Sopimus, yhteisrahoitteinen kehityshanke, kuntien datahuonepilotti

HEL 2023-011686
Ärendet har nyare handläggningar
§ 44

Sopimus Kuntien Datahuone-pilottihankkeen rahoittamisesta

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä liitteenä olevan sopimuksen Helsingin kaupungin osallistumisesta Kuntien Datahuone -pilottihankkeen rahoittamiseen ja siihen liittyvän Helsinkiä koskevan rahoitusosuuden, joka on yhteensä 76 000 euroa vuosien 2023–2025 välisenä aikana. Ensimmäisen vuoden 2023 rahoitusosuus on 19 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Ajan tasalla oleva tieto edesauttaa nopeiden ja oikeiden päätösten tekemistä. Saatavilla olevan tiedon nopeuttamiseksi ja parantamiseksi Aalto-yliopisto, Tilastokeskus, Kuntaliitto sekä Kuutoskaupungit (Helsinki, Espoo, Tampere, Vantaa, Oulu ja Turku) käynnistävät ”Kuntien Datahuone -pilottihankkeen”. Päätoteuttajana toimii Aalto-korkeakoulusäätiö sr.

Kuntien Datahuoneen pyrkimyksenä on johtamisen ja kehittämisen tietoperustan vahvistaminen hyödyntäen ajantasaista yksilötasoista ja yhdistettyä rekisteriaineistoa.

Kaksivuotisen datahuonepilotin tavoitteena on:

 • Luoda uutta ja päätöksenteon näkökulmasta hyödyllistä tietoa
 • Avata kaupungeille näkymä reaaliaikaisen, yksilö- ja yritystason datan mahdollisuuksista. Tavoitteena on, että hankkeen loppuvaiheessa kunnan ovat valmiita päättämään toiminnon pysyvämmästä organisoimistavasta tai toiminnan päättämisestä.

Kuntien datahuonepilotissa tarjotaan kunnille uudella tavalla pääsy nopeasti päivittyvien ja alati monipuolistuvien yksilö- ja yritystason rekisteriaineistojen hyödyntämiseen. Tällaisesta aineistosta nopeallakin aikataululla tehdyn analyysin kytkeminen osaksi kuntien päätöksenteon erilaisia prosesseja parantaa merkittävällä tavalla kuntien mahdollisuuksia tehdä tietoon perustuvia päätöksiä ja seurata tehtyjen päätösten vaikutuksia.

Aiempiin toimintatapoihin verrattuna Kuntien Datahuoneen toimintatavat avaavat mahdollisuuden ratkaisevasti nopeampaan ja päätöksentekijän yksilölliset tarpeet huomioivaan palvelun järjestämiseen.

Omien erityistarpeidensa ja mahdollisuuksiensa mukaan kaupungit voivat halutessaan myös hyödyntää datahuonetta käyttäen omaa tutkimusosaamistaan, tutkijaresurssia, yhteistyössä datahuoneen asiantuntijoiden kanssa.

Hankkeessa pilotoidaan toimintatapaa, jossa:

 • Tuorein mahdollinen rekisteriaineistopohjainen tieto otetaan valittujen päätöksentekoprosessien ja -tilanteiden tueksi.
 • Hyödynnetään laajasti eri tietolähteistä tulevia aineistoja mukaan lukien jotkut kunnilta saatavat aineistot, joita ei ole aikaisemmin käytetty.
 • Analyysi tehdään skaalattavasti niin, että tehdyt analyysit ovat mahdollisuuksien mukaan kuntien välillä yhteismitallisia, jolloin kuntien välinen vertailu on mahdollista.
 • Koostetun datan siirto rajapintaratkaisujen kautta kaupunkien omiin tiedolla johtamisen järjestelmiin Tilastokeskuksen pelisääntöjen puitteissa.
 • Tuotettu analyysi saatetaan mahdollisimman laajasti julkisesti hyödynnettäväksi.
 • Analyysin tulokset julkaistaan mahdollisuuksien mukaan myös tieteellisissä lehdissä.

Hankkeessa rakennetaan datainfrastruktuuri, jolla voidaan vastata kuvailevasti joustavasti erilaisiin väestökehitystä, muuttoliikettä, asuntomarkkinoita, asumisen tukea, asukasrakenteita, työmarkkinoita ja yritystoimintaa sekä näiden yhteyksiä koskeviin kysymyksiin ja tehdä niistä resurssien puitteissa myös syventävää analyysiä. Hanke keskittyy erityisesti paikkaan sidottuihin ilmiöihin.

Hankkeessa käytettävät aineistot tulevat pääosin Tilastokeskuksen kautta, mutta mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös ulkopuolisia aineistoja. Hanke tuottaa kuukausittain säännöllistä raportointia. Säännöllisen raportoinnin sisältö kehittyy jatkuvassa dialogissa pilottikaupunkien kanssa. Säännöllisen raportoinnin lisäksi hanke tuottaa pienimuotoisia rekisteri-infrastruktuuria tehokkaasti hyödyntäviä analyysejä yksittäisten päätöksentekotilanteiden tarpeisiin. Suuremmat analyysit edellyttävät hankkeen ulkopuolista lisäresursointia.

Kuntien Datahuone -pilottihankkeen toimintaan liittyvää yhteistyötä ja rahoitusta varten laaditaan sopimus, jonka tarkoituksena on sopia pilottihankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta.

Hankkeen kokonaisbudjetti on kahden vuoden aikana yhteensä 625 000 euroa, josta kunnat rahoittavat 80 % eli 500 000 euroa. Helsingin osuus on 76 000 €, joka maksetaan strategiaosaston budjetista.

Osapuolet perustavat Kuntien Datahuone -pilottihankkeelle ohjausryhmän, jossa kullakin osapuolella on yksi edustaja. Jokaisella osapuolella on ohjausryhmässä yksi ääni. Päätökset ohjausryhmässä tehdään yksimielisesti. Ohjausryhmän tehtävänä on valvoa ja ohjata Kuntien Datahuone -pilottihankkeen toteuttamista tutkimussuunnitelman ja tämän sopimuksen mukaisesti sekä antaa laaja-alaista asiantuntemusta hankkeen johtamisen tueksi.

Detta beslut publicerades 09.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Timo Cantell, kaupunkitietopäällikkö, puhelin: 09 310 73362

timo.cantell@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Heikki Pursiainen
kaupunkitietopalveluiden päällikkö

Bilagor

1. Datapilotti sopimus 2023

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.