Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Laitospaikkojen muutos, Teinilän lastenkodin osasto Kivitaskun paikkaluku 22.10.2023 alkae

HEL 2023-011325
Ärendet har nyare handläggningar
§ 53

Teinilän lastenkodin osasto Kivitaskun paikkaluvun muutos 22.10.2023 alkaen

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti muuttaa Teinilän lastenkodin osasto Kivitaskun paikkaluvun seitsemästä (7) viiteen (5).

Päätöksen perustelut

Lastensuojelun laitoshuollon vaativan tason sijaishuoltopaikkojen tarve on lisääntynyt. Vaativan tason sijaishuoltopaikkoja ei ole tällä hetkellä riittävästi tarjolla, joka merkittävästi hankaloittaa ja viivästyttää vaativan tason hoitoa tarvitsevien lasten sijoitus- ja hoitoprosesseja. Tämän takia Teinilän lastenkodin erityistason osasto Kivitaskun palvelutaso muutetaan vaativaksi tasoksi. Palvelutason muutoksella lisätään vaativan tason asiakaspaikkoja lastenkotitoiminnan palveluissa. Vaativan tason osaston paikkaluku on pienempi ja hoito- ja kasvatushenkilökuntaa on enemmän lasta kohden kuin erityistason osastolla, jonka johdosta osasto Kivitaskun paikkaluku pienenee kahdella (2) asiakaspaikalla palvelutason muutoksen yhteydessä. Teinilän lastenkotiin sijoitetaan vakavasti psyykkisesti oireilevia huostaanotettuja lapsia.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan palvelukokonaisuuden johtaja vahvistaa sairaansijojen ja muiden hoitopaikkojen määrät ja päättää niiden tilapäisistä muutoksista.

Detta beslut publicerades 08.09.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Minna Pitkänen, lastenkotitoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 46170

minna.k.pitkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja