Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-72-23

HEL 2023-010898
Ärendet har nyare handläggningar
§ 68

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi ympäristöterveysyksikön terveydensuojelutiimin ympäristötarkastajan virkaan (048926) tekniikan insinööri (AMK) ********** 16.10.2023 alkaen 3 387,93 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan kuuluu kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhoitajan irtisanouduttua 1.4.2023.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 23.8.-8.9.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Joblyssä, LinkedInissä, toimialan somessa sekä Ympäristö ja terveys -lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluu koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien oleskelutilojen terveellisyyden valvonta, sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatehtävät sekä rottiin ja lintujenruokintaan liittyvät neuvonta- ja valvontatehtävät.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä ja riittävä englannin kielen taito luetaan eduksi. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä valmiutta päätöksentekoon. Lisäksi hakijan tulee olla oma-aloitteinen ja aikaansaava.

Virkaa täytettäessä on otettu huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 44 henkilöä, joista viidellä ei täyttynyt kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan ympäristötarkastajan tehtävien hoitamiseen soveltuvaa kokemusta, joka liittyy terveydensuojelun tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat 19.9.2023 ympäristöjohtaja Esa Nikunen, yksikön päällikkö Heidi Öjst ja tiimipäällikkö Toni Lyyski.

********** on valmistunut tekniikan insinööriksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta 30.10.2002.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä tehtävistä viranomaistehtävät mukaan lukien sekä sisäilma-asioiden poikkeuksellisen vahva ja monipuolinen osaamistausta.

********** on valmistunut kemiantekniikan insinööriksi EVTEK-ammattikorkeakoulusta 31.12.2005.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä tehtävistä viranomaistehtävät mukaan lukien, sisäilma-asioiden osaaminen sekä rakennusterveysasiantuntijan koulutus.

********** on valmistunut ympäristöteknologian insinööriksi Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta 15.8.2023.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on opinnoista saatu tietotaito sekä tuore kokemus viranomaistehtävistä.

********** on valmistunut metsätalousinsinööriksi Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta 27.10.2000.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on sisäilma-asioiden vankka ja monipuolinen osaamistausta sekä rakennusterveysasiantuntijan koulutus.

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävänä on koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien oleskelutilojen terveellisyyden valvonta, sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatehtävät sekä rottiin ja lintujenruokintaan liittyvät neuvonta- ja valvontatehtävät.

********** ja ********** on eniten virassa eduksi katsottavaa kokemusta vastaavista tehtävistä. ********** on vastaavaa kokemusta vähän. ********** ei ole aiempaa kokemusta vastaavista viranomaistehtävistä.

Ympäristötarkastajan tehtävässä korostuu ratkaisukeskeisyys ja kyky hahmottaa kokonaisuuksia. Haastatteluissa käsiteltyjen esimerkkitapausten kautta näitä taitoja osoittivat ********** ja **********

Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista. Lisäksi hakijalta odotetaan valmiutta päätöksentekoon. ********** on erinomaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ja hänellä on paljon kokemusta raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamisesta sekä pitkän ja monipuolisen työuran perusteella valmiutta päätöksentekoon. ********** ja ********** vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot ovat hyvät, mutta eivät ********** tasolla. ********** ja ********** on pidempien työurien myötä ********** enemmän kokemusta raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamisesta sekä päätöksenteosta, mutta ********** on näilläkin osa-alueilla hakemusasiakirjojen ja haastattelujen perusteella ansioitunein.

Kaikilla neljällä haastatellulla on hyvät tietotekniset valmiudet.

Heillä kaikilla täyttyy virassa edellytetty muodollinen kielitaitovaatimus. Ruotsin ja englannin kielitaitoa arvioitiin myös haastattelutilanteessa. Tämän perusteella ********** ja ********** on heille eduksi luettavaa englannin kielen taitoa.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja ympäristötarkastajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä tehtävistä viranomaistehtävät mukaan lukien, sisäilma-asioiden poikkeuksellisen vahva ja monipuolinen osaamistausta sekä erinomaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti. Hänellä on myös pitkän työkokemuksen avulla hankittuja muita tietoja ja taitoja tehtävän hoidon kannalta keskeisistä ympäristöterveydenhuollon osa-alueista sekä hallinnollisista menettelytavoista.

Detta beslut publicerades 29.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Toni Lyyski, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64325

toni.lyyski@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö