Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Hankinta, asiantuntijapalvelun lisähankinta suun terveydenhuollon tuotteistuksen ja kustannuslaskennan tueksi, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala

HEL 2023-011058
Ärendet har nyare handläggningar
§ 101

Asiantuntijapalvelun lisähankinta suun terveydenhuollon tuotteistuksen ja kustannuslaskennan tueksi

Direktör för hälsovårds- och missbrukartjänster

Päätös

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja päätti hankkia suun terveydenhuollon tuotteistuksen ja kustannuslaskennan tueksi asiatuntijapalveluja Nordic Healtcare Groupilta (NHG). Hankinta kohdistuu KOHO-palvelusetelin edellisen 6 kuukauden korvaustason laskentaan. Hankinnalla tuetaan suun terveydenhuollon palvelusetelien arvojen tarkistusta/uudelleenmääritystä.

Asiantuntijapalvelujen hankinta on lisähankinta 7.4.2022 ja 12.10.2022 tehtyihin hankintoihin.

Hankinnan arvo on yhdeksän henkilötyöpäivän osalta 10 800,00 euroa (+ alv).

Päätöksen perustelut

Taustaa

Suun terveydenhuollon kokonaishoidon palvelusetelin kehittämiseen on hankittu asiantuntijapalveluja NHG:ltä vuonna 2021. Edellä mainittu palvelusetelitoiminnan kehittäminen oli osa sote-uudistukseen liittyvää rakenneuudistushanketta ja liittyi järjestäjärooliin sekä roolin konkretisointiin liittyvään toimeenpanoon. Em. kehittämiseen liittyen NHG:lle oli tehty toimeksiantosopimus ajalle 20.9.-31.12.2021.

Toimeksiannon yhteydessä aloitettiin suun terveydenhuollon tuotteistusta ja kustannuslaskentaa ja samalla tunnistettiin Helsingin suun terveydenhuollon tuotteistuksen ja kustannuslaskennan erityispiirteet ja –tarpeet ja sen myötä tarve tuotteiden ja kustannusten lisävalidointiin ja jatkomäärittämiseen.

Johtajahammaslääkäri on tehnyt 7.4.2022 § 31 päätöksen suun terveydenhuollon toiminnan kehittämisen asiantuntijapalvelun hankkimisesta NHG:ltä. Toiminnan kehittäminen liittyi suun terveydenhuollon johdon palvelustrategisen osaamisen, eri tuotantotapojen ja niiden hinnoittelun, talouden ja toiminnan ymmärryksen sekä järjestäjäosaamisen lisäämiseen. Lisäksi kehittäminen liittyi suun terveydenhuollon kokonaishoidon palvelusetelin toimivuuden parantamiseen ja kustannuksien tarkentumiseen oman tuotannon kustannukseen vertautumisen osalta. Edellä mainittuun päätökseen liittyen NHG:n kanssa on allekirjoitettu toimeksiantosopimus 7.6.2022 ajalle 11.4.-31.12.2022.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja on tehnyt tuotteistuksen ja kustannuslaskennan hankinnan lisähankinnasta päätöksen 12.10.2022 § 104. Edellä mainitusta lisähankinnasta on solmittu toimeksiantosopimus NHG:n kanssa ajalle 28.10.2022-18.2.2023.

Perustelut jatkosopimukselle

Asiantuntijapalvelujen hankinta suun terveydenhuollon tuotteistuksen ja kustannuslaskennan jatkokehittämiseen on jatkumoa 31.12.2021 päättyneelle toimeksiannolle, 31.12.2022 päättyneelle toimeksiannolle ja 18.2.2023 päättyneelle toimeksiannolle.

Terveys- ja päihdepalvelujen johtaja katsoo, että asiantuntijapalvelujen hankinta NHG:ltä on perusteltua syystä, että NHG on tuottanut edellä mainittua palvelua suun terveydenhuollolle vuosina 2021–2023.

Aikaisemmin toteutettujen toimeksiantojen yhteydessä aloitettiin tuotteistusta ja kustannuslaskentaa ja samalla tunnistettiin tarve suun terveydenhuollon tuotteistuksen ja kustannuslaskennan jatkokehittämiseen, sekä viimeisimpänä tarve suun terveydenhuollon palvelusetelien arvojen tarkistukseen/uudelleenmäärittämiseen.

Suun terveydenhuollon tuotteistuksen ja kustannuslaskennan jatkokehittämisen asiantuntijapalvelun hankinnan tavoitteena on päivittää KOHO-palvelusetelin tuottajien kustannusvertailu sekä tarkentaa suun terveydenhuollon oman tuotantokustannuksen vertailukelpoisuutta. Näistä saatavan materiaalin avulla on mahdollista parantaa kokonaiskuvaa järjestäjän, loppuasiakkaan sekä yksityisen palveluntuottajan osalta ja siten arvioida KOHO-palvelusetelin korvaustasoa osana kaikkien suun terveydenhuollon palvelusetelin arvojen tarkistusta.

NHG:n tarjous 14.8.2023 sisältää seuraavan suun terveydenhuollon tuotteistukseen ja kustannuslaskentaan liittyvän osion:

- KOHO-palvelusetelin edellisen 6 kuukauden korvaustason laskenta.

Yhteensä lisähankinta sisältää asiantuntijapalvelua suun terveydenhuollon toiminnan kehittämiseen tukea 9 henkilötyöpäivää vuoden 2023 aikana.

Mikäli palveluntuottaja vaihtuisi, jouduttaisiin jatkokehittämiseen käyttämään moninkertainen aika, jos aiempien toimeksiantojen myötä tehdyn työn ja sen myötä saadun ymmärryksen sisäistäminen jouduttaisiin työstämään uudelleen toisen palveluntuottajan kanssa.

Voimassa oleva puitesopimus

Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalla on voimassa oleva puitesopimus tuottajaohjauspalveluista HEL 2019-005594 NHG:n kanssa. Hankinnassa on otettu käyttöön toinen optiokausi ajalle 19.2.2023- 18.2.2024.

NHG on valittuna sekä strategisen-, että operatiivisen tuottajaohjauksen osa-alueisiin yhdeksi palveluntuottajaksi tuottajaohjauksen asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyyn.

Solmittava toimeksiantosopimus

Tämän päätöksen tiedoksianto ei ole sopimus, vaan NHG:n kanssa solmitaan toimeksiantosopimus asiantuntijapalvelujen tuottamisesta suun terveydenhuollolle.

Toimeksiantosopimus voidaan solmia aikaisintaan 14 vrk:n kuluttua siitä, kun palveluntuottaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä.

Hankintavaltuudet

Terveys- ja päihdepalvelujen johtajan oikeus päättää hankinnasta perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunnan päätökseen hankintavaltuuksista 14.2.2023 § 28 sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalla.

Detta beslut publicerades 01.09.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta joko tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai pyytämällä markkinaoikeudelta käsittelylupaa valituksen tekemiseksi taikka teke- mällä molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun
asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikai- sua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuk- sen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määrä- ajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun- päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaa-
  timus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvit- tavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaa- timuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoi- tettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin muutoksenhakija ha- luaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimi- tettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla
muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä käsittelylupaa.

Lupa on myönnettävä, jos

 • asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samankaltai-
  sissa asioissa tärkeää tai 
 • siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Käsittelylupahakemus ja valitus toimitetaan markkinaoikeudelle yhdes- sä.

Muutoksenhakuaika

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätök-
sen tiedoksisaannista.

Käsittelylupahakemus ja valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätök- sen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuk- sen noudattamatta hankintalain mukaista odotusaikaa.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vas- taanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa si- ten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivä- nä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksian- non tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka ku- luessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkina- oikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta muutoksenhakuaikaan. Käsittelylupaha- kemus ja valitus on toimitettava muutoksenhakuviranomaiselle viimeis- tään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä ennen muutoksenhakuvi- ranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos muutoksenhakuajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäi- vä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa käsittely- lupahakemuksen ja valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Muutoksenhakuviranomainen

Käsittelylupahakemus ja valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipal- velussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Muutoksenhakuasiakirjan muoto ja sisältö

Muutoksenhakuasiakirja, joka sisältää käsittelylupahakemuksen ja vali-
tuksen, on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaati- muksen kirjallisesta muodosta.

Käsittelylupahakemuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • peruste, jolla käsittelylupaa haetaan
 • syyt, joiden nojalla hakija katsoo, että käsittelyluvan myöntämiselle 
  on olemassa edellä mainittu peruste.

Valituksessa on ilmoitettava

 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös 
  ei kohdistu valittajaan.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja
yhteystiedot. Jos muutoksenhakijan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos muutoksenhakuasiakirjan laatijana on joku muu henkilö, asiakirjassa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä markkinaoikeudelle.

Muutoksenhakuasiakirjassa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voi- daan lähettää (prosessiosoite). ). Mikäli muutoksenhakija on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi markkinaoikeus valita, mi- hin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakir- jat.

Muutoksenhakuasiakirjaan on liitettävä

 • muutoksenhaun kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayk- sikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimi- tetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan hankintalaissa määritellyn odotusajan kuluttua. Pui- tejärjestelyihin perustuvien hankintojen osalta hankintayksikkö voi teh- dä hankintasopimuksen ennen odotusajan päättymistä, mutta tällöin
valitusaika on 14 vuorokauden sijasta 30 vuorokautta päätöksen tie- doksisaannista.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu
sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Eeva Rantala, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 42539

eeva.rantala@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Turpeinen
terveys- ja päihdepalvelujen johtaja