Tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyynti, Kirkuk, Kastelholmantie 2, SUURCHI

HEL 2023-012701
Ärendet har nyare handläggningar
§ 88

Päätös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntilupahakemuksen myöntämättä jättämisestä

Enhetschef

Päätös

Yksikön päällikkö päätti olla myöntämättä hakijalle SUURCHI (3353062-2) lupaa tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden vähittäismyyntiin myyntipaikaan Ravintola Kirkuk, osoitteeseen Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki, koska toiminta on tupakkalain vastaista.

Kuuleminen

Ympäristöpalvelut on kuullut 13.10.2023 elinkeinonharjoittajaa vähittäismyyntiluvan myöntämättä jättämisestä.

Elinkeinonharjoittaja on antanut vastineen 25.10.2023 (liite 4). Vastineessa elinkeinonharjoittaja ilmoittaa, että edelliseltä omistajalta jäänyt makuja ravintolaan ja, että elinkeinonharjoittaja ei ole ostanut makuja.

Päätöksen perustelut

Vireilletulo, tarkastus ja taustaa

SUURCHI on hakenut tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupaa vähittäismyyntipaikkaan Kirkuk, Kastelholmantie 2, 00900 Helsinki. Hakemus on toimitettu sähköisen järjestelmän kautta Helsingin kaupungin ympäristöpalveluille 12.5.2023.

Elinkeinonharjoittajaa on sähköpostitse 15.5.2023 pyydetty toimittamaan hakemuksen liitteeksi tupakkalain alaisten tuotteiden omavalvontasuunnitelma. Lisäksi elinkeinonharjoittajalta on pyydetty lisätietoja myytävistä tuotteista. Elinkeinonharjoittaja on toimittanut 16.5.2023 omavalvontasuunnitelman. Omavalvontasuunnitelma ei täyttänyt tupakkalainsäädännön vaatimuksia, joten elinkeinonharjoittajaa on pyydetty 17.5.2023 täydentämään omavalvontasuunnitelmaa. Samassa pyynnössä elinkeinonharjoittajaa on pyydetty toimittamaan tiedot tupakkatuotteiden ostopaikasta ja korostettu sitä, että vesipiipputupakka tulee myydä tupakkalainsäädännön vaatimusten mukaisissa vähittäismyyntipakkauksissa.

Elinkeinonharjoittaja on toimittanut korjatun omavalvontasuunnitelman 19.5.2023. Elinkeinonharjoittaja ei toimittanut pyydettyjä tietoja tupakkatuotteista. Elinkeinonharjoittajaa on ohjeistettu 22.5.2023 tupakkatuotteiden pakkausmerkinnöistä sähköpostitse. Sähköpostissa elinkeinonharjoittajalle on kerrottu, että tupakkalain mukaan vähittäismyyntilupaa ei voida myöntää, jos hakemuksessa esitetty toiminta on tupakkalain vastaista ja että elinkeinonharjoittajan toimittamien tietojen perusteella lupaa ei voida myöntää, koska elinkeinonharjoittaja ei ole toimittanut tietoa, mistä ostaa tupakkalain mukaisin pakkausmerkinnöin varustetun vesipiipputupakan.

Myyntipaikkaan 29.9.2023 tehdyllä tarkastuksella todettiin, että hakijan tupakointitiloissa nautittiin juomaa tupakkalain 77 §:n vastaisesti. Lisäksi vesipiipputupakkaa myytiin ilman vähittäismyyntilupaa sekä ilman vähittäismyyntipakkausta tupakkalain 44 ja 31 §:n vastaisesti. Kyseinen toiminta on siten ilmeisesti tupakkalain vastaista, eikä täytä tupakkalain vähittäismyyntiluvalle asetettuja edellytyksiä.

Perustelut

Kunta myöntää 44 §:ssä tarkoitetun vähittäismyyntiluvan hakemuksesta. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakija on täysi-ikäinen ja esittää hyväksyttävän 54 §:ssä tarkoitetun omavalvontasuunnitelman eikä luvan myöntämiselle ole 2 tai 3 momentista johtuvaa estettä. Lupaa ei kuitenkaan saa myöntää, jos hakemuksessa tarkoitettu toiminta olisi ilmeisesti tupakkalain vastaista tai jos myyntipaikka ei ole kunnan valvottavissa (tupakkalaki 45 §).

Tupakkalain 77 §:n mukaan tupakointitilassa ei saa tarjoilla tai nautti ruokaa tai juomaa. Tupakkalain 44 §:n mukaan tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä saa myydä tai muutoin luovuttaa vähittäin vain myyntipaikan sijaintikunnan myöntämän myyntipaikka- ja luvanhaltijakohtaisen vähittäismyyntiluvan perusteella. Vesipiipputupakka on tupakkatuote, jota koskee tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksia koskeva sääntely. Tupakkalain 31 §:n mukaan tupakkatuotteita, sähkösavukkeita, täyttösäiliöitä ja poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita sekä nikotiininesteitä ja höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä saa myydä ja muutoin luovuttaa kuluttajille ainoastaan tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten sekä asiaa koskevan EU:n lainsäädännön mukaisissa vähittäismyyntipakkauksissa.

Elinkeinonharjoittaja ei ole vastineessaan esittänyt sitä, miten toiminta järjestettäisiin niin, että toiminta olisi tupakkalain mukaista.

Tiedoksi elinkeinonharjoittajalle

Elinkeinonharjoittaja voi hakea tupakkalain mukaista myyntilupaa uudelleen. Lupa voidaan myöntää, mikäli hakemuksessa esitetty toiminta täyttää tupakkalain vaatimukset.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

 1. Tupakkalain 44 §:n mukainen vähittäismyyntilupahakemus 12.5.2023
 2. Tarkastuskertomus_Ravintola-Kirkuk_1627574
 3. Tarkastuskertomus_Ravintola-Kirkuk_1627579
 4. Kuuleminen 13.10.2023
 5. Vastine 25.10.2023

Sovelletut oikeusohjeet

Tupakkalaki (549/2016) 31, 32, 33, 34, 44, 45, 54, 74, 75, 77, 106 §

Hallintolaki (434/2003) 34 §

Detta beslut publicerades 15.11.2023

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Viranomainen saa hakea muutosta valittamalla myös, jos valittaminen on tarpeen viranomaisen valvottavana olevan yleisen edun vuoksi.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse ilman saantitodistusta, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä päätöksestä katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.

Yleistiedoksiantona toimitetun päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon seitsemäntenä päivänä päätöstä koskevan ilmoituksen julkaisemisesta.

Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen ja valituksen toimittaminen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on:

Sähköpostiosoite:    
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) 
 • vaatimusten perustelut
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireillepanijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Stäng

Mer information fås av

Anna Petäjäniemi, ympäristötarkastaja, puhelin: 09 310 32059

anna.petajaniemi@hel.fi

Beslutsfattare

Heidi Öjst
yksikön päällikkö

Bilagor

1. Hakemus 12.5.2023
2. Tarkastuskertomus_Ravintola-Kirkuk_1627574
3. Tarkastuskertomus_Ravintola-Kirkuk_1627579
4. Kuuleminen 13.11.2023
5. Vastine kuulemiseen

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.