Valtuustoaloite, Kaivokatu säilytettävä avoinna autoilijoille

HEL 2023-012892
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 269 §

V 15.5.2024, Valtuutettu Laura Korpisen aloite Kaivokadun säilyttämisestä avoimena autoilijoille

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus palautti asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus katsoi, että kaupunkiympäristölautakunnan linjaus oli perusteltu kokonaisuus, jonka vaikutusten arviointia tehdään paraikaa. Siksi vastaus aloitteeseen palautetaan valmisteluun ja tuodaan päätöksentekoon siinä vaiheessa, kun keskustan liikennejärjestelmästä on päätetty kokonaisuutena.

Käsittely

Palautusehdotus:
Daniel Sazonov: ”Keskustan liikennejärjestelmän tulee mahdollistaa sujuva liikkuminen kaikilla liikennemuodoilla. Kaupunginhallitus katsoo, että kaupunkiympäristölautakunnan tekemä linjaus Kaivokadun tulevaisuudesta ei ole ollut perusteltu. Asiaa tulee arvioida vasta osana keskustan liikenteen kokonaisratkaisuja. Näitä ratkaisuja on mahdollisuus tehdä vasta Esplanadin kokeilun päättämisen jälkeen."

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Palautusehdotus:
Tuomas Rantanen: ”Kaupunginhallitus katsoo että kaupunkiympäristölautakunnan linjaus oli perusteltu kokonaisuus, jonka vaikutusten arviointia tehdään paraikaa. Siksi vastaus aloitteeseen palautetaan valmisteluun ja tuodaan päätöksentekoon siinä vaiheessa, kun keskustan liikennejärjestelmästä on päätetty kokonaisuutena.”

Kannattaja: Elisa Gebhard

Asian käsittelyn keskeyttämisestä äänestettiin ennen keskustelun jatkamista.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Daniel Sazonovin palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Shawn Huff, Minja Koskela, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 7
Silja Borgarsdottir Sandelin, Anniina Iskanius, Mika Raatikainen, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus päätti tässä äänestyksessä jatkaa asian käsittelyä äänin 8 - 7.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Asian käsittelyä jatketaan
EI-ehdotus: Tuomas Rantasen palautusehdotuksen mukaisesti

Jaa-äänet: 1
Mika Raatikainen

Ei-äänet: 8
Paavo Arhinmäki, Elisa Gebhard, Shawn Huff, Minja Koskela, Johanna Laisaari, Minna Lindgren, Tuomas Rantanen, Anni Sinnemäki

Tyhjä: 6
Silja Borgarsdottir Sandelin, Anniina Iskanius, Sari Sarkomaa, Daniel Sazonov, Juhana Vartiainen, Maarit Vierunen

Kaupunginhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi äänin 1- 8 (6 tyhjä).

Se röstningsresultatet i tabellform

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto toteaa asian loppuun käsitellyksi.

Stäng

Valtuutettu Laura Korpinen ja 24 muuta valtuutettua ovat 11.10.2023 jätetyssä aloitteessaan esittäneet, että Kaivokatu tulee säilyttää avoinna autoliikenteelle sujuvan poikittaisliikenteen varmistamiseksi Helsingin ydinkeskustassa. Jalankulkumahdollisuudet Kaivokadulla ovat jo erittäin hyvät: jalkakäytävät ovat leveät, kadunylitys onnistuu hyvin sekä katutasossa liikennevalojen turvin että myös kadun ali asematunnelin kautta.

Kaivokadun sulkeminen autoliikenteeltä aiheuttaisi ruuhkia ydinkeskustaan muille kaduille, pidentäisi kaupunkilaisten matka-aikoja ja haittaisi yritysten toimintaedellytyksiä. Kaivokadun moitittu epäviihtyisyys ei johdu henkilöautoista, vaan puiden puuttumisesta, joita ei asematunnelin päälle pysty jatkossakaan istuttamaan. Me allekirjoitetut valtuutetut esitämme, että Kaivokatu on säilytettävä jatkossakin avoinna autoliikenteelle.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto.

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto

Lautakunta toteaa, että kaupunki pitää tärkeänä perustaa Kaivokadun liikenteellistä roolia koskeva päätös tarkempiin selvityksiin, jotka ovat käytettävissä ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistuessa päätöksentekoon touko-kesäkuussa 2024.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 19.9.2023 tavoitteet ja periaatteet ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen lähtökohdiksi. Yksi suunnitelman valmistelua ohjaavista periaatteista on ydinkeskustan poikittaisen autoliikenteen suunnittelu Esplanadin muodostamaan pääyhteyteen tukeutuen. Tämä periaate mahdollistaa Kaivokadulla risteävän jalankulkuliikenteen priorisoimista ja joukkoliikenteen painottamista. Käytännössä se tarkoittaa läpiajavan autoliikenteen rajoittamista Kaivokadulla ja kadun muuttamista joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräliikenteelle varatuksi kaduksi Rautatieaseman kohdalla. Kyseisen ratkaisun katsotaan olevan keskeinen keino toteuttaa tavoitetta kansainvälisesti korkealaatuisesta kävelykeskustasta. Samalla se vastaa kävelykeskustan jatkosuunnittelua koskevaan kaupunginhallituksen 25.1.2021 tekemään päätökseen, jossa linjataan kävelykeskustan ja käveltävän keskustan kunnianhimoisesta laajentamisesta sekä edellytetään laatimaan suunnitelma, joka voidaan aikatauluttaa ja jota voidaan toteuttaa useammassa vaiheessa.

Kaivokadun liikenteellisen roolin muutoksella on katsottu olevan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia kaupunkitilan viihtyisyyteen ja muutokset mahdollistavat ympäristön kehittämisen nykyistä laajemmin. Läpiajavan autoliikenteen rajoittamisella on myönteisiä vaikutuksia sitä pitkin kulkevan raitioliikenteen sujuvuuteen, jonka määrä tulee jatkossa kasvamaan huomattavasti nykyisestä. Muutoksella on positiivisia vaikutuksia Kaivokadun liikenneturvallisuuteen sekä kävelyn sujuvuuteen kadun ylityksestä johtuvien viivytysten vähentyessä. Toisaalta on tunnistettu myös kielteisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat esimerkiksi yksityisautoiluun keskustan sisällä ja sen läpi, logistiikkaan ja taksiliikenteeseen.

Kaivokadun tavoitetilasta on tarkoitus tehdä periaatepäätös ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Suunnitelman valmistelun ja sitä seuraavan päätöksenteon tueksi on käynnissä liikenteellinen toimivuustarkastelu, jossa Kaivokadun vaihtoehtoisten liikennejärjestelyiden vaikutukset selvitetään yksityiskohtaisesti. Liikenteellisen toimivuustarkastelun avulla saadaan tietoa siitä, miten muutokset vaikuttaisivat matka-aikoihin ja ruuhkautumiseen ydinkeskustassa. Lisäksi Kaivokadun vaihtoehtojen vaikutuksia selvitetään erillisellä elinvoimaselvityksellä. Selvitykset antavat tarvittavan tietopohjan viitoittamaan Kaivokadun ja koko ydinkeskustan liikennejärjestelmän kehittämistä kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimpaan suuntaan. Kaivokadun liikenne- ja ympäristöratkaisujen tarkempi suunnittelu tulee perustumaan ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyyn periaatteeseen. Tässä tarkemmassa suunnitelmassa huomioidaan kadun viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät, kuten katuvihreän määrä. Tavoitteena on rakentaa kadun peruskorjauksen yhteydessä Kaivokadulle nykyistä viihtyisämpää kaupunkitilaa.

Kaupunginhallituksen kanta

Esittelijä toteaa, että kaupungin hallintosäännön 16 luvun 1 §:n mukaisesti kaupunkiympäristölautakunta päättää yleis- ja asemakaavoituksen ja liikenne- ja katusuunnittelun sekä muun maankäytön ohjaamisesta. Kaupunkiympäristön toimialan valmistelema ehdotus ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmaksi on valmistumassa kesäkuussa 2024 ja tarkoitus viedä sen jälkeen lautakunnan käsittelyyn. On todennäköistä, että suunnitelman merkittävyys edellyttää vähintään kaupunginhallituksen käsittelyä. Joka tapauksessa aloitemenettely ei ole oikea väline Kaivokadun liikenteellisen statuksen määrittämiseen erillisenä osana koko ydinkeskustan liikennejärjestelmästä.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 4 momentin mukaan
Kaupunginvaltuustossa käsitellään vastaus aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua. Kaupunginhallituksen on esitettävä antamansa vastaus käsiteltäväksi kaupunginvaltuustossa viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa aloitteen jättämisestä.

Stäng

Kaupunginhallitus 29.04.2024 § 254

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 13.02.2024 § 104

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Ydinkeskustan poikittaisliikenteen sujuvuutta koskevassa aloitteessa esitetään Kaivokadun säilyttämistä avoinna autoilijoille.

Kaupunki pitää tärkeänä perustaa Kaivokadun liikenteellistä roolia koskeva päätös tarkempiin selvityksiin, jotka ovat käytettävissä ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistuessa päätöksentekoon touko-kesäkuussa 2024.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 19.9.2023 tavoitteet ja periaatteet ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen lähtökohdiksi. Yksi suunnitelman valmistelua ohjaavista periaatteista on ydinkeskustan poikittaisen autoliikenteen suunnittelu Esplanadin muodostamaan pääyhteyteen tukeutuen. Tämä periaate mahdollistaa Kaivokadulla risteävän jalankulkuliikenteen priorisoimista ja joukkoliikenteen painottamista. Käytännössä se tarkoittaa läpiajavan autoliikenteen rajoittamista Kaivokadulla ja kadun muuttamista joukkoliikenteelle, kävelylle ja pyöräliikenteelle varatuksi kaduksi Rautatieaseman kohdalla. Kyseisen ratkaisun katsotaan olevan keskeinen keino toteuttaa tavoitetta kansainvälisesti korkealaatuisesta kävelykeskustasta. Samalla se vastaa kävelykeskustan jatkosuunnittelua koskevaan kaupunginhallituksen 25.1.2021 tekemään päätökseen, jossa linjataan kävelykeskustan ja käveltävän keskustan kunnianhimoisesta laajentamisesta sekä edellytetään laatimaan suunnitelma, joka voidaan aikatauluttaa ja jota voidaan toteuttaa useammassa vaiheessa.

Kaivokadun liikenteellisen roolin muutoksella on katsottu olevan merkittäviä myönteisiä vaikutuksia kaupunkitilan viihtyisyyteen ja muutokset mahdollistavat ympäristön kehittämisen nykyistä laajemmin. Läpiajavan autoliikenteen rajoittamisella on myönteisiä vaikutuksia sitä pitkin kulkevan raitioliikenteen sujuvuuteen, jonka määrä tulee jatkossa kasvamaan huomattavasti nykyisestä. Muutoksella on positiivisia vaikutuksia Kaivokadun liikenneturvallisuuteen sekä kävelyn sujuvuuteen kadun ylityksestä johtuvien viivytysten vähentyessä. Toisaalta on tunnistettu myös kielteisiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat esimerkiksi yksityisautoiluun keskustan sisällä ja sen läpi, logistiikkaan ja taksiliikenteeseen.

Kaivokadun tavoitetilasta on tarkoitus tehdä periaatepäätös ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Suunnitelman valmistelun ja sitä seuraavan päätöksenteon tueksi on käynnissä liikenteellinen toimivuustarkastelu, jossa Kaivokadun vaihtoehtoisten liikennejärjestelyiden vaikutukset selvitetään yksityiskohtaisesti. Liikenteellisen toimivuustarkastelun avulla saadaan tietoa siitä, miten muutokset vaikuttaisivat matka-aikoihin ja ruuhkautumiseen ydinkeskustassa. Lisäksi Kaivokadun vaihtoehtojen vaikutuksia selvitetään erillisellä elinvoimaselvityksellä. Selvitykset antavat tarvittavan tietopohjan viitoittamaan Kaivokadun ja koko ydinkeskustan liikennejärjestelmän kehittämistä kokonaisuuden kannalta tarkoituksenmukaisimpaan suuntaan. Kaivokadun liikenne- ja ympäristöratkaisujen tarkempi suunnittelu tulee perustumaan ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitettyyn periaatteeseen. Tässä tarkemmassa suunnitelmassa huomioidaan kadun viihtyisyyteen vaikuttavat tekijät kuten katuvihreän määrä. Tavoitteena on rakentaa kadun peruskorjauksen yhteydessä Kaivokadulle nykyistä viihtyisämpää kaupunkitilaa.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Marek Salermo, liikenneinsinööri: 09 310 37106

marek.salermo@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 14.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36154

tanja.sippola-alho@hel.fi