Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, asukas- ja yrityspalvelut, alueiden käyttö ja valvonta, johtava tarkastaja, työavain KYMP-03-71-23

HEL 2023-010870
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden alueiden käyttö ja valvonta -yksikön johtavan tarkastajan viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi alueiden käyttö ja valvonta -yksikön alueidenvalvontatiimin johtavan tarkastajan virkaan (050052) hortonomi (AMK) ********** 3 538,90 euron tehtäväkohtaisella palkalla. Virkaan otettavan henkilön kanssa sovitaan erikseen ajankohdasta, jolloin hän ottaa viran vastaan.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on 6 kuukauden koeaika.

Päätöksen perustelut

Johtavan tarkastajan virka on perustettu 1.8.2023 lukien kaupunginhallituksen päätöksellä 26.6.2023 § 446.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 11.8.-1.9.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, Duunitorilla, Joblyssa, LinkedInissä sekä TE-palveluissa.

Johtavan tarkastajan tehtävänä on päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisten työtä koskevien kaivutyöpäätösten työn suorittamista, niihin liittyvien tilapäisten liikennejärjestelyiden ja alueen ennallistamista koskevien määräysten antamisesta sekä näihin liittyvien maksujen perimisestä. Hän toimii tiimipäällikön työparina tiimin toiminnan ja prosessien kehittäjänä. Lisäksi tehtäviin kuuluu yksikön toimintaan liittyvien selvitysten valmistelu, tutkimukset ja lausunnot sekä yksikön toiminnan kehittämiseen osallistuminen. Tehtävään ei sisälly esihenkilötehtäviä.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistotason tutkinto.

Tehtävässä edellytetään yli 3 vuoden kokemusta teknisen alan asiantuntija- tai johtotehtävistä sekä suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa. Eduksi katsotaan kaupungin organisaation sekä hallinnon ja päätöksentekojärjestelmien (AHJO, Allu) tuntemus. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää laaja-alaista ymmärrystä kaupunkitilaan liittyvistä rakenteista, teknistä osaamista ja näkemystä sekä kykyä soveltaa yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annettua lakia käytännössä. Hakijalta odotetaan hyviä neuvottelu- ja vuorovaikutustaitoja, hyvän hallinnon periaatteiden tuntemusta sekä kykyä tehdä itsenäisiä päätöksiä vaativissakin tilanteissa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistuksia soveltaen. Tehtävään valitulla tulee olla myös kykyä itsensä johtamiseen ja innostusta sekä näkemystä toiminnan kehittämiseen.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset virkanimitysperusteet, jotka ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa kymmenen henkilöä, joista kuusi täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

HL 51 §:n perusteella korjattu henkilöiden määrä päätöksessä, ES 1.12.2023

Määräajassa virkaan jätti hakemuksensa kymmenen henkilöä, joista yhdeksän täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kaikki kuusi kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa:

HL 51 §:n perusteella poistettu ylimääräinen sana päätöksestä, ES 1.12.2023

Hakemusten perusteella ensimmäiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin kuusi kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävän viran kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua kokemusta, joka liittyy johtavan tarkastajan tehtäväalueisiin. Heitä haastattelivat 13.-18.9.2023 tiimipäällikkö Elina Airaksinen sekä HR-asiantuntija Henna Heikkinen.

********** on valmistunut rakennustekniseksi piirtäjäksi Rakennustekniikan opistosta vuonna 2010.

Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on kokemusta työaikaisten liikennejärjestelyiden turvallisuuden ja sujuvuuden valvonnasta maastossa ja kaupunkiomaisuuden arvon turvaamisesta ja luvattoman maankäytön kenttävalvonnasta.

********** on valmistunut puistopuutarhuriksi Kempeleen puutarhaoppilaitoksesta vuonna 1995.

Hän toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on kokemusta kunnossapitolain mukaisesta ilmoitusmenettelystä ja siihen liittyvästä valvontatyöstä sekä toiminnan kehittämisestä pääkaupunkiseutu yhteistyössä.

********** on valmistunut hortonomiksi (AMK) Hämeen ammattikorkeakoulusta vuonna 2006.

**********

HL 51 §:n perusteella korjattu päätöksessä vuosiluku 2002 vuosiluvuksi 2003, ES 5.12.2023

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on laaja kokemus kunnossapitolain mukaisen ilmoitusmenettelyn päätösten määräysten antamisesta ja niiden valvonnasta maastossa, sekä näkemystä toiminnan kehittämiseen. Lisäksi hänellä on pitkäaikainen kokemus **********

********** on valmistunut oikeustieteen maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2004.

Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on kokemusta ja osaamista soveltaa yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annettua lakia käytännössä sekä kykyä tehdä päätöksiä vaativissakin tilanteissa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistuksia soveltaen.

********** on valmistunut viestinnän muotoilijaksi Espoon-Vantaan teknillisestä korkeakoulusta vuonna 2000.

Hän on toiminut **********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella ********** on kokemusta kaupunkitilaan liittyvistä rakenteista ja näkemystä soveltaa yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annettua lakia käytännössä, sekä näkemystä toiminnan kehittämiseen.

Tehtävässä edellytettyä kokemusta, osaamista ja henkilökohtaisia vahvuuksia löytyi kaikilta haastatelluilta hakijoilta.

Henkilöarviointiin kutsuttiin haastattelujen perusteella kolme hakijaa: ********** joilla arvioitiin tutkintojen, kokemuksen ja haastattelun perusteella olevan parhaat edellytykset johtavan tarkastajan tehtävään. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 25.-29.9.2023.

Toiselle haastattelukierrokselle kutsuttiin henkilöarviointiin osallistuneet kolme hakijaa. Heitä haastattelivat yksikön päällikkö Laura Yrjänä, tiimipäällikkö Elina Airaksinen sekä HR-asiantuntija Henna Heikkinen.

Perustelut valintaesitykselle

Johtava tarkastaja päättää kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetun lain mukaisten työtä koskevien kaivutyöpäätösten työn suorittamista, niihin liittyvien tilapäisten liikennejärjestelyjen ja alueen ennallistamista koskevien määräysten antamisesta sekä näihin liittyvien maksujen perimisestä. Lisäksi johtavan tarkastajan tehtävään kuuluu yksikön toimintaan liittyvien selvitysten valmistelu, tutkimukset ja lausunnot sekä yksikön toiminnan kehittämiseen osallistuminen.

Lopullinen vertailu suoritettiin kolmen kärkihakijan **********

Tehtävässä edellytettyä yli kolmen vuoden kokemusta teknisen alan asiantuntija- ja johtotehtävistä löytyy kaikilta kolmelta kärkihakijalta. Laaja-alaista ymmärrystä kaupunkitilaan liittyvistä rakenteista, teknistä osaamista ja näkemystä löytyy myös heiltä kaikilta. Kaikista eniten aikaisempaan kokemukseen pohjautuvaa asiantuntemusta em. osa-alueilla on ********** Haastattelujen ja aikaisemman työkokemuksen perusteella ********** on kuitenkin laaja-alaisin kokemus ja substanssiosaaminen. Kaikilla kolmella haastatellulla on valmiudet soveltaa yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapitolakia käytännössä, mutta laaja-alaisin osaaminen on **********

Tehtävässä edellytetään suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa. Hakijat ovat esittäneet kielitaidosta arvion hakemuksessa, kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty kielitaitovaatimus.

Hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot ovat johtavan tarkastajan tehtävässä tärkeässä roolissa. ********** on selvästi eniten viestintä- ja vuorovaikutusosaamista, mutta ********** on aikaisempaan kokemukseen perustuvaa näyttöä haasteellisten neuvottelutilanteiden läpiviemisestä.

Kaikki kärkihakijat tuntevat hyvän hallinnon periaatteet ja heiltä löytyy valmiuksia tehdä itsenäisiä päätöksiä voimassa olevaa lainsäädäntöä ja ohjeistuksia soveltaen. Tutkinnon, aiemman työkokemuksen ja haastattelujen perusteella laajinta lainsäädännöllistä osaamista löytyy ********** on aikaisempaan kokemukseen perustuen näyttöä itsenäisestä päätöksenteosta mm. toimiessaan **********

Heillä kaikilla on kykyä itsensä johtamiseen sekä näkemyksellisyyttä toiminnan kehittämiseen. Haastatteluihin perustuvan arvioin mukaan innostusta ja kehittämisnäkökulmia juuri tämän tehtävän hoitamiseen löytyi eniten ********** ja **********

Kaikilla kolmella hakijalla on eduksi katsottavaa kaupungin organisaation sekä hallinnon ja tehtävässä tärkeiden päätöksentekojärjestelmien (AHJO, Allu) tuntemusta.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarvioihin perustuvan kokonaisarvion perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa johtavan tarkastajan tehtäviä. Hänen valintaa puoltavat rekrytointiprosessin aikana esiin tuotu vahva substanssiosaaminen, näkemys toiminnan kehittämisestä, innostus tehtävän hoitamisesta sekä kyky soveltaa kunnossa- ja puhtaanapitolakia käytännössä. Nämä luovat erinomaiset edellytykset tehtävän menestyksekkäälle hoitamiselle.

Detta beslut publicerades 27.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Elina Airaksinen, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 21981

elina.airaksinen@hel.fi

Beslutsfattare

Laura Yrjänä
vs. yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijaluettelo KYMP-03-71-23
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-71-23

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.