Virkasuhteen täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, pohjoinen aikuissosiaalityö, sosiaaliohjaaja, työavain SOTEPE-01-315-23

HEL 2023-011123
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Sosiaaliohjaajan viransijaisuuden täyttäminen, nuorten palvelut ja aikuissosiaalityö, pohjoinen aikuissosiaalityö, työavain SOTEPE-01-315-23

Ledande socialarbetare

Päätös

Pohjoisen aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella sosionomi AMK ********** sosiaaliohjaajan viransijaisuuteen 1.9.2023-31.1.2024 väliselle ajalle (toimintayksikkö 395640, työpiste 100050, vakanssi 044475) 2808,64 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei aseta.

Päätöksen perustelut

Sosiaaliohjaajan virka (044475) tuli avoimeksi 1.8.2023.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaaliohjaajan viransijaisuuteen ottaa pohjoisen aikuissosiaalityön johtava sosiaalityöntekijä.

Sosiaaliohjaajan tehtävänä on sosiaalihuoltolain mukaisesti apua tarvitsevien yli 30-vuotiaiden helsinkiläisten kohtaaminen, palvelutarpeen arviointi ja suunnitelmallinen sosiaaliohjaus niin, että asiakkaiden yksilölliset tarpeet tulevat huomioiduiksi. Sosiaaliohjaajan tehtävänkuvaan kuuluu myös yksilöhuollon päätöksentekoa sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen päätöksiä.

Sosiaaliohjaajan viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 8 §:n mukainen sosiaaliohjaajan kelpoisuus.

Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta, kokemusta täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteosta, hyviä vuorovaikutustaitoja, kehittämismyönteisyyttä, joustavuutta sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn ja kykyä pari- ja tiimityöhön.

Eduksi luettiin kokemus Apotti-asiakastietojärjestelmän käyttämisestä.

Sosiaaliohjaajan vakinainen virka on ollut julkisesti haettavana kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palvelujen työpaikkasivustolla 28.6.-28.7.2023.

Määräajassa hakemuksen jätti 22 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus oli 16 hakijalla.

Haastatteluun kutsuttiin ********** **********

Johtava sosiaalityöntekijä ********** ja yhdyskuntatyöntekijä ********** suorittivat haastattelut. ********** haastateltiin 31.7.2023, ********** haastateltiin 2.8.2023, ********** haastateltiin 7.8.2023 ja ********** haastateltiin 8.8.2023.

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt 3.4.2023 alkaen **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt 1.6.2016 alkaen **********

********** on koulutukseltaan sosionomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on 20.6.2023 alkaen työskennellyt **********

********** on koulutukseltaan geronomi AMK. Hän on saanut Valviralta oikeuden harjoittaa sosiaaliohjaajan ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. Hän on työskennellyt 1.6.2021-7.8.2022 välisenä aikana **********

Haastattelujen perusteella kaikilla hakijoilla on viran edellyttämät hyvät vuorovaikutustaidot.

********** on osaamista ja kokemusta aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta. Hänellä on myös vahvaa osaamista ja kokemusta Apotti järjestelmän käytöstä. Haastattelun perusteella hänellä on erinomaiset valmiudet pari- ja tiimityöskentelyyn sekä itsenäiseen työskentelyyn. Haastattelussa tuli esille hänen joustavuutensa sekä erittäin positiivinen asenne ja valmius aikuisten sosiaaliohjauksen kehittämiseen.

********** on vahvaa osaamista ja kokemusta lähihoitajan tehtävistä kuntouttavassa arviointiyksikössä. Nykyisessä lähihoitajan tehtävässä hän käyttää Apotti asiakastietojärjestelmää. Haastattelun perusteella hänellä on valmiudet pari- ja tiimityöskentelyyn. Haastattelussa tuli esille hänen joustavuutensa sekä asenne ja halukkuus aikuisten sosiaaliohjauksen kehittämiseen.

********** on osaamista ja kokemusta sosiaaliohjaajan tehtävistä gerontologisessa sosiaalityössä. Haastattelun perusteella hänellä on osaamista täydentävän ja ennaltaehkäisevän toimeentulotuen päätöksenteosta. Hänellä on myös vahvaa osaamista ja kokemusta Apotti järjestelmän käytöstä. Haastattelun perusteella hänellä on valmiudet pari- ja tiimityöskentelyyn. Haastattelussa tuli esille hänen joustavuutensa.

********** on osaamista ja kokemusta ikääntyneiden kanssa tehtävästä sosiaalityöstä. Haastattelun perusteella hänellä on valmiudet pari- ja tiimityöskentelyyn. Haastattelussa tuli esille hänen joustavuutensa.

Haastattelun ja hakemuksen perusteella ********** osoitti sosiaaliohjaajan tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, kokemusta aikuisten kanssa tehtävästä sosiaaliohjauksesta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja, positiivista asennetta sosiaaliohjauksen kehittämiseen, joustavuutta ja erinomaisia valmiuksia sekä itsenäiseen että pari- ja tiimityöhön.

Koulutuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaaliohjaajan viran tehtävien hoitamiseen pohjoisen aikuissosiaalityössä.

Detta beslut publicerades 06.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Johan Ehrman, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 58421

johan.ehrman@hel.fi

Beslutsfattare

Johan Ehrman
johtava sosiaalityöntekijä

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.