Hankinta, Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilikausien 2024-2025 ja optiona tilikausien 2026-2027 tilintarkastuspalvelut

HEL 2023-010784
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 75 §

Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuspalvelujen hankinta

Revisionsnämnden

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti hyväksyä periaatteet, joilla kilpailutetaan Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuspalvelut seuraavalle sopimuskaudelle.

Lisäksi tarkastuslautakunta päätti oikeuttaa tarkastusjohtajan tekemään tarjouspyyntöasiakirjoihin tarvittaessa välttämättömiä ja vähäisiä muutoksia.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Voimassa olevat Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden ja -säätiöiden tilintarkastuspalveluja koskevat sopimukset päättyvät tilikauteen 2023.

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. Lain 122 §:n mukaan kunnan tytäryhteisön tilintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä. Tällainen perusteltu syy voi kuntalakia koskevan hallituksen esityksen mukaan olla esimerkiksi kunnan suuri koko ja tytäryhteisöjen suuri määrä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 13 luvun 1 §:n mukaan tarkastuslautakunta hyväksyy suunnitelman kaupunkikonserniin kuuluvien yhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastuksen järjestämisestä ja nimeää ehdokkaat näiden tilintarkastajiksi. Hallintosäännössä mainitaan lisäksi, että tytäryhteisöjen tilintarkastaja voi olla eri kuin kaupungin tilintarkastaja. Tilintarkastuspalvelujen hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista.

Hankintaa valmistellaan tarkastusvirastossa ja kaupunginkanslia vastaa tarjouskilpailun teknisestä toteutuksesta.

Hankintamenettely ja valinnan perusteet

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä on asetettu tarjoajan soveltuvuutta koskevat vähimmäisvaatimukset sekä esitetty tarjousten vertailuperusteet. Parhaan tarjouksen valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa huomioidaan hinnan lisäksi myös laatu.

Tarjoukset pyydetään Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhtiöiden ja -säätiöiden lakisääteisen tilintarkastuksen suorittamisesta tilikausilta 2024-2025 ja optiona tilikausilta 2026-2027.

Esitys tarjouspyyntöasiakirjoiksi on tämän esityksen liitteinä. Hankintalain (1397/2016) 60 §:n mukaan hankintailmoitusta ei saa julkaista muualla ennen kuin se on julkaistu julkisten hankintojen internetosoitteessa www.hankintailmoitukset.fi(Länk leder till extern tjänst), joten tarjouspyyntöasiakirjoja ei julkaista internetissä.

Tilintarkastuspalvelujen hankinta ylittää hankintalaissa tarkoitetun 215 000 euron EU-kynnysarvon.

Stäng

Detta beslut publicerades 09.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

tarkastusjohtaja
Timo Terävä

Mer information fås av

Arto Ahlqvist, tarkastuspäällikkö, puhelin: +358931036580

arto.ahlqvist@hel.fi

Bilagor

1. Liite 1 Puitesopimusluonnos
2. Liite 2A Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä A
3. Liite 2B Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä B
4. Liite 2C Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä C
5. Liite 2D Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä D
6. Liite 2E Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä E
7. Liite 2F Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä F
8. Liite 2G Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä G
9. Liite 2H Tilintarkastajien lukumäärät yhtiöjärjestyksen mukaisesti_ryhmä H
10. Liite 3 Selvitys tilintarkastajan kokemuksesta
11. Liite 4A Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2024-2027_ryhmä A
12. Liite 4B Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2024-2027_ryhmä B
13. Liite 4C Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2024-2027_ryhmä C
14. Liite 4D Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2024-2027_ryhmä D
15. Liite 4E Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2024-2027_ryhmä E
16. Liite 4F Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2024-2027_ryhmä F
17. Liite 4G Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2024-2027_ryhmä G
18. Liite 4H Tarkastuspäivien lukumäärä tilikaudessa sekä hinnat vuosille 2024-2027_ryhmä H
19. Liite 5 Helsingin kaupungin konserniohje 1.3.2023_Kvsto
20. Liite 5.1 Hyvä hallinto- ja johtamistapa Helsingin kaupunkikonsernissa 22.5.2023_konsernijaosto
21. Liite 6 Palvelukuvaus
22. Liite 7 Tytäryhteisöjen seurantaraportti 4-2022
23. Liite 7.1 Tase-, liikevaihto- ja henkilöstölukuja
24. Liite 8 Henkilötietojen luovutussopimus rekisterinpitäjien välillä
25. Tarjouspyyntöluonnos 28.9.2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.