Hankinta, Malmitalon pienen salin katsomon uusiminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2023-011978
Ärendet har nyare handläggningar
§ 58

Hankinta, Malmitalon pienen salin katsomon uusiminen

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti hankkia pienkilpailutuksen perusteella Malmitalon Pieneen saliin 92 kappaletta Leffa-tuoleja paikoilleen asennettuina Audiokaluste Oy:lta arvonlisäverottomaan kokonaishintaan 43 148 euroa.

Kulttuurijohtaja päätti hylätä pienkilpailutuksen perusteella viisi (5) Scangree Marketing Ltd Oy:n tarjousta, koska tarjoukset eivät täyttäneet kilpailutuksen kaikkia vähimmäisvaatimuksia.

Päätöksen perustelut

Hankinnan tausta, kohde ja tarkoitus

Hankinta sisältää Kulttuurikeskus Malmitalon Pienen salin katsomon istuimet asennuksineen ”avaimet käteen” -periaatteella. Malmitalon Pieni sali toimii elokuvasalina ja tilana pienimuotoisille esityksille. Syy uusien istuimien hankinnalle on ajanmukaistaa ja kehittää Malmitalon elokuvatoimintaa houkuttelevammaksi. Yksi osa tätä on istumamukavuuden lisääminen hankkimalla saliin elokuvan katsomiseen soveltuvat, kiinteät istuimet vähintään 90 katsojalle.

Tässä pienkilpailutuksessa on otettu huomioon hankinnan kohteen vähimmäisvaatimukset ja ominaisuudet, kokonaishinta sekä laadulliset kriteerit. Parhaan tarjouksen valintaperusteena on ollut vähimmäisvaatimusten ja ominaisuuksien täyttyminen sekä kokonaishintaan ja laadullisiin kriteereihin perustuva pisteytys.

Hankintamenettely

Hankinnan toteuttamiseksi järjestettiin pienkilpailutus lähettämällä sähköpostitse 22.9.2023 tarjouspyyntö etukäteen kartoitetulle kolmelle (3) yritykselle: Audiokaluste Oy, Hamari auditorium furniture solutions Oy, Scangree Marketing Ltd Oy. Tarjouspyynnön saatetta ja kohteen kuvausta päivitettiin kaksi (2) kertaa: 25.9. klo 8:29 ja 25.9. klo 12:00 lähettämällä päivitetty tarjouspyyntö kaikille kolmelle edellä mainitulle yritykselle. 25.9. lähetetty saate ja hankinnan kohteen kuvaus korvaavat aiemmin lähetetyt saatteen ja hankinnan kohteen kuvauksen.

Tarjouksen jättämisen määräaika oli 6.10.2023 klo 12. Määräaikaan mennessä saatiin yhteensä kaksitoista (12) tarjousta tarjouspyynnön vastaanottaneilta yrityksiltä: Audiokaluste Oy (4 tarjousta), Hamari auditorium furniture solutions Oy (3 tarjousta), Scangree Marketing Ltd Oy (5 tarjousta).

Audiokaluste Oy:n tarjoukset (4) olivat tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaisia. Hamari auditorium furniture solutions Oy täsmensi tarjouksiaan (3) 9.10. tarjouspyynnön vähimmäisvaatimusten mukaiseksi seuraavasti: tarjoukset ovat voimassa kolme (3) kuukautta jättöpäivämäärästä.

Scangree Marketing Ltd Oy:n viisi (5) tarjousta hylätään, koska ne eivät täytä hankinnan kohteen kuvauksen vähimmäisvaatimusta: tarjoushinnan tulee sisältää kaikki kustannukset ”avaimet käteen” -periaatteella, eli itse tuotteiden lisäksi toimitus Malmitalolle, katsomon asennus ja muut mahdolliset kustannukset. Scangree Marketing Ltd Oy:n tarjousten hintoja ei pystytty vertailemaan muiden tarjousten kanssa, koska kokonaishinnat eivät selvinneet tarjouksista seuraavan Scangree Marketing Ltd Oy:n tarjouksiin asettaman hintaehdon vuoksi: Raaka-aineiden hinnat ja kuljetuskustannukset vaihtelevat tällä hetkellä arvaamattomasti. Annetut hinnat perustuvat tämän hetken kustannuksiin. Mikäli hinnat nousevat huomattavasti, pidämme oikeuden hintojen muutoksiin. Materiaalien hinnat tarkastetaan tilauksen yhteydessä. Rahtien hinnat tarkastamme ennen lastausta.

Tarjousten vertailu

Tarjousten vertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin parasta hinta-laatusuhdetta siten, että hintapisteet muodostivat enintään 40 pistettä ja laatupisteet enintään 60 pistettä.

Laatutekijöinä arvioitiin tarjottujen istuimien esteettistä yleisvaikutelmaa, istuimen materiaalien ja muotoilun soveltuvuutta Pienen salin tilaan ja käyttötarkoitukseen sekä kalusteiden mittasuhteita, istuimen yksittäisten rakenteiden luontevuutta ja tasapainoisuutta osana tuolin kokonaisuutta ja kalusteen mittasuhteiltaan perusteltua olemusta suhteessa haluttuun käyttötarkoitukseen. Hankinnan kohteena olevat istuimet pisteytettiin tarjousvertailussa laatutekijöiden osalta tarjouspyynnössä olevana kahtena eri kokonaisuutena.

Audiokaluste Oy:n tarjouksen kohteena oleva Leffa-tuoli sai hinta- ja laatupisteiden vertailussa yhteensä 96,28 pistettä. Hamari auditorium furniture solutions Oy:n tarjouksen kohteena oleva Drama-teatterituoli sai hinta- ja laatupisteiden vertailussa yhteensä 76,02 pistettä. Audiokaluste Oy:n tuolimalli Conference Kaareva sai hinta- ja laatupisteiden vertailussa yhteensä 55,35 pistettä.

Audiokaluste Oy:n Leffa-tuolien ja Hamari auditorium furniture solutions Oy:n Drama-teatterituolien lopulliset laatupisteet annettiin koeistumisen perusteella. Hamari auditorium furniture solutions Oy:n Drama-teatterituolit koeistuttiin paikan päällä 9.10.2023 Teatteri WHS Unionissa Helsingissä. Audiokaluste Oy:n Leffa-tuolit koeistuttiin paikan päällä 10.10.2023 Kino Juhassa Nurmijärvellä.

Tarjousten hinta- ja laatuvertailu osoittaa, että parhain tarjous on Audiokaluste Oy:n Leffa-tuoli.

Sopimussuhde sopijapuolten välillä syntyy vasta erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Sopimuksessa noudatetaan Julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja tavarahankinnoissa (Jyse 2014 Tavarat) ja Helsingin kaupungin sopimuspohjaa, jotka olivat tarjouspyynnön liitteenä.

Toimivalta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan 11.4.2023, 50 § päätöksen mukaisesti kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuurijohtajalla on hankintavalta kulttuuripalvelukokonaisuuden hankinnoista 150 000 euroon saakka.

Detta beslut publicerades 01.11.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

  1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
  2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
  3. vaatimusten perustelut;
  4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

  1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Markkinaoikeuden ensimmäisenä asteena käsittelemässä asiassa maksu peritään riippumatta asian lopputuloksesta.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Tiina Laukkanen, Malmitalon johtaja, puhelin: 09 310 37841

tiina.laukkanen@hel.fi

Vesa Pirha, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 36408

vesa.pirha@he.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Bilagor

1. Hankinnan kohteen kuvaus HEL 2023-011978
2. Tarjouspyynnön saate HEL 2023-011978
3. Avauspöytäkirja HEL 2023-011978
4. Tarjousten vertailutaulukko HEL 2023-011978

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.