Lausuntopyyntö,vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttaminen, sosiaali- ja terveysministeriö

HEL 2023-010473
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 552 §

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus antoi sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta:

Pidättekö luonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta kannatettavana riittävän henkilöstön turvaamiseksi tämänhetkisessä henkilöstötilanteessa?

Helsingin kaupunki kannattaa siirtymäkauden muutosta, mutta samalla katsoo, että se ei ole riittävä eikä ratkaise tämänhetkistä henkilöstöpulaa. Kansainvälinen rekrytointi tulee turvata henkilöstön riittävyyden takaamiseksi myös matalapalkka-aloilla. Lisäksi perheenyhdistämistä tulee helpottaa, jotta henkilöstö pysyy Suomessa. Helsingin kaupunki ymmärtää tarpeen pidentää siirtymäkautta mutta näkee että hallituksen esitys siirtää voimaantuloa liian pitkälle.

Pidättekö luonnoksessa esitettyä siirtymäkautta riittävän pitkänä henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi?

Henkilöstön saatavuuden toimenpiteet kansallisella ja paikallisella tasolla ovat oikean suuntaiset, mutta selkeää laskelmaa ei vielä ole siitä, miten pystytään turvaamaan henkilöstö kaikkiin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin. Lain määräämä henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtää henkilöstöä käytännössä sinne, vaikka palveluja ja henkilöstön riittävyyttä pitäisi tarkastella koko sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialatasolla. Siirtymäkauden aikana on tarkoituksenmukaista arvioida sellaisten mitoitusten kokonaisuus, joka parhaiten palvelee vanhustenhuollon laatua kokonaisuudessaan.

Mitä vaikutusta näette luonnoksessa esitetyn siirtymäajan aiheuttavan henkilöstömitoitukselle toimintayksiköissä?

Mitoitus pysyy ennallaan.

Käsittely

Vastaehdotus:
Elisa Gebhard: Muutetaan kappale 2 kuulumaan seuraavasti: "Helsinki ei kannata vanhuspalvelulain voimaantulon lykkäystä. Helsingin kaupunki katsoo, että palveluiden heikentämisen sijaan tulisi keskittyä henkilöstöpulan ratkomiseen. Kansainvälinen rekrytointi tulee turvata henkilöstön riittävyyden takaamiseksi myös matalapalkka-aloilla. Lisäksi perheenyhdistämistä tulee helpottaa, jotta henkilöstö pysyy Suomessa."

Lisäksi poistetaan seuraava lause: "Mikäli lainsäädäntöä ei voida perua, tulee siirtymäkausi pidentää, jotta kaikille asiakkaille pystytään turvaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuus."

Kannattaja: Paavo Arhinmäki

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lisätään kappaleeseen 2: "Helsingin kaupunki ymmärtää tarpeen pidentää siirtymäkautta mutta näkee että hallituksen esitys siirtää voimaantuloa liian pitkälle."

Kappaleen 3 viimeinen lause: "Mikäli lainsäädäntöä ei voida perua, tulee siirtymäkausi pidentää, jotta kaikille asiakkaille pystytään turvaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuus." Korvataan lauseella: "Siirtymäkauden aikana on tarkoituksenmukaista arvioida sellaisten mitoitusten kokonaisuus, joka parhaiten palvelee vanhustenhuollon laatua kokonaisuudessaan."

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Elisa Gebhardin ja Anni Sinnemäen vastaehdotuksista äänestettiin vastakkain, jonka jälkeen voittanut ehdotus äänestettiin vastakkain esittelijän ehdotuksen kanssa.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.
EI-ehdotus: Elisa Gebhardin vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 11
Shawn Huff, Anniina Iskanius, Kasper Kivistö, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Sari Sarkomaa, Anni Sinnemäki, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 4
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Titta Hiltunen, Johanna Laisaari

Kaupunginhallitus hyväksyi tässä äänestyksessä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 11–4.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaisesti muutettuna.

Jaa-äänet: 7
Anniina Iskanius, Jenni Pajunen, Mika Raatikainen, Marcus Rantala, Sari Sarkomaa, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Titta Hiltunen, Shawn Huff, Kasper Kivistö, Johanna Laisaari, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki

Kaupunginhallitus hyväksyi Anni Sinnemäen vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen äänin 8–7.

Se röstningsresultatet i tabellform

Kaupunginhallitus antaa sosiaali- ja terveysministeriölle seuraavan lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi vanhuspalvelulain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta:

Pidättekö luonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta kannatettavana riittävän henkilöstön turvaamiseksi tämänhetkisessä henkilöstötilanteessa?

Helsingin kaupunki kannattaa siirtymäkauden muutosta, mutta samalla katsoo, että se ei ole riittävä eikä ratkaise tämänhetkistä henkilöstöpulaa. Kansainvälinen rekrytointi tulee turvata henkilöstön riittävyyden takaamiseksi myös matalapalkka-aloilla. Lisäksi perheenyhdistämistä tulee helpottaa, jotta henkilöstö pysyy Suomessa.

Pidättekö luonnoksessa esitettyä siirtymäkautta riittävän pitkänä henkilöstön saatavuuden turvaamiseksi?

Henkilöstön saatavuuden toimenpiteet kansallisella ja paikallisella tasolla ovat oikean suuntaiset, mutta selkeää laskelmaa ei vielä ole siitä, miten pystytään turvaamaan henkilöstö kaikkiin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin. Lain määräämä henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtää henkilöstöä käytännössä sinne, vaikka palveluja ja henkilöstön riittävyyttä pitäisi tarkastella koko sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialatasolla. Mikäli lainsäädäntöä ei voida perua, tulee siirtymäkausi pidentää, jotta kaikille asiakkaille pystytään turvaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuus.

Mitä vaikutusta näette luonnoksessa esitetyn siirtymäajan aiheuttavan henkilöstömitoitukselle toimintayksiköissä?

Mitoitus pysyy ennallaan.

Stäng

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa 21.9.2023 mennessä luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi vanhuspalvelulain voimaantulosäännöksen muuttamisesta. Lausuntopyyntö ja luonnos hallituksen esitykseksi ovat liitteinä 1 ja 2. Lausunto on pyydetty antamaan lausuntopalvelussa ja vastaus on otsikoitu lausuntopyynnössä esitetyn mukaisesti.

Siirtymäkauden muutos koskee vanhuspalvelulain mukaista iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusvaateen 0,7 työntekijää asiakasta kohti voimaantulon myöhentämistä alkamaan 1.1.2028 nykyisen 1.12.2023 sijaan. Voimassa olevan lain mukaan iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköissä noudatettava henkilöstön vähimmäismitoitus on oltava 0,65 työntekijää asiakasta kohden.

Asiasta on saatu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan sekä Helsingin vanhusneuvoston (liite 3) ja Helsingin kunnalliset eläkeläiset ry:n lausunnot (liite 4). Esitetty vastaus on toimialan lausunnon mukainen. Muissa lausunnoissa korostetaan, että henkilöstön riittävyydessä on suuria puutteita jo nykyisinkin. Vanhusneuvosto ei kannata esitettyä voimaantulon siirtämistä.

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 5 §:n mukaan, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, kaupungin puhevaltaa käyttää ja kaupungin esitykset ja lausunnot ulkopuoliselle antaa kaupunginhallitus. Asian periaatteellisen ja taloudellisen merkityksen ollessa vähäinen, kaupungin esitykset tai lausunnot antaa se kaupungin viranomainen, jonka tehtäviin asia kuuluu.

Stäng

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 6.9.2023

Lausuntopyynnössä kysytään sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kantaa siihen, pitääkö sosiaali- ja terveystoimiala kannatettavana lausuntoluonnoksessa esitettyä siirtymäkauden muutosta, jolla pyritään turvaamaan riittävä henkilöstö tämänhetkisessä henkilöstötilanteessa.

Siirtymäkauden muutos koskee vanhuspalvelulain mukaista iäkkäiden ympärivuorokautisen hoidon henkilöstömitoitusvaateen 0,7 työntekijää asiakasta kohti voimaantulon myöhentämistä alkamaan 1.1.2028 nykyisen 1.12.2023 sijaan. Voimassa olevan lain mukaan iäkkäiden henkilöiden ympärivuorokautisen palveluasumisen toimintayksiköissä noudatettava henkilöstön vähimmäismitoitus on oltava 0,65 työntekijää asiakasta kohden.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala kannattaa siirtymäkauden muutosta, mutta katsoo, että se ei ole riittävä eikä se ratkaise tämänhetkistä henkilöstöpulaa. Kansainvälinen rekrytointi tulee turvata henkilöstön riittävyyden takaamiseksi myös matalapalkka-aloilla. Lisäksi perheen yhdistämistä tulee helpottaa, jotta henkilöstö pysyy Suomessa.

Henkilöstön saatavuuden toimenpiteet kansallisella ja paikallisella tasolla ovat oikean suuntaiset, mutta selkeää laskelmaa ei vielä ole siitä, miten pystytään turvaamaan henkilöstö kaikkiin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluihin. Lain määräämä henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen palveluasumiseen siirtää henkilöstöä käytännössä sinne, vaikka palveluja ja henkilöstön riittävyyttä pitäisi tarkastella koko sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialatasolla. Mikäli lainsäädäntöä ei voida perua, tulee siirtymäkausi pidentää, jotta kaikille asiakkaille pystytään turvaamaan sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuus.

Sosiaali- ja terveysministeriö kysyy sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kantaa myös siihen, mitä vaikutuksia sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala näkee luonnoksessa esitetyn siirtymäajan aiheuttavan henkilöstömitoitukselle toimintayksiköissä. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala katsoo, että mitoitus pysyy ennallaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa liitteenä olevasta luonnoksesta viimeistään 21.9.2023 hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012, jäljempänä vanhuspalvelulaki) muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta.

Lisätiedot

Minna Schalin, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 44569

minna.schalin@hel.fi

Maritta Haavisto, seniorikeskusten johtaja, puhelin: 310 44450

maritta.haavisto@hel.fi

Minna Schalin, toiminnansuunnittelija, puhelin: 310 44569

minna.schalin@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 27.09.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Mer information fås av

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi

Bilagor

1. Lausuntopyyntö 17.8.2023, fi
2. Lausuntopyyntö 17.8.2023, liite, esitysluonnos, fi
4. Lausuntopyyntö 17.8.2023, liite, esitysluonnos, fi

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.