Hankerahoitus, Dataekosysteemistä uutta liiketoimintaa ja kehittyviä palveluja -hanke, Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), kaupunginkanslia

HEL 2023-012705
Ärendet har nyare handläggningar
§ 2

Osallistuminen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoitushakuun "DataLiike – Datayhteistyöstä uutta liiketoimintaa ja kehittyviä palveluja” -hankkeella

Strategidirektör

Päätös

Strategiajohtaja päätti hyväksyä Helsingin kaupungin osallistumisen kuntarahoittajana Euroopan unionin Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 - alue- ja rakennepolitiikan EAKR-ohjelman rahoitushakuun Forum Virium Helsinki Oy:n hankehakemuksessa " DataLiike – Datayhteistyöstä uutta liiketoimintaa ja kehittyviä palveluja".

Samalla strategiajohtaja päätti valtuuttaa Forum Virium Helsinki Oy:n toimimaan kaupungin edustajana kyseisessä hankkeessa.

Helsingin rahoitusosuuteen varaudutaan keskitetyn hanketoiminnan määrärahassa talousarviokohdassa 1 50 04 enintään 58 987 eurolla. Hankkeen kokonaisbudjetti on 199 956 euroa ja hankkeelle haettava ulkoisen tuen suuruus on 189 000 euroa.

Päätöksen perustelut

Hankkeen ydintavoitteena on lisätä uusmaalaisten julkista dataa liiketoiminnassaan hyödyntävien ja julkiselle sektorille dataa tarjoavien yritysten liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeella edistetään alueen dataekosysteemin kehitystä vahvistamalla alueen toimijoiden välistä datayhteistyötä. Hanke tuottaa tilannekuvan sekä laatii mallin toistettavalle datayhteistyölle. Hankkeessa datayhteistyön ja dataekosysteemin kehittämistä tehdään Helsingin kaupungin kautta ja siten tuotetaan monistettava esimerkki muille kaupungeille ja alueille.

Hankkeen työ on jaettu kahteen toiminnalliseen kokonaisuuteen:

  • Tilannekuvan muodostaminen ja dataekosysteemityön pohjustaminen, jossa selvitetään, miten alueen yritykset, TKI-organisaatiot ja kaupunkitoimijat voisivat toimia yhdessä edistääkseen dataan liittyvän potentiaalin tehokkaampaa hyödyntämistä liiketoiminnan, yhteiskunnan ja kansalaisten hyväksi, sekä selvittämällä, millaisia liiketoimintamalleja datayhteistyössä on käytössä ja millaisia uusia malleja voi syntyä.  
  • Datayhteistyön vahvistaminen, jossa käynnistetään monitoimijainen ja sektorirajat ylittävä vuoropuhelu, skenaariotyöskentely ja yhteisten toimintamallien rakentaminen alueelliselle datayhteistyölle, joka jatkuu myös hankkeen jälkeen.

Hankkeessa laaditaan kaupunkitoimijoiden käyttöön ehdotus datayhteistyön ja paikallisen dataekosysteemin toimintamalliksi sekä levitetään hankkeen tuloksia ja tietoa laajalti eri toimenpitein. Tuloksena syntyy joukko kuvauksia toistettavissa olevista yksityisen ja julkisen sektorin datayhteistyön malleista sekä käytännönläheiset ohjeet opastamaan kaupungin dataekosysteemien ja data-avaruuksien kehitystyötä liiketoimintaa mahdollistavalla tavalla.

Yritysten näkökulmasta hankkeen tavoitteena on edistää ennalta-arvattavaa, johdonmukaista ja reilua liiketoimintaympäristöä, jossa yritys voi tehdä kannattavaa datayhteistyötä julkisen sektorin kanssa.

Hanke toteutetaan 1.1.2024–30.6.2025 välisenä aikana. Forum Virium Helsinki toimii hankkeen toteuttajana. Hanke liittyy erityisesti kaupunginkanslian data- ja anylytiikkatiimin sekä välillisesti tulosten ja jatkokehitystyön myötä myös useampaan muuhun yksikköön/toimialan toimintaan.

Kansliapäällikön tekemän delegointipäätöksen (4.8.2021 § 164) mukaan strategiajohtaja päättää kaupungin puolesta Euroopan Unionin rahoituksen hakemisesta miljoonaan euroon asti.

Detta beslut publicerades 12.01.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Qiongfang Zheng, Erityisasiantuntija, puhelin: 09-310 34278

qiongfang.zheng@hel.fi

Beslutsfattare

Markus Kühn
strategiajohtaja
Reetta Sariola
strategiapäällikkö