Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, ympäristöpalvelut, valvontaeläinlääkäri, työavain KYMP-03-77-23

HEL 2023-012595
Ärendet har nyare handläggningar
§ 37

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden ympäristöpalvelujen elintarviketurvallisuusyksikön valvontaeläinlääkärin viran täyttäminen

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö valitsi elintarviketurvallisuusyksikön eläinsuojelutiimin valvontaeläinlääkärin virkaan (040210) ********** 1.1.2024 alkaen 5 236,17 euron tehtäväkohtaisella kuukausipalkalla.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 vuorokauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Virassa on kuuden kuukauden (6 kk) koeaika.

Päätöksen perustelut

Virka tuli avoimeksi edellisen viranhaltijan irtisanouduttua 5.11.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Viran täyttömenettely

Virka oli julkisesti haettavana 25.9.-11.10.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa, LinkedInissä sekä Suomen Eläinlääkäriliiton verkkosivuilla.

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat eläinlääkintähuoltolain 15 § 3 mom. mukaiset viranomaistehtävät. Tehtävästä suurin osa on eläinsuojeluvalvontaa ja siihen kuuluu myös eläinten vientitodistusten myöntämistä sekä eläintautivalvontaa.

Viran kelpoisuusehtona on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä eläinsuojeluvalvontaan ja hallinnollisiin menettelyihin sekä hyvää englannin kielen taitoa. Lisäksi tehtävässä onnistuminen edellyttää kykyä tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen. Eduksi luetaan kokemus eläinsuojeluvalvonnasta ja praktiikasta. Hakijalta odotetaan hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, halukkuutta työskennellä osana tiimiä, joustavuutta ja kykyä hakea aktiivisesti ratkaisuja.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Valintaprosessi

Määräaikaan mennessä virkaan jätti hakemuksensa seitsemän henkilöä, joista kaikki täyttivät kelpoisuusehdot. Hakijaluettelo on liitteenä 1. Hakijoiden esittämät ansiot, koulutus, kielitaito ja työkokemus ilmenevät hakemuksista. Hakemuksista laadittu yhteenveto on liitteenä 2.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa, joilla arvioitiin olevan täytettävän viran kannalta sopivin kokemus ja osaaminen sekä hakemuksen kautta esiintuotuja muita edellytyksiä tehtävään. Hakijoita haastattelivat ********** 24.10 ja 26.10.2023.

**********

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella hänellä on jonkin verran kokemusta kunnaneläinlääkärin, tarkastuseläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin työstä.

**********

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella hänellä on monipuolista kokemusta erilaisista eläinlääkärin tehtävistä sekä valvontaeläinlääkärin työstä Helsingissä.

**********

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella hänellä on monipuolista kokemusta erilaisista eläinlääkärin tehtävistä sekä valvontaeläinlääkärin työstä ********** valvontaeläinlääkärin työ painottui pieneläimiin, kun taas ********** työ on monipuolisempi, sisältäen myös tuotantoeläimiä.

**********

**********

Hakemuksen ja haastattelun perusteella hänellä on jonkin verran kokemusta kunnaneläinlääkärin ja valvontaeläinlääkärin työstä.

Kaikilla neljällä haastatellulla on tehtävässä edellytettyä perehtyneisyyttä eläinsuojeluvalvontaan ja hallinnollisiin menettelyihin. Heillä on myös eduksi katsottavaa kokemusta eläinsuojeluvalvonnasta ja praktiikasta. Kielitaidosta hakijat ovat esittäneet arvion hakemuksessa ja kielitaito arvioitiin haastattelutilanteessa. Kaikilla haastatelluilla täyttyy virassa edellytetty kielitaitovaatimus ja tehtävässä edellytetty hyvä englannin kielen taito. ********** korostui kokemus valvontaeläinlääkärin tehtävistä ja tiimityöskentelystä sekä kyky toiminnan kehittämisestä.

Ensimmäisen haastattelukierroksen perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin ********** Henkilöarvioinnit suoritti Psycon Oy 30.10.2023.

Perustelut valintaesitykselle

Valvontaeläinlääkärin tehtäviin kuuluvat eläinlääkintähuoltolain 15 § 3. mom. mukaiset viranomaistehtävät. Tehtävästä suurin osa on eläinsuojeluvalvontaa ja siihen kuuluu myös eläinten vientitodistusten myöntämistä sekä eläintautivalvontaa. Virkavalinnassa on painotettu perehtyneisyyttä eläinsuojeluvalvontaan, tehtävän edellyttämää joustavuutta, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, tiimityötaitoja ja kykyä hakea aktiivisesti ratkaisuja. Lisäksi rekrytointiprosessin aikana joustavuutta arvioitiin erityisesti nopean päätöksentekokyvyn ja toimivan ratkaisuvaihtoehdon näkökulmista asiakas- ja sidosryhmätilanteissa sekä kyvyllä sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Lopullinen vertailu suoritettiin henkilöarvioinnissa olleiden ********** välillä.

Tehtävässä edellytetään perehtyneisyyttä eläinsuojeluvalvontaan ja hallinnollisiin menettelyihin. ********** Kummallakin hakijalla on tehtävässä edellytettyä perehtyneisyyttä hallinnollisiin menettelyihin sekä tehtävässä eduksi katsottavaa kokemusta praktiikasta.

Molemmat hakijat osoittivat kykyä tiimityöskentelyyn ja toiminnan kehittämiseen, joita tehtävässä onnistuminen edellyttää. Tiimityöskentelyssä ********** korostuu harkitseva, rauhallinen ja rakentava tyyli. ********** korostuu vetovastuu vuorovaikutustilanteissa ja hänellä on erinomaiset tiimityöskentelytaidot.

Valvontaeläinlääkäri kohtaa työssään myös haastavia asiakkaita ja työpäiviin voi sisältyä ennakoimattomia kiireellisiä työtehtäviä eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnassa. Haastattelussa kiinnitettiin huomiota erityisesti vuorovaikutustaitoihin, tehtävän edellyttämään joustavuuteen sekä kykyyn hakea aktiivisesti ratkaisuja ja perustella päätöksiä valvontatehtävissä. Vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoissa ********** välittyy rauhallinen kommunikointityyli sekä tarkkuus ja huolellisuus asiakastyössä ja päätöksenteossa. ********** välittyy selkeä ja vakuuttava kommunikointityyli. Rekrytointiprosessin aikana on käynyt ilmi, että hänellä on hyvä ja tarvittaessa nopea reagointikyky tehdä itsenäisesti päätöksiä ja itsenäisesti hakea toimiva ratkaisuvaihtoehto eri tilanteissa asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Hänellä on myös kyky sopeutua nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Yksikön päällikkö katsoo hakuasiakirjoihin, haastatteluihin ja henkilöarviointiin perustuvan kokonaisarvioinnin perusteella, että ********** on parhaat edellytykset hoitaa edellä kuvattuja virkaan kuuluvia tehtäviä. Hänen valintaansa puoltavat kokemus valvontaeläinlääkärin työstä erilaisilla toiminta-alueilla ja hyvät valmiudet edistää yhteistä työskentelyä tiimissä. Hänellä on selkeä vuorovaikutustyyli, hyvä päätöksentekokyky sekä kykyä perustella päätöksiä vakuuttavasti ja ottaa vetovastuuta sosiaalisissa tilanteissa, mistä on etua tehtävään olennaisesti sisältyvissä haastavissa asiakastilanteissa.

Detta beslut publicerades 15.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Päivi Lahti, johtava valvontaeläinlääkäri, puhelin: 09 310 32076

paivi.h.lahti@hel.fi

Beslutsfattare

Riikka Åberg
yksikön päällikkö

Bilagor

1. KYMP-03-77-23 hakijaluettelo
2. KYMP-03-77-23 hakijayhteenveto

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.