Vuokrahyvitys, Malmitalo, Asiakasravintola Zoppa

HEL 2023-011810
Ärendet har nyare handläggningar
§ 55

Malmitalon asiakasravintolan vuokrahyvityksen myöntäminen ravintola Zoppa Oy:lle

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti hyvittää Zoppa Oy:lle (Y-tunnus 3298959-7) hakemukseen perustuen Malmitalossa, osoitteessa Ala-Malmin tori 1, sijaitsevan Malmitalon asiakasravintolan sopimuksen arvonlisäverottomasta vuokrasta kertahyvityksenä 4 000 euroa (alv 0 %). Hyvitys vähennetään yrityksen vuokralaskuista.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen johdosta muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kulttuurijohtaja on 5.7.2022, 8 § tekemällään päätöksellä HEL 2021-012705 vuokrannut tarjouskilpailun perusteella Malmitalon asiakasravintolan tilat ********** perustettavan yhtiön nimiin. Vuokrasopimus on tehty ravintola Zoppa Oy:n kanssa. Ravintola Zoppa Oy on ollut vuokralaisena Malmitalossa 1.9.2022 alkaen. Ravintolaliiketoiminta käynnistyi kuitenkin vasta 20.10.2022. Ravintoloitsijasta johtumattomista syistä, pääosin koronaepidemian jälkeisenä aikana ja osittain Ukrainan sodan seurauksena, ravintolatilan kalustuksen ja erityisesti ravintolaliiketoiminnan henkilöstön hankkimisessa on ollut suuria vaikeuksia. Liiketoiminnan aloittamisen viivästyminen on osittain johtunut myös kaupunkiorganisaation toiminnasta.

Vuokralaisen ja vuokranantajan välisissä neuvotteluissa on päädytty kohtuulliseen 4 000 euron (alv 0 %) vuokran hyvitykseen vuokralaisesta riippumattomista syistä johtuneesta ravintolaliiketoiminnan täysimääräisen aloittamisen lykkääntymisestä.

Vuokrasopimus on voimassa 31.8.2027 saakka. Kohteen kiinteä vuokrahinta on 2 500 € (alv 0 %) kuukaudessa. Kiinteän vuokraosuuden lisäksi yritykseltä peritään 6 kuukauden jälkeen vuokrasopimuksen aloituspäivästä lukien liikevaihtosidonnaista vuokraa. Liikevaihtosidonnainen vuokra on 5 % vuokralaisen vuokrakohteessa harjoittamasta ravintolatoiminnan kokonaisliikevaihdosta lisättynä arvolisäverolla 24 %. Liikevaihto sisältää myös vuokrakohteen ulkopuolelle toimitettavien catering-palvelujen liikevaihdon.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tekemän päätöksen (20.6.2017, § 4) mukaan palvelukokonaisuuden johtaja on toimivaltainen päättämään kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle kohdistettavan maksun, korvauksen tai muun saatavan suorittamisen vapautuksesta 5 000 euroon asti. Kulttuurijohtaja on siis toimivaltainen käsittelemään vuokralaisen esittämän vaatimuksen vuokran hyvittämisestä.

Detta beslut publicerades 04.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Tiina Laukkanen, johtaja, puhelin: 09 310 37841

tiina.laukkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Bilagor

1. Hakemus vuokrahyvityksestä
2. Vuokrasopimus_Zoppa

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.