Kokoonpanon muutos, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaosto, eroaminen

HEL 2023-012074
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 3. / 614 §

V 1.11.2023, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen valinta

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto

- toteaa, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäsenen Antti Kauppisen luottamustoimi on päättynyt vaalikelpoisuuden menettämisen vuoksi ja

valitsee __________ kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto valitsi 2.8.2021 § 24 Antti Kauppisen (Vas.) kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kulttuuri- ja kirjastojaoston jäseneksi kaupunginvaltuuston toimikaudeksi. Hän on 22.9.2023 ilmoittanut vaalikelpoisuuden menettämisestä.

Kuntalain (410/2015) 74 §:n mukaan henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa ei ole vaalikelpoinen.

Kuntalain (410/2015) 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Päätös pannaan täytäntöön heti.

Kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen valitaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi uusi luottamushenkilö. Valittavan henkilön tulee olla vaalikelpoinen lautakuntaan kuntalain 74 §:n mukaisesti.

Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimeen voidaan valita vain henkilö, joka on suostunut ottamaan toimen vastaan. Luottamushenkilön on valtuuston pyynnöstä esitettävä selvitys seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen vaalikelpoisuutensa arvioinnissa.

Stäng

Detta beslut publicerades 26.10.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

hallintojohtaja
Kirsi Remes

Mer information fås av

Sanna Lawrence, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 27640

sanna.lawrence@hel.fi