Perusteettoman edun palautusta koskeva vaatimus, Clear Channel Suomi Oy

HEL 2023-011076
Ärendet har nyare handläggningar
§ 8

Perusteettoman edun palautusta koskeva vaatimus, Clear Channel Suomi Oy

Chef för invånar- och företagstjänster

Päätös

Kaupunkiympäristön toimialan asukas- ja yrityspalvelupäällikkö päätti hyväksyä Clear Channel Suomi Oy:n perusteettoman edun palautusta koskevan vaatimuksen. Hakijalle palautetaan 532 336,04 euroa perusteetonta etua.

Päätöksen perustelut

Hakijan vaatimus

Clear Channel Suomi Oy on 24.1.2023 ilmoittanut kaupungille, että yhtiön käsityksen mukaan kaupunki on laskenut kaupungin ja yhtiön välisen mainospaikkojen vuokrausta koskevan sopimuksen mukaisia indeksikorotuksia virheellisesti. Tämän seurauksena kaupunki on laskuttanut yhtiöltä ylimääräistä vuokraa vuosien 2020 - 2022 aikana. Yhtiö on 30.6.2023 toimittanut yksilöidyn laskelman, jonka mukaan liikaa maksettujen vuokrien määrä on yhteensä 532 336,04 euroa.

Perusteettoman edun palautuksen edellytykset

Perusteettoman edun palautus on oikeuskeino, jolla voidaan oikaista perusteettomat varallisuudensiirrot. Perusteettoman edun palautuksesta ei ole yhtenäistä lainsäädäntöä, vaan perusteettoman edun palautusta koskevat periaatteet ovat kehittyneet oikeuskäytännössä ja -kirjallisuudessa. Perusteettoman edun palautuksen edellytykset ovat 1) edun saaminen 2) edun perusteettomuus ja 3) hyötyminen toisen kustannuksella.

Asiassa saatu selvitys ja lopputulos

Kaupungin ja Clear Channel Suomi Oy:n välinen mainospaikkojen vuokrausta koskeva sopimus on ollut voimassa 1.8.2008 - 31.7.2023. Yhtiö on maksanut sopimuksen mukaiset vuokrat kaupungin lähettämien laskujen mukaisesti.

Asiassa saadun selvityksen perusteella sopimuksen mukaisten indeksikorotusten laskemisessa on tapahtunut virheitä, ja laskutetun vuokran ja sopimuksen mukaisen vuokran erotus on yhtiön esittämällä tavalla yhteensä 532 336,04 euroa. Clear Channel Suomi Oy:lle on siten korvattava kaupungin saama perusteeton etu 532 336,04 euroa.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 §:n 3 momentin 1 kohdan nojalla tehdyn kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen 15.05.2018 § 244 mukaan palvelun päällikkö päättää palvelun vastuualueeseen kuuluvista korvauksista.

Detta beslut publicerades 01.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Katri Lindman, lakimies, puhelin: 09 310 28693

katri.lindman@hel.fi

Beslutsfattare

Heini Oikkonen-Kerman
asukas- ja yrityspalvelupäällikkö