Valtuustoaloite, Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelman päivittäminen

HEL 2023-011038
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 184 §

V 10.4.2024, Valtuutettu Pekka Saurin aloite Töölönlahden eteläosan puistosuunnitelman päivittämisestä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Pekka Sauri ja 30 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Töölönlahden eteläosan helmikuussa 2014 palautettu puistosuunnitelma päivitetään vastaamaan nykypäivän vaatimuksia ja tuodaan päätettäväksi realistisine toteuttamisaikatauluineen.

Töölönlahdenpuiston konsepti- ja ideasuunnittelun käynnistettiin viime vuonna. Työn tavoitteena on muodostaa tämän päivän tarpeisiin ja suunnitteluperiaatteisiin pohjautuva kokonaiskuva, visio ja kehityssuunta puistolle. Konsepti- ja ideasuunnitelma tehdään vuorovaikutteisesti alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Konsepti- ja ideasuunnitelma valmistuu kesällä 2024.

Konsepti- ja ideasuunnitelmavaiheen jälkeen laaditaan puistosuunnitelma. Saman aikaisesti puistoon tehdään parannuksia, kuten lisätään kukkivaa kasvillisuutta ja istutetaan puita. Osa nopeista toimenpiteistä toteutetaan tilapäisinä parannuksina ennen puiston laajempaa peruskorjausta.

Puistosuunnitelmassa huomioidaan alueen tulevan palvelutarjonnan ja tapahtumallisuuden edistämisen näkökulma. Kahvila- ja tapahtumakeskuksena toimineen Pikku-Finlandian siirtyessä puistosta pois selvitetään alueelta korvaavaa tilaa kahvilalle.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Stäng

Kaupunginhallitus 18.03.2024 § 166

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Maarit Vierusen ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 12.12.2023 § 666

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetään, että Töölonlahden eteläosan helmikuussa 2014 kaupunginhallituksen valmisteluun palauttama puistosuunnitelma päivitetään vastaamaan nykypäivän vaatimuksia ja tuodaan päätettäväksi realistisine toteuttamisaikatauluineen.

Töölönlahdenpuisto valmistui nykytilaansa vuonna 2016. Toteutettu puistosuunnitelma laadittiin väliaikaiseksi ratkaisuksi tilanteessa, jossa vuoden 2014 puistosuunnitelma oli palautettu uudelleen valmisteltavaksi syyn ollessa sen kalliit ratkaisut. Tuolloin alueen käyttö oli vasta muotoutumassa ja suurin osa nykyisistä toimijoista sijoittumassa puistoon rajautuville tonteille. Puiston haluttiin erityisesti mahdollistavan tapahtumien järjestämisen, ja siksi sinne suunniteltiin laajempi tapahtumanurmi.

Kaupunkiympäristötoimiala käynnisti tänä vuonna Töölönlahdenpuiston konsepti- ja ideasuunnittelun. Työn tavoitteena on muodostaa tämän päivän tarpeisiin ja suunnitteluperiaatteisiin pohjautuva kokonaiskuva, visio ja kehityssuunta Töölönlahdenpuistolle. Konsepti- ja ideasuunnitelma tehdään vuorovaikutteisesti alueen toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Konsepti- ja ideasuunnitelma valmistuu kesällä 2024.

Konsepti- ja ideasuunnitelmavaiheen jälkeen vuonna 2024 alkaa Töölönlahdenpuiston puistosuunnitelman teko. Saman aikaisesti puistoon tehdään parannuksia, kuten lisätään kukkivaa kasvillisuutta ja istutetaan puita. Osa nopeista toimenpiteistä toteutetaan tilapäisinä parannuksina ennen puiston laajempaa peruskorjausta.

Pikku-Finlandia on toiminut suosittuna kahvila- ja tapahtumakeskuksena Töölönlahdella Finlandia-talon peruskorjauksen aikana. Väliaikainen rakennus siirtyy pois Töölönlahden puistosta viimeistään 2026, mutta alueelle mietitään korvaavaa tilaa kahvilalle samassa aikataulussa. Puistosuunnitelmassa huomioidaan alueen tulevan palvelutarjonnan ja tapahtumallisuuden edistämisen näkökulma.

Käsittely

Vastaehdotus:
Otso Kivekäs: Lisätään lausuntoehdotuksen loppuun: "Pikku-Finlandia on toiminut suosittuna kahvila- ja tapahtumakeskuksena Töölönlahdella Finlandia-talon peruskorjauksen aikana. Väliaikainen rakennus siirtyy pois Töölönlahden puistosta viimeistään 2026, mutta alueelle mietitään korvaavaa tilaa kahvilalle samassa aikataulussa. Puistosuunnitelmassa huomioidaan alueen tulevan palvelutarjonnan ja tapahtumallisuuden edistämisen näkökulma."

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Otso Kivekkään vastaehdotuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

05.12.2023 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Katriina Arrakoski, yksikön päällikkö: 09 310 64382

katriina.arrakoski@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 03.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi