Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, onnettomuuksien ehkäisyn yksikkö, palotarkastaja (2 kpl) ja palotarkastajan viransijaisuus (2 kpl), työavain SOTEPE-05-22-23

HEL 2023-012610
Ärendet har nyare handläggningar
§ 3

Virkasuhteen täyttäminen, pelastuslaitos, 2 palotarkastajan virkaa sekä 2 määräaikaista palotarkastajan viransijaisuutta, työavain SOTEPE-05-22-23

Enhetschef

Päätös

Onnettomuuksien ehkäisyn yksikön päällikkö päätti valita palotarkastajan virkoihin seuraavat hakijat:

**********

Lisäksi onnettomuuksien ehkäisyn yksikön päällikkö päätti valita palotarkastajan viransijaisuuksiin seuraavat hakijat:

**********

Virantoimitus alkaa 1.12.2023. Virkaan valituille määrätään virantoimituksen aloittamisesta alkava kuuden (6) kuukauden koeaika ja viransijaisuuksiin valituille virantoimituksen aloittamisesta alkava kolmen (3) kuukauden koeaika. Virkojen ensimmäinen sijoituspaikka on onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden yksikkö.

Mikäli virkaan otetaan henkilö, joka ei ole kaupungin palveluksessa eikä terveydellisiä tietoja ole käytettävissä virkaan otettaessa, päätös on ehdollinen, kunnes henkilön terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Tällaisen virkaan otettavan henkilön on esitettävä hyväksyttävä arvio edellytyksistä hoitaa virkaan
kuuluvia tehtäviä 30 päivän kuluessa virkaanottopäätöksen tiedoksisaannista.

Valittavista on teetetty suppea turvallisuusselvitys. Lisäksi edellytämme Helsingin kaupungin henkilöstön päihdeohjelman mukaista huumausainetestausta.

Päätöksen perustelut

Tehtävänimikkeen virat ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 11.8. – 28.8.2023 kello 16:00 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä osoitteessa helsinkirekry.fi ja TE-palveluissa.Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan päätöksen mukaisesti toistaiseksi voimassa olevaan ja avoimen viran määräaikaiseen virkasuhteeseen ottaa virkaan otettavan esimiehen esimies, palotarkastajan virkojen osalta onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden päällikkö. Viranhaltijoiden tehtävänä on palotarkastajan tehtävät onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden yksikössä.Hakuilmoituksessa on ilmoitettu kelpoisuusehtona soveltuva alempi korkeakoulututkinto. Lisäksi hakuilmoituksessa on ilmoitettu, että edellytetään ajokorttiluokan olevan vähintään B. Hakuilmoituksessa edellytettiin myös suomen tai ruotsin kielen erinomaista kirjallista ja suullista taitoa sekä toisen vähintään tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Hakuilmoituksessa on ilmoitettu, että tehtävien menestyksekäs hoito edellyttää tietoteknisiä perusvalmiuksia sekä hyviä esiintymis-, viestintä-, vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.Lisäksi on ilmoitettu, että eduksi katsotaan kokemus palotarkastajan tehtävistä sekä tuntemus Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen valvontatyöstä ja omatoimisen varautumisen auditoinnista. Lisäksi eduksi katsottiin myös muu mahdollinen kielitaito. Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.Määräajassa hakemuksen jätti 28 hakijaa. Kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita oli 15. Kolmellatoista hakijalla ei ole kelpoisuusehdoissa mainittua soveltuvaa alempaa korkeakoulututkintoa hakuajan päättymiseen mennessä. Kahdeksan kelpoisuusehdot täyttävää hakijaa kutsuttiin hakemusten ja pisteytysten perusteella yksilöhaastatteluihin.7.-14.9. pidetyt haastattelut suorittivat onnettomuuksien ehkäisyn palveluiden yksikön johtavat palotarkastajat **********

Hakuasiakirjoihin ja haastatteluun perustuen ********** on parhaat edellytykset palotarkastajan virassa hoidettavien tehtävien hoitamiseen. ********** katsotaan olevan parhaat edellytykset viransijaisuuksien hoitamiseen. Kelpoisuusehtojen sekä muiden edellä mainittujen vaatimusten ja eduksi katsottavien tekijöiden valossa valintaryhmä teki hakijoista kokonaisarvioinnin. Kokonaisarvioinnissa huomioitiin: hakijoiden osaaminen soveltuvan koulutuksen ja kokemuksen perusteella,hakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja soveltuvuus tehtäväsisällön kannalta, hakijoiden näkemys tehtäväsisällön menestyksekkäästä hoitamisesta sekä hakijoiden soveltuvuus osaksi työyhteisöä.Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Detta beslut publicerades 17.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Tomi Helasuo, johtava palotarkastaja, puhelin: 09 310 31354

tomi.helasuo@hel.fi

Sami Maskulin, vs. yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 31360

sami.maskulin@hel.fi

Beslutsfattare

Sami Maskulin
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus SOTEPE-05-22-23

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.