehtoreiden kanssa ottaen huomioon strategiset painopisteet.

Virkaan jätti 16.6.2023 päättyneen hakuajan kuluessa hakemuksensa yhteensä 10 hakijaa, joista kaikki ovat kelpoisia rehtorin tehtävään. Hakemusten perusteella henkilökohtaisiin haastatteluihin kutsuttiin kolme hakijaa. Haastatteluihin 13.-19.6.2023 osallistuivat **********

**********

**********

**********

**********

Hakemusasiakirjojen ja haastattelun jälkeen suoritetun hakijoiden ansioiden kokonaisarvioinnin perusteella perusopetusjohtaja katsoo, että **********

Toimialajohtajan 30.6.2021 tekemän delegointipäätöksen (§ 90) perusteella palvelun päällikkö ottaa rehtorin viran sijaisuuteen.

Pöytäkirjanote annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen.

Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 18.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Katriina Aaltio, perusopetuksen aluepäällikkö, puhelin: 09 310 80937

katriina.aaltio@hel.fi

Beslutsfattare

Katriina Aaltio
perusopetuksen aluepäällikkö 7