Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-73-23

HEL 2023-010903
Ärendet har nyare handläggningar
§ 70

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi ympäristöterveysyksikön terveydensuojelutiimin ympäristötarkastajan virkaan (128029) tekniikan insinööri ********** 1.11.2023 alkaen 3 708,15 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhoitajan irtisanouduttua 14.8.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 23.8.-8.9.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Joblyssä, LinkedInissä, toimialan somessa sekä Ympäristö ja terveys -lehden verkkosivuilla.

Ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluu uimarantojen ja uima-allastilojen terveellisyyden valvonta, sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatehtävät sekä laivatarkastukset.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään median kanssa toimimista. Aiempi kokemus vastaavista tehtävistä, riittävä englannin kielen taito ja ajokortti luetaan eduksi. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista, hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä valmiutta päätöksentekoon. Lisäksi hakijan tulee olla oma-aloitteinen ja aikaansaava.

Virkaa täytettäessä on otettu huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa 49 henkilöä, joista kahdeksalla ei täyttynyt kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan ympäristötarkastajan tehtävien hoitamiseen soveltuvaa kokemusta, joka liittyy terveydensuojelun tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Heitä haastattelivat 19.-20.9.2023 ympäristöjohtaja Esa Nikunen, yksikön päällikkö Heidi Öjst ja tiimipäällikkö Toni Lyyski.

********** on valmistunut tekniikan insinööriksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta vuonna 2002.

Hän on toiminut **********

********** on vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuoltoon liittyvistä tehtävistä, kokemusta viranomaistehtävistä sekä sisäilma-asioiden poikkeuksellisen vahva ja monipuolinen osaamistausta.

********** on valmistunut tekniikan insinööriksi Mikkelin ammattikorkeakoulusta vuonna 2008.

Hän on toiminut **********

********** on erittäin vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä ja erityisesti uimarantojen, uima-allastilojen sekä laivojen terveellisyyden valvontaa koskien.

********** on valmistunut elintarviketieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta vuonna 2018.

Hän on toiminut **********

********** on poikkeuksellisen vahva osaamistausta mikrobiologiasta.

Perustelut valintaesitykselle

Ympäristötarkastajan tehtävänä on uimarantojen ja uima-allastilojen terveellisyyden valvonta, sidosryhmäyhteistyö ja neuvontatehtävät sekä laivatarkastukset.

********** on selvästi eniten virassa eduksi katsottavaa kokemusta vastaavista tehtävistä. ********** vastaavaa kokemusta on jonkin verran, mutta ********** ei ole aiempaa kokemusta vastaavista tehtävistä.

********** osoitti erinomaista ratkaisukeskeisyyttä ja kykyä hahmottaa kokonaisuuksia haastatteluissa käsiteltyjen esimerkkitapausten kautta. ********** ja ********** osoittivat hyvää tasoa.

Tehtävässä edellytetään median kanssa toimimista. ********** on tästä poikkeuksellisen paljon kokemusta. Hän on antanut lukuisia lehti- ja radiohaastatteluja sekä esiintynyt televisiossa useita kertoja. ********** on vähän kokemusta, mutta ********** ei ole lainkaan kokemusta median kanssa toimimisesta.

Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja sekä sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista. Lisäksi hakijalta odotetaan hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä valmiutta päätöksentekoon. Kaikilla kolmella haastatellulla on erinomaiset vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, paljon kokemusta raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamisesta sekä työurien ja haastattelujen perusteella valmiutta päätöksentekoon. Heillä kaikilla on myös hyvät tietotekniset valmiudet.

Kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty muodollinen kielitaitovaatimus. Kielitaitoa arvioitiin myös haastattelutilanteissa. Arvioinnin perusteella hakijoille eduksi luettava englannin kielen taito on erinomainen ********** ja ********** on hyvä englannin taito.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin ja haastatteluihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja ympäristötarkastajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat erittäin vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä ja erityisesti uimarantojen, uima-allastilojen sekä laivojen terveellisyyden valvontaa koskien sekä poikkeuksellisen vankka kokemus median kanssa toimimisesta. Hänellä on myös pitkän työkokemuksen avulla hankittuja muita tietoja ja taitoja tehtävän hoidon kannalta keskeisistä ympäristöterveydenhuollon osa-alueista sekä hallinnollisista menettelytavoista.

Detta beslut publicerades 02.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Toni Lyyski, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64325

toni.lyyski@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö