Yleiset ennakkoäänestyspaikat, vuoden 2024 presidentinvaalit ja europarlamenttivaalit

HEL 2023-012128
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 16. / 151 §

Helsingin yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa

Helsingfors stadsstyrelse

Esitys

Kaupunginhallitus määräsi keskustakirjasto Oodin sekä Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Myllypuron, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastojen, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Kanneltalossa sijaitsevan Kannelmäen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitsevan Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Maunula-talossa sijaitsevan Maunulan kirjaston, Pihlajamäen nuorisotalon, Helsingin kaupungintalon, Kallion virastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Columbuksessa, Kauppakeskus Hertsissä, Kauppakeskus Mall of Triplassa, Kauppakeskus Malmin Novassa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus Ruoholahdessa, Ostoskeskus Munkkivuoressa ja Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa sekä Designmuseossa sijaitsevan tilan määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa liitteestä 1 ilmenevinä aikoina.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Europarlamenttivaalit toimitetaan 9.6.2024. Ennakkoäänestysaika on 29.5.–4.6.2024. Vaalilain 9 § 1 momentin mukaan kunnanhallitus päättää yleisten ennakkoäänestyspaikkojen lukumäärästä ja sijainnista sekä määrää niiden aukioloajoista vaalilain 48 § 1 momentin mukaisesti. Kunnat voivat täyttää lakisääteisen velvollisuutensa harkintansa mukaan joko omin järjestelyin tai ostamalla tarvittavat palvelut.

Yleisistä ennakkoäänestyspaikoista on päätettävä niin hyvissä ajoin, että ne voidaan ilmoittaa ja vahvistaa oikeusministeriön ohjeen mukaisesti viimeistään 22.3.2024 klo 12. Ennakkoäänestyspaikkojen tiedot merkitään edellä mainittuun määräaikaan mennessä vaalitietojärjestelmän pohja- ja paikkatietojärjestelmään. Äänioikeutetuille postitettavaan ilmoitukseen äänioikeudesta liitetään luettelo äänioikeutetun omassa vaalipiirissä olevista yleisistä ennakkoäänestyspaikoista.

Oikeusministeriön ohjeistuksen (liite 2) mukaan ennakkoäänestyspaikan on oltava taloudellisilta ja aatteellisilta kytkennöiltään mahdollisimman puolueeton. Lisäksi oikeusministeriön ohjeissa painotetaan äänestyspaikan tilan ja sijainnin sopivuutta äänestämiseen niin, että järjestyksenpito on mahdollista ja vaalimainontakielto toteutuu.

Äänestystilan on oltava sellainen, että vaalisalaisuus ja -rauha säilyvät. Tilan tulee olla myös riittävän suuri, jotta äänestys voidaan toimittaa sujuvasti ja luotettavasti eli äänestäjän vaalisalaisuus, vaalivapaus ja vaalirauha turvaten. Mikäli ennakkoäänestystila sijoitetaan sellaiseen paikkaan, jossa on myös muuta toimintaa, tulee huolehtia siitä, että se ei mitenkään häiritse äänestystä. On suositeltavaa, että äänestystoimitusta varten varataan oma huone tai tila, joka selvästi erotetaan omaksi tilakseen äänestystä varten. Ennakkoäänestyspaikassa on oltava tietoliikenneyhteys, jonka on toimittava varmasti ja turvallisesti. Lisäksi tilaan on oltava esteetön kulku, jotta liikuntaesteiset henkilöt pääsevät äänestämään sinne. Oikeusministeriön ohjeistuksessa korostetaan, että ennakkoäänestyspaikat olisivat mahdollisimman pysyviä, jotta äänestäjien keskuudessa ei synny epätietoisuutta niiden sijainnista.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat tulee valita siten, että äänestäjien ja vaalivirkailijoiden turvallisuus pystytään takaamaan ja että järjestelyt myös näyttävät äänestäjien silmissä turvallisilta.

Helsingissä on ollut vaaleista riippuen 31–37 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa. Europarlamenttivaaleihin esitetään perustettavaksi 36 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Vuoden 2024 europarlamenttivaalien yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja suunniteltaessa on pyritty säilyttämään aikaisemmin käytössä olleet hyvin toimineet ennakkoäänestyspaikat ja saamaan ennakkoäänestysverkosto kattavaksi koko Helsingin alueella.

Yleiset ennakkoäänestyspaikat on pyritty mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan kaupungin omiin tiloihin, jotta voidaan varmistaa mm. äänestyspaikkojen pysyvyys ja tietoliikenneyhteyksien toimivuus. Ennakkoäänestyspaikat on pyritty järjestämään paikkoihin, joissa helsinkiläiset äänestäjät liikkuvat. Toimiviksi ennakkoäänestyspaikoiksi ovat osoittautuneet kaupunginkirjastot. Helsingin ennakkoäänestysverkosto rakentuu siten erityisesti kaupungin kirjastojen varaan. Esitetään yleisten ennakkoäänestyspaikkojen perustamista 23 kaupunginkirjastoon. Ne ovat toimineet aikaisemminkin ennakkoäänestyspaikkana.

Kirjastojen lisäksi ennakkoäänestyspaikkoja on pyritty löytämään kaupungin muista tiloista alueilla, joissa kirjastoja ei ole tai joissa kirjastot eivät sovellu ennakkoäänestämiseen. Esitetään ennakkoäänestyspaikkojen sijoittamista Pihlajamäen nuorisotaloon, Kaupungintalolle ja Kallion virastotalolle.

Vuoden 2024 europarlamenttivaaleihin on tarjolla mahdollisuus perustaa ennakkoäänestyspaikka seuraaviin kauppakeskuksiin: Kauppakeskus Citycenter, Kauppakeskus Columbus, Kauppakeskus Hertsi, Kauppakeskus Mall of Tripla, Kauppakeskus Malmin Nova, Kauppakeskus Redi, ja Kauppakeskus Ruoholahti. Edellisten lisäksi esitetään perustettavaksi ennakkoäänestyspaikka Munkkivuoren ostoskeskukseen. Tarkemmat tiedot ilmenevät liitteestä 1.

Kaupunginkirjastojen, kaupungin muiden tilojen ja kauppakeskusten lisäksi on mahdollisuus perustaa yleinen ennakkoäänestyspaikka Eduskuntatalon lisärakennuksen Pikkuparlamentin tiloihin ja Designmuseoon. Esitetään, että yleinen ennakkoäänestyspaikka perustetaan Pikkuparlamentissa sijaitsevaan Kansalaisinfoon ja Designmuseoon.

Edellä esitettyjen seikkojen perusteella on päädytty esittämään 36 liitteessä 1 mainittua paikkaa yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi.

Stäng

Keskusvaalilautakunta 26.02.2024 § 12

Esitys

Keskusvaalilautakunta esitti kaupunginhallitukselle keskustakirjasto Oodin sekä Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Myllypuron, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastojen, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Kanneltalossa sijaitsevan Kannelmäen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitsevan Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Maunula-talossa sijaitsevan Maunulan kirjaston, Pihlajamäen nuorisotalon, Helsingin kaupungintalon, Kallion virastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Columbuksessa, Kauppakeskus Hertsissä, Kauppakeskus Mall of Triplassa, Kauppakeskus Malmin Novassa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus Ruoholahdessa, Ostoskeskus Munkkivuoressa ja Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa sekä Designmuseossa sijaitsevan tilan määräämistä Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa liitteestä 1 ilmenevinä aikoina.

10.10.2023 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
keskusvaalilautakunnan sihteeri
Veera Reuna
Lisätiedot

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Kaupunginhallitus 23.10.2023 § 622

Päätös

Kaupunginhallitus määräsi keskustakirjasto Oodin sekä Arabianrannan, Etelä-Haagan, Jakomäen, Kontulan, Laajasalon, Lauttasaaren, Myllypuron, Oulunkylän, Paloheinän, Pasilan, Pitäjänmäen, Pohjois-Haagan, Suutarilan, Tapulikaupungin, Töölön, Vallilan ja Viikin kirjastojen, kulttuurikeskus Stoassa sijaitsevan Itäkeskuksen kirjaston, kulttuurikeskus Kanneltalossa sijaitsevan Kannelmäen kirjaston, kulttuurikeskus Malmitalossa sijaitsevan Malmin kirjaston, kulttuurikeskus Vuotalossa sijaitsevan Vuosaaren kirjaston, Maunula-talossa sijaitsevan Maunulan kirjaston, Pihlajamäen nuorisotalon, Helsingin kaupungintalon, Kallion virastotalon sekä Kauppakeskus Citycenterissä, Kauppakeskus Columbuksessa, Kauppakeskus Hertsissä, Kauppakeskus Itiksessä, Kappakeskus Mall of Triplassa, Kauppakeskus Malmin Novassa, Kauppakeskus Redissä, Kauppakeskus Ruoholahdessa, Ostoskeskus Munkkivuoressa ja Eduskunnan Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa sekä Designmuseossa sijaitsevan tilan Helsingin kaupungin yleisiksi ennakkoäänestyspaikoiksi vuoden 2024 presidentinvaalin ensimmäisessä vaalissa ja mahdollisessa toisessa vaalissa liitteestä 1 ilmenevinä aikoina.

Esittelijä
va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 19.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi

Veera Reuna, keskusvaalilautakunnan sihteeri, puhelin: 09 310 20001

veera.reuna@hel.fi