Virkasuhteen täyttäminen, Kalasataman peruskoulu, päätoiminen tuntiopettaja, työavain Kasko-01-1189-23

HEL 2023-010701
Ärendet har nyare handläggningar
§ 9

Päätoimisen tuntiopettajan tehtävän täyttäminen määräajaksi, Kalasataman peruskoulu, työavain Kasko-01-1189-23.

Rektor

Päätös

Rehtori päätti valita päätoimisen tuntiopettajan tehtävään ajalle 17.8.2023-31.7.2024 humanististen tieteiden ylioppilas **********

Tehtävässä noudatetaan kuuden (5) kuukauden koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan määräaikainen tehtävä on ollut julkisesti haettavana ajalla 1.8.-16.8.2023. Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa. Tehtävän sijoituspaikka on Kalasataman peruskoulu. Määräaikaisuuden perusteena on toimintojen vakiintumattomuus ja oppilasmäärän kasvu. Tehtävä on tullut avoimeksi haastavaan ajankohtaan juuri koulujen alkamisen yhteyteen. Koulut alkoivat 10.8.

Helsingin kaupungin opetustoimen johtosäännön (27.8.2014 20§) mukaan määräaikaisen opettajan ottamisesta päättää rehtori.

Viranhaltijan tehtävä on luokanopettajan tehtävä Kalasataman peruskoulussa. Tehtävään kuuluu luokanopetus 1.luokalla.

Opettajan viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Määräajassa hakemuksen tehtävään jätti 7 hakijaa, joista kenelläkään ei ollut tehtävässä edellytettyä luokanopettajan muodollista kelpoisuutta. Koska kyseessä ovat koulunsa aloittavat oppilaat ja lukuvuosi on jo käynnistynyt, on rehtori päättänyt oppilaiden edun takia valita hakijoista suoraan tehtävään ********** jota on haastateltu hakuajalla ja joka on hoitanut tehtävää määräaikaisesti koulun aloituksesta lukien määräaikaisessa palvelussuhteessa hakuajan päättymisajankohtaan saakka.

**********

Tehtävässä edellytetään vahvaa yhteistyöotetta opetuksessa, suuntautuneisuutta yhteisopettajuuteen, koulunsa aloittavien opetusta ja varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheen osaamista.

Rehtori katsoo, että ********** on riittävät edellytykset tehtävän hoitamiseen ja hänet valitaan hakijoiden keskuudesta suoraan haastattelun perusteella hakuprosessin haastavan ajankohdan ja koulunsa aloittavien oppilaiden edun vuoksi.

Päätös annetaan tiedoksi valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 25.08.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kati Pennanen, rehtori, puhelin: 09 310 82856

kati.pennanen@hel.fi

Beslutsfattare

Kati Pennanen
rehtori