Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, rakennusvalvontapalvelut, rakenneyksikkö, tarkastusinsinööri, työavain KYMP-03-70-23

HEL 2023-010895
Ärendet har nyare handläggningar
§ 19

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen rakenneyksikön tarkastusinsinöörin viran täyttäminen

Byggnadstillsynschef

Päätös

Rakennusvalvontapäällikkö valitsi rakenneyksikön itäisen rakennetiimin tarkastusinsinöörin virkaan (50053) insinööri ********** 1.1.2024 alkaen 3 838,13 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Tarkastusinsinöörin virka on perustettu 1.8.2023 lukien kaupunginhallituksen päätöksellä 26.6.23, § 446.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 21.8.-18.9.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa, rakennustarkastusyhdistyksen verkkosivuilla, LinkedInissä ja Rakennuslehdessä.

Tarkastusinsinöörin tehtäviin kuuluu mm. rakennusvalvontaviranomaiselle määrättyjen tehtävien kuten katselmusten ja tarkastusten toimittamista, erityissuunnitelmien arvioimista sekä neuvontaa ja ohjausta.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto (rakennusinsinööri) tai aiempi vastaava teknillisessä oppilaitoksessa suoritettu insinöörin tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään kokemusta talonrakennusalalta. Eduksi katsotaan rakenteiden suunnittelun ja rakennusaikaisen valvonnan asiantuntemus sekä rakentamismääräysten tuntemus ja niiden soveltaminen käytäntöön. Tehtävässä menestyäkseen tarvitaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 44 henkilöä, joista 36 täytti kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua tuntemusta, joka liittyy rakennusvalvonnan rakenneyksikön tarkastusinsinöörin tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat 27.9.-3.10.2022 yksikön päällikkö ********** ja tarkastusinsinööri **********

********** on valmistunut insinööriksi Kotkan Teknillisestä oppilaitoksesta vuonna 1993.

Hän on toiminut **********

Hakemuksen perusteella ********** on yli 30 vuoden kokemus talonrakennusalalta, josta yli puolet tarkastusinsinöörin tehtävistä.

********** on valmistunut insinööriksi Vaasan Teknillisestä opistosta vuonna 1987.

Hän on toiminut **********

Hakemuksen perusteella ********** on yli 36 vuoden monipuolinen kokemus talonrakennusalalta.

********** on valmistunut insinööriksi (AMK) ammattikorkeakoulu Noviasta vuonna 2013.

Hän on toiminut **********

Hakemuksen perusteella ********** on yli 14 vuoden kokemus talonrakennusalalta.

Kaikilla haastatelluilla on tehtävässä edellytetty tutkinto ja kokemusta talonrakennusalalta.

Perustelut valintaesitykselle

Tarkastusinsinöörin tehtäviin kuuluu mm. rakennusvalvontaviranomaiselle määrättyjen tehtävien kuten katselmusten ja tarkastusten toimittamista, erityissuunnitelmien arvioimista sekä neuvontaa ja ohjausta

Tehtävässä edellytetään kokemusta talonrakennusalalta. Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** on monipuolinen kokemus talonrakennusalalta, johon sisältyy yli 17 vuoden kokemus tarkastusinsinöörin tehtävistä rakennusvalvonnassa ja viranomaistehtävien käytännön hallinnasta. ********** on monipuolista kokemusta alalta, myös

********** on alan kokemusta. Heillä kaikilla on eduksi katsottavaa rakenteiden suunnittelun ja rakennusaikaisen valvonnan asiantuntemusta sekä rakentamismääräysten tuntemusta.

Tehtävässä edellytetään suomen kielen hyvää suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää suullista taitoa. Hakijat ovat esittäneet kielitaidosta arvion hakemuksessa ja kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty kielitaitovaatimus.

Tehtävässä menestyäkseen tarvitaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja. ********** ja ********** on haastattelun perusteella hyvät vuorovaikutustaidot.

Rakennusvalvontapäällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluun perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja tarkastusinsinöörin virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat monipuolien talonrakennusalan työkokemus sekä aikaisempi kokemus tarkastusinsinöörin tehtävistä.

Detta beslut publicerades 06.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Erkki Luokkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38520

erkki.luokkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Jaskanen
rakennusvalvontapäällikkö