Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, johtava ympäristötarkastaja, työavain KYMP-03-74-23

HEL 2023-010904
Ärendet har nyare handläggningar
§ 75

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat -palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen ympäristöterveysyksikön johtavan ympäristötarkastajan viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi ympäristöterveysyksikön terveydensuojelutiimin johtavan ympäristötarkastajan virkaan (050054) filosofian maisteri ********** 1.12.2023 alkaen 3 991,49 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virkaan valitulle ei aseteta koeaikaa.

Päätöksen perustelut

Johtavan ympäristötarkastajan virka on perustettu 1.8.2023 lukien kaupunginhallituksen päätöksellä 26.6.2023 § 446.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 23.8.-13.9.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palveluissa, Duunitorilla, Joblyssä, LinkedInissä, toimialan somessa sekä Ympäristö ja terveys -lehden verkkosivuilla.

Johtavan ympäristötarkastajan tehtäviin kuuluu koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien oleskelutilojen terveellisyyden valvontaa ja neuvontaa, sidosryhmäyhteistyötä ja viestintää. Hän toimii terveydensuojelun johtavana asiantuntijana koordinoiden ja kehittäen työyksikön viestintää ja ottamalla aktiivisen roolin sidosryhmäyhteistyöhön. Tehtävään ei kuulu henkilöstöhallinnollisia tehtäviä tai esihenkilövastuuta, mutta johtava ympäristötarkastaja toimii yksikön esihenkilöiden sijaisena.

Viran kelpoisuusehtona on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito.

Aiempi kokemus ympäristöterveydenhuollon virkatehtävistä, englannin kielen taito ja laaja-alainen viestintäkokemus luetaan eduksi. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, kykyä viranomaiselta edellytettävään päätöksentekoon, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Hakijan tulee olla oma-aloitteinen ja aikaansaava. Lisäksi hakijalla tulee olla halua olla terveydensuojelun johtava asiantuntija sekä ohjata ja neuvoa eri viestinnällisillä keinoilla aktiivisesti. Hakijan odotetaan suhtautuvan kehittämiseen myönteisesti ja osoittavan halua ottaa aktiivista roolia muutoksissa sekä tarvittaessa asioivan median kanssa, pitävän asiantuntijaesitelmän ja fasilitoivan työyhteisön sisäisen työpajan.

Virkaa täytettäessä on otettu huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa kymmenen henkilöä, joista yhdellä ei täyttynyt kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kolme hakijaa: ********** joilla arvioitiin olevan edellä mainittujen kriteerien mukaan täytettävän viran kannalta riittävää aiempaa työn ja opintojen kautta hankittua kokemusta, joka liittyy terveydensuojelun tehtäväalueisiin sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat 26.9.2023 ympäristöjohtaja Esa Nikunen, yksikön päällikkö Heidi Öjst ja tiimipäällikkö Toni Lyyski.

********** on valmistunut filosofian maisteriksi Itä-Suomen yliopistosta vuonna 2021, pääaineena ympäristötieteet ja ympäristöterveys.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä, muu ympäristöalaan liittyvä työkokemus, monipuolinen viestintäkokemus sekä koulutustausta. Hän on myös valmistumassa ********** vuoden 2023 loppuun mennessä.

********** on valmistunut ympäristöteknologian insinööriksi (YAMK) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta vuonna 2017.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä sekä rakennusterveysasiantuntijan koulutus.

********** on valmistunut ympäristöteknologian insinööriksi (YAMK) Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulusta 2017.

Hän on toiminut **********

********** vahvuutena on erittäin vankka ja monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä.

Haastattelukierroksen jälkeen kaikki kolme haastateltua kutsuttiin henkilöarviointiin. Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 2.-4.10.2023.

Perustelut valintaesitykselle

Johtavan ympäristötarkastajan tehtävänä on koulujen, päiväkotien ja muiden vastaavien oleskelutilojen terveellisyyden valvonta ja neuvonta, sidosryhmäyhteistyö ja viestintä. Hän toimii terveydensuojelun johtavana asiantuntijana koordinoiden ja kehittäen työyksikön viestintää ja ottamalla aktiivisen roolin sidosryhmäyhteistyöhön. Tehtävään ei kuulu henkilöstöhallinnollisia tehtäviä tai esihenkilövastuuta, mutta johtava ympäristötarkastaja toimii yksikön esihenkilöiden sijaisena.

********** on selvästi eniten virassa eduksi katsottavaa kokemusta ympäristöterveydenhuollon virkatehtävistä. ********** on vastaavaa kokemusta melko paljon ja ********** jonkin verran.

Kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty muodollinen kielitaitovaatimus. Kielitaitoa arvioitiin myös haastattelutilanteissa. Arvioinnin perusteella ********** on hänelle eduksi luettavaa englannin kielen taitoa. Haastatteluiden ja hakuasiakirjojen perusteella hänellä on myös eniten eduksi katsottavaa laaja-alaista viestintäkokemusta, -koulutusta ja -osaamista.

Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, kykyä viranomaiselta edellytettävään päätöksentekoon, sujuvaa raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamista sekä hyviä tietoteknisiä valmiuksia. Lisäksi hakijan tulee olla oma-aloitteinen ja aikaansaava. Kaikilla kolmella haastatellulla on hyvät vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot sekä kykyä päätöksentekoon, mutta haastatteluiden perusteella ********** on näillä osa-alueilla ansioitunein. Heillä kaikilla on paljon kokemusta raporttien ja muiden ohjaavien tekstien kirjoittamisesta sekä hyvät tietotekniset valmiudet. Kaikki kolme haastateltua osoittivat myös suhtautuvansa kehittämiseen myönteisesti. ********** osoitti vahvimmin halua ja kykyä ottaa aktiivista roolia muutoksien johtamisessa.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointeihin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja johtavan ympäristötarkastajan virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat monipuolinen kokemus ympäristöterveydenhuollon viranomaistehtävistä, muu ympäristöalaan liittyvä työkokemus, monipuolinen ja laaja-alainen viestintäkokemus, -koulutus ja -osaaminen sekä koulutustausta. Hakuprosessin aikana hänessä on korostunut avoin, myönteinen ja rakentava vuorovaikutustyyli ja hänellä on kehittämismyönteisyyden ja siihen liittyvien konkreettisten ajatusten myötä tehtävässä tarvittavaa ratkaisuhakuista päätöksentekokykyä sekä muutosvalmiutta. Hänellä on tehtävän edellyttämää kykyä vastata vaativasta tehtävästä itsenäisesti, kehittämishakuisesti ja monipuolisesti. Hänellä on myös työkokemuksen avulla hankittuja muita tietoja ja taitoja tehtävän hoidon kannalta keskeisistä ympäristöterveydenhuollon osa-alueista sekä hallinnollisista menettelytavoista.

Detta beslut publicerades 24.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Toni Lyyski, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 64325

toni.lyyski@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijaluettelo KYMP-03-74-23
2. Hakijayhteenveto KYMP-03-74-23

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.