Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ja kasvatuksen ja koulutuksen toimiala

HEL 2023-011971
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 686 §

V 13.12.2023, Helsingin kaupungin alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma ajalle 2023–2025

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Minja Koskelan ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle liitteenä 1 olevan lakisääteisen Helsingin alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman hyväksymistä.

Stäng

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta esitti kokouksessaan 7.11.2023, että kaupunginhallitus esittäisi edelleen kaupunginvaltuustolle Helsingin alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman hyväksymistä ajalle 2023–2025.

Valmistelu ja yhteistyö

Kansliapäällikön päätöksellä 18.8.2023 § 122 asetetun alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän tehtävänä on ollut valmistella alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma, sekä seurata sen toteutumista oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 14 a §:n mukaisesti.

Alueellisessa opiskeluhuollon yhteistyöryhmässä on edustajat kasvatuksen ja koulutuksen toimialalta, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta sekä yksityisten, sopimus- ja valtion ja yliopiston koulujen ja oppilaitosten edustajat, huoltajien ja opiskelijoiden edustajat sekä kolmannen sektorin edustaja.

Alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma perustuu kaikkien Helsingin alueella toimivien koulujen ja oppilaitosten opiskeluhuoltosuunnitelmiin, mukaan lukien yksityiset, valtion, yliopistojen ja sopimuskoulut ja -oppilaitokset. Alueellisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa on huomioitava opiskelijoiden kielellisten oikeuksien toteutuminen opiskeluhuoltopalveluissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala ovat lisäksi sopineet yhteistyösopimuksessa siitä, miten opiskeluhuollon kuraattori- ja psykologitoiminnan palvelut toteutetaan osana sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan järjestämisvastuulla olevia palveluja (sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan päätös 13.9.2022 § 131).

Alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman sisältö

Alueellisessa opiskeluhuoltosuunnitelmassa kuvataan alueellisen opiskeluhuollon yhteistyöryhmän toiminta sekä opiskeluhuoltopalveluiden järjestämisen alueellisen toteutumisen tavoitteet ja periaatteet Helsingissä. Ensisijaista on lasten ja nuorten etu. Suunnitelmassa huomioidaan lähipalveluperiaate ja kielelliset oikeudet. Keskeinen toimintaa ohjaava periaate on tiedolla johtaminen. Kaikki opiskeluhuollon toimijat ovat sitoutuneet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (HYTE) tavoitteisiin, jotka pohjautuvat kaupunkistrategiaan.

Suunnitelma sisältää kuvauksen koulutuksen järjestäjien välisestä yhteistyöstä ja yhteistyön rakenteista opiskeluhuollon kokonaisuuden toteuttamiseksi. Siinä kuvataan opiskeluhuollon lainsäädännön ohjaama rooli ja tehtävät ennaltaehkäisevänä, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä palveluna. Suunnitelma huomioi Helsingin kaupungin erityispiirteet.

Suunnitelma sisältää myös koulutuksen järjestäjien opiskeluhuoltosuunnitelmista ilmenneet arviot opiskeluhuoltopalvelujen kokonaistarpeesta ja muut mahdollisesti tarvittavat toimenpiteet. Lisäksi suunnitelma sisältää seurantatoimenpiteet alueellisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisen valvomiseksi ja päivittämiseksi tarvittaessa.

Säätely

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2023) 13 a §:n mukaan hyvinvointialueella tulee olla valtuustokausittainen alueellinen opiskeluhuoltosuunnitelma hyvinvointialueen vastuulla olevien opiskeluhuoltopalvelujen järjestämiseksi. Suunnitelma hyväksytään hyvinvointialueen aluevaltuustossa (Helsingissä kaupunginvaltuustossa), ja se on tarkistettava tarvittaessa.

Suunnitelma liitetään lastensuojelulain (417/2007) 12 §:n 3 momentissa tarkoitettuun alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan, joka on Helsingissä osa hyvinvointisuunnitelmaa ja hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.11.2022 § 277.

Stäng

Sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta 24.10.2023 § 213

Stäng

Detta beslut publicerades 28.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276

jan.ihatsu@hel.fi