Hankesuunnitelma, laituritason peruskorjaus, Kontulan metroasema, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2023-012382
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 10. / 692 §

Kontulan metroaseman laituritason peruskorjauksen hankesuunnitelma

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Kontulan metroaseman laituritason peruskorjauksen hankesuunnitelman siten, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen suunnittelun, toteutuksen ja hankkeen aikaiset hankinnat on enintään 7 000 000 euroa elokuun 2023 hintatasossa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Kontulan metroaseman laiturintason peruskorjaamisella parannetaan matkustajaviihtyisyyttä ja turvallisuutta. Metroaseman toimivuuden ja viihtyisyyden ylläpitäminen ja kohentaminen ovat tärkeitä osatekijöitä koko Kontulan alueen kehittämisessä.

Hankkeen strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021–2025 todetaan, että älykkäät liikenneratkaisut ovat sujuvan arjen perusta, tiivistyvän kaupungin liikennejärjestelmän riittävä kapasiteetti ja toimivuus varmistetaan suunnittelemalla kaikki kulkumuodot ja huomioimalla niiden kytkeytyminen toisiinsa.

Kaupunkistrategian mukaan alueiden tasapainoista kehitystä edistetään mm. panostamalla kaupunkiuudistusalueisiin ja kaupunkiympäristön viihtyisyyteen. Julkisen tilan ja julkisten rakennusten investoinnit lisäävät hyvinvointia ja houkuttelevuutta. Kontula sijaitsee kaupunkistrategiassa kaupunkiuudistusalueeksi nimetyllä Mellunkylän alueella.

Päätösehdotus tukee näitä kaupunkistrategian tavoitteita ja on näin strategian mukainen.

Hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet

Kontulan metroasema otettiin käyttöön vuonna 1986. Asema toimi metrolinjan itäisenä pääteasemana vuoteen 1989 saakka, jolloin Mellunmäen metroasema avattiin. Asemalla on kolme sisäänkäyntiä: itäpäässä, laituritason keskivaiheilla ja länsipäässä. Asemalle on tehty keskimmäisen sisäänkäynnin perusparannus 2002 ja itäisen sisäänkäynnin perusparannus 2008.

Vuonna 2022 arkipäivien keskimääräinen matkustajamäärä asemalla oli 16.300 henkilöä. Matkustajamäärän ennustetaan kasvavan alueen kehittämisen myötä. Kontulan aluetta on tarkoitus kehittää nykyistä tiiviimmäksi kaupunginosakeskukseksi. Peruskorjauksen hankesuunnitelman valmistelussa on otettu huomioon asemakaavoituksen, rakennusvalvonnan sekä pelastuslaitoksen näkemykset. Suunnitellut muutostyöt ovat voimassa olevan asemakaavan mukaisia.

Metroaseman laiturikatos, laituri ja läntinen sisäänkäynti ovat alkuperäisessä asussaan ja niiden huonosta kunnosta on tullut asiakaspalautteita. Aseman laiturialue on tekniikaltaan, rakenteiltaan ja pinnoiltaan välttävässä kunnossa, joten matkustajaliikennetilat vaativat korjaustoimia. Myös laituritason talotekniikka on uudistamisen tarpeessa.

Kantametron alueella on kesän 2024 aikana tarkoitus toteuttaa useita samanaikaisia korjaushankkeita ja näistä osa (mm. Länsimäentien metrosiltojen peruskorjaus edellyttää liikennekatkoa (Khs 30.10.2023 § 645). Kantametron itäosan kesän 2024 liikennekatkon laajuutta ja kestoa suunnitellaan yhteistyössä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kanssa. Näin varmistetaan, että metroa korvaava linja-autoliikenne on järjestetty sujuvasti ja siten katkon vaikutukset käyttäjille ovat mahdollisimman vähäiset. Liikennekatkon pituus ja ajankohta täsmentyvät syksyn 2023 kuluessa.

Liikennekatko pyritään hyödyntämään optimaalisesti laiturialueen perusparannuksen vaiheistuksessa. Ennakkoselvitysten perusteella laiturialueen perusparannuksen toteutusaika on noin kaksi kuukautta, mikäli aseman metroliikenne voidaan katkaista yhden kuukauden ajaksi. Muutoin toteutukseen on varattava vähintään neljä kuukautta, jolloin liikenne voi jatkua koko ajan toispuoleisena eli juna ajaa laiturialueen ohi pysähtyen palatessaan toiselle puolelle laituria. Hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa vuoden 2024 liikennekatkoa hyödyntäen matkustajille aiheutuvien haittojen minimoimiseksi.

Hankkeen toteuttaminen

Hanke on tarkoitus toteuttaa vuosien 2024–2025 aikana siten, että laiturialueen töistä toteutetaan mahdollisimman suuri osa kesän 2024 liikennekatkon aikana.

Laiturialueen pintamateriaalit ja alakatto uusitaan, betonirakenteet ja kalusteet korjataan. Laiturialueen graffititaideteokset siirretään pohjoisseinälle säärasituksen pienentämiseksi ja valaistaan kohdevalaisimilla. Kontulankaaren ajoneuvosillan alapinta pintakäsitellään. Talo- ja sähkötekniikka uusitaan. Lisäksi toteutetaan ratkaisuja laiturialueen lintuongelman vähentämiseksi.

Läntinen sisäänkäynti uusitaan kokonaisuudessaan purkamalla nykyinen ja rakentamalla uusi. Itäisen sisäänkäynnin julkisivun betonipinnat korjataan ja pintakäsitellään, jalkasäleiköt uusitaan ja sisääntulokatoksen valaistus, alakatto ja laatoitus uusitaan. Keskimmäisestä sisäänkäynnistä uusitaan käsijohteiden puuosat, valaisimet kunnostetaan ja toteutetaan opastus näkövammaisille.

Läntisen sisäänkäynnin uudelleenrakentamisen yhteydessä tämän sisäänkäynnin hissit uusitaan osana hanketta.

Metroaseman liukuportaat uusitaan omana erillisenä hankkeenaan samanaikaisesti laituritason perusparannushankkeen kanssa.

Hankkeen kustannukset

Hankkeen arvonlisäverottomat kustannukset ovat enintään 7 000 000 euroa hankesuunnitelman mukaisesti.

Hankkeen kustannustason (esityksen mukaisesti elokuu 2023) seurannassa käytetään rakennuskustannusindeksiä (2021=100, 8/2023 pisteluku 111,1).

Hankkeen suunnitteluun on käytetty syyskuun 2023 loppuun mennessä 162 700 euroa.

Hankkeen kustannukset muodostuvat perusparannustöistä (sisältäen rakennus-, ilmanvaihto-, putki- ja sähkötyöt) ja rakennuttamisen, projektinjohdon ja suunnittelun kustannuksista. Lisäksi kustannusarviossa on varauduttu hissien uusimisen, liukuporrashankkeen yhteensovittamisen ja LVI-tekniikkaan liittyvien energiansäästötoimenpiteiden kustannuksiin. Hankkeen kustannusarvioon sisältyy n. 8 % hankevaraus. Tällä varaudutaan mm. liikennekatkon vielä täsmentymässä olevan pituuden vaikutuksiin urakan kestossa sekä muihin mahdollisiin lisä- ja muutostöihin.

Vuodelle 2023 hankkeen kustannuksiksi on arvioitu 205 000 euroa, vuodelle 2024 3 445 000 euroa ja vuodelle 2025 3 290 000 euroa. HKL:n johtokunnan 6.9.2024 hyväksymässä vuoden 2024 talousarvioehdotukseen sisältyvässä 10-vuotisessa investointiohjelmassa Kontulan metroaseman laituritason peruskorjaukseen oli varauduttu yhteensä 6 700 000 eurolla vuonna 2024. Hankesuunnitelman viimeistelyssä ja metron liikennekatkoon liittyvien töiden yhteensovituksen tarkentuessa on arvio vuotuisista kustannuksista ja niiden ajoituksesta tarkentunut.

Hankkeen käyttötalousvaikutukset

Hanke aiheuttaa 30 vuoden poistoajalla tasapoistoina 230 000 euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

HSL:n perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (120 000 euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (30 vuoden aikana yhteensä 2 710 000 euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon kaupungille.

Loppuosa poistoista (120 000 euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset 3 640 000 euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 4 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin infratukena maksettavaksi. Hankkeen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 150 000 euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta; noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen. Hankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 230 000 euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 §:n 3 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää hankkeista, joiden kustannusarvio ylittää 10 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus on 12.6.2017 § 665 päättänyt, että liikenneliikelaitoksen johtokunta päättää tilahankkeista, joiden hankesuunnitelman mukainen arvonlisäveroton kustannusarvio on enintään viisi miljoonaa euroa. Kun hankkeen kustannusarvio ylittää 5 miljoonaa euroa on päätösvalta kaupunginhallituksella.

Stäng

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.10.2023 § 50

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle Kontulan metroaseman laituritason peruskorjauksen hankesuunnitelman hyväksymistä esityksen mukaan niin, että hankkeen arvonlisäveroton kokonaishinta sisältäen hankkeen suunnittelun, toteutuksen ja hankkeen aikaiset hankinnat on enintään 7.000.000 euroa elokuun 2023 hintatasossa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne
Oy:n projektipäällikkö Ari Rantamaa. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä
toimitusjohtaja
Saara Kanto
Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277

saara.kanto@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550

timo.linden@hel.fi