Valtuustoaloite, veneiden talvisäilytyksen edellytyksistä huolehtiminen

HEL 2023-012911
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 7. / 227 §

V 24.4.2024, Valtuutettu Eeva Kärkkäisen aloite veneiden talvisäilytyksestä

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Valtuutettu Eeva Kärkkäinen ja 32 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki tekee selvityksen veneiden talvisäilytyspaikkojen riittävyydestä ja tarpeesta tulevina vuosina, jotta tilanteesta saadaan kokonaiskuva ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve pystytään arvioimaan.

Kaupunkiympäristön toimiala tekee aloitteessa ehdotetun selvityksen yhdessä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ja kaupunginkanslian aluerakentamisen kanssa. Selvityksen avulla pyritään saamaan ajantasainen kuva talvisäilytyspaikkojen tilanteesta ja voidaan määrittää jatkotoimet. Selvitys tehdään yhteistyössä venekerhojen ja muiden tarvittavien tahojen kanssa.

Edellinen veneiden talvisäilytystä selvittävä raportti on tehty vuonna 2016. Raportissa ehdotettiin tilanteen parantamiseksi useita erilaisia ratkaisuja. Keskeisiksi keinoiksi katsottiin uusien talvisäilytysalueiden osoittaminen ja uudenlaisten säilytysratkaisujen mahdollistaminen kaavoituksella. Edellisen raportin valmistumisen jälkeen suurin osa tarkastelluista alueista on karsiutunut pois esimerkiksi rantojen luontoarvojen takia. Ensi vuoden loppuun mennessä käytöstä poistuu noin 1 600 säilytyspaikkaa ja uusia saadaan lähivuosina vain rajallisesti.

Veneiden talvisäilytyspaikkojen riittävyyttä ratkotaan kaupunkiympäristön toimialalla maankäytön suunnittelun keinoin. Säilytysalueet on osoitettu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ylläpitoon. Useille kaupunkilaisille veneilyharrastukseen kuuluu oleellisena osana veneiden omatoiminen kunnossapito, ja talvisäilytysratkaisuilla on iso vaikutus harrastuksen laajuuteen.

Kaupungin hallinnoimien talvisäilytyspaikkojen määrää ei ole mahdollista merkittävästi lisätä sellaisilla keinoilla, jotka edellyttävät laajoja uusia aluevarauksia Helsingin ranta-alueilla. Kaupungin kasvu vaatii asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentamista, ja ranta-alueet ovat rakentamiselle erittäin houkuttelevia paikkoja. Rannoilla on usein myös monia ristikkäisiä luonto-, virkistys- ja muita arvoja. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnassa ei tällä hetkellä ole alueita, joilla talvisäilytystä voitaisiin merkittävästi lisätä.

Helsingin kaupunki omistaa Porvoon Tolkkisissa alueen, jonne ollaan kaavoittamassa noin 1 000 uutta venepaikkaa. Ne ovat käytettävissä aikaisintaan vuonna 2026 riippuen kaavaprosessin ja alueen rakentamishankkeen etenemisestä. Valmistuessaan Tolkkinen tarjoaa yhden merkittävän ratkaisun veneiden talvisäilytyksen ongelmiin.

Osana tehtävää selvitystä tarkastellaan myös sitä, kannattaako kaupungin huolehtia talvisäilytyksestä venekerhojen ohella vai voidaanko palvelu ulkoistaa kokonaan venekerhojen ja muiden tahojen tuottamaksi markkinaehtoiseksi palveluksi. Monet kunnat ovat ulkoistaneet veneiden talvisäilytyksen yksityisille toimijoille. Nykyinen hinnoittelumalli, jossa kaupunki tarjoaa erittäin edullista talvisäilytystä, estää tehokkaasti uusien yrittäjien pääsyä markkinoille. Samalla on kuitenkin tärkeää punnita venepaikkojen ja veneiden talvisäilytyspaikkojen kohtuuhintaisuutta, koska veneily on keskeinen osa Helsingin merellisyyttä.

Talvisäilytyspalvelua tuottavasta tahosta riippumatta siihen sopivia ranta-alueita on vain rajallisesti. Tämä on sovitettava yhteen sen kanssa, että Helsingin tavoitteena on edistää myös veneilyn edellytyksiä kaupungin alueella. Kaikilla veneiden talvisäilytysalueilla selvitään, miten säilytystä voidaan tehostaa, jotta mahdollisimman suuri määrä veneitä saadaan sopimaan kullekin alueelle.

Vastaus on kaupunkiympäristölautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausuntojen mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 valtuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Stäng

Kaupunginhallitus 08.04.2024 § 204

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Marcus Rantalan ehdotuksesta.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula
Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 27.02.2024 § 109

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki selvittää talvisäilytyspaikkojen riittävyyden ja niiden tarpeen saadakseen tilanteesta kokonaiskuvan ja pystyäkseen arvioimaan mahdollisia jatkotoimenpiteitä.

Selvitys ja veneiden talvisäilytyksen periaatteet kaipaavat päivitystä

Kaupunkiympäristölautakunta totesi, että selvitys veneiden talvisäilytystarpeesta ja talvisäilytyksen edellytyksistä Helsingissä tulee tarkistaa ja päivittää veneiden talvisäilytyksen periaatteet Helsingissä.

Selvityksen tarkoituksena on saada ajantasainen kokonaiskuva veneiden talvisäilytyspaikkojen tilanteesta ja määrittää jatkotoimet. Selvitys laaditaan kaupunkiympäristön toimialan johdolla siten, että kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala sekä kaupunginkanslian aluerakentaminen osallistuvat työhön. Selvityksen laatimiseen osallistetaan myös venekerhoja ja tarvittaessa muita tahoja.

Viimeisin veneiden talvisäilytykseen liittyviä toiminnallisia edellytyksiä selvittävä raportti laadittiin vuonna 2016 tiiviissä yhteistyössä helsinkiläisten veneilyseurojen, kuten Helveneen, ja kaupunkiorganisaation kanssa. Raportissa ehdotettiin talvisäilytystilanteen kehittämiseksi useita erilaisia ratkaisuja. Keskeisenä keinona talvisäilytysongelman ratkaisemiseksi raportissa nostetaan esille uusien talvisäilytysalueiden määrittely ja uudenlaisten talvisäilytysratkaisujen mahdollistaminen kaavoituksella.

Kaupunkiympäristön sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialat päivittivät yhteistyössä veneiden talvisäilytyksen tilannekuvaa vuosina 2021 ja 2022. Suurin osa tarkastelluista alueista karsiutui pois esimerkiksi rantojen luontoarvojen takia. Tällä hetkellä arvioidaan, että ensi vuoden loppuun mennessä nykyisistä talvisäilytyspaikoista poistuu käytöstä noin 1 600 paikkaa. Korvaavia paikkoja saadaan lähivuosina vain rajallisesti.

Kaupunkiympäristön toimiala ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalvelut varautuvat tekemään selvityksen veneiden talvisäilytystarpeesta ja talvisäilytyspaikkojen edellytyksistä ja samalla linjaamaan, miten kaupunki vastaa talvisäilytyspaikkojen tarpeeseen tulevina vuosina.

Veneiden talvisäilytys ja maankäyttö

Veneiden talvisäilytyspaikkojen ja -alueiden riittävyyden haastetta maankäytön suunnittelun keinoin ratkaistaan kaupunkiympäristön toimialalla. Tämän jälkeen talvisäilytysalueet on perinteisesti osoitettu kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan ylläpitoon.

Kaupunkiympäristön toimiala pitää veneilyä ja sen tarpeita palvelevaa huoltoa ja muuta liiketoimintaa keskeisenä elementtinä Helsingin merellisyydessä ja yrittäjyyden edistämisessä. Useille kaupunkilaisille veneilyyn kuuluu oleellisena omatoiminen kunnossapito. Kaupunkiympäristölautakunta tunnisti, että talvisäilytysratkaisuilla on iso vaikutus veneilyharrastuksen laajuuteen ja pyrkii mahdollistamaan talvisäilytyksen jatkossakin Helsingissä. Toimiala ei pidä tällä hetkellä kuitenkaan mahdollisena lisätä merkittävästi kaupungin hallinnoimien talvisäilytyspaikkojen määrää sellaisilla keinoilla, jotka edellyttävät laajoja ja uusia aluevarauksia Helsingin ranta-alueilla, kun otetaan huomioon kaupungin kasvun vaatima asunto-, palvelu- ja työpaikkarakentaminen. Ranta-alueet ovat erittäin houkuttelevia paikkoja rakentamiselle. Rannoilla on myös usein monia, toisiinsa lomittuvia ja päällekkäisiä luonto-, virkistys- ja muita arvoja.

Veneiden talvisäilytys tulevaisuudessa

Porvoon Tolkkisiin kaavoitetaan Helsingin omistamalle alueelle noin tuhat venepaikkaa, jotka ovat käytettävissä aikaisintaan vuonna 2026 riippuen kaavaprosessin etenemisestä ja alueen rakentamishankkeen etenemisestä. Valmistuessaan Tolkkinen kuitenkin tarjoaa yhden merkittävän ratkaisun veneiden talvisäilytyksen ongelmiin.

Mietittäessä vaihtoehtoisia tapoja lisätä talvisäilytyspaikkojen määrää on hyvä huomata, että nykyinen hinnoittelumalli, jossa kaupunki tarjoaa erittäin edullista talvisäilytystä, estää tehokkaasti uusien yrittäjien pääsyä markkinoille.

Monet kaupungit ja kunnat ovat ulkoistaneet veneiden talvisäilytyksen venekerhoille tai muille yksityisille toimijoille. Osana selvitystä tarkastellaan sitä, kannattaako kaupungin itse hoitaa osaa veneiden talvisäilytyksestä venekerhojen hoitaessa osaa vai voidaanko palvelu ulkoistaa kokonaan venekerhoille ja muiden tahojen tuottamaksi, markkinaehtoiseksi palveluksi.

Veneiden talvisäilytyspalveluita tuottavasta tahosta riippumatta talvisäilytykseen sopivia ranta-alueita on vain rajallisesti. Kaikilla veneiden talvisäilytysalueilla, mukaan lukien ranta-alueet, selvitään myös, miten veneiden säilytystä voidaan tehostaa ja saada mahdollisimman suuri määrä veneitä sopimaan mahdollisimman pienelle alalle.

Lausunto on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan, kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan sekä kaupunginkanslian aluerakentamisen kanssa.

Käsittely

Vastaehdotus 1:
Katri Penttinen: Lisätään lausuntoehdotukseen kolmanteen kappaleeseen sana "talvisäilytystarpeesta" ja kohta olisi seuraava: "Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että selvitys veneiden talvisäilytystarpeesta ja talvisäilytyksen edellytyksistä Helsingissä tulee tarkistaa ja päivittää veneiden talvisäilytyksen periaatteet Helsingissä."

Sama korjaus tehdään myös kappaleeseen 7.

Perustelu: Aloitteessa pyydetään selvittämään talvisäilytyksen riittävyys ja tarve.

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Katri Penttisen vastaehdotuksen 1 mukaan muutetun ehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Katri Penttinen: Lisätään lausuntoehdotukseen: "9. kappaleen alussa lause ”Kaupunkiympäristön toimiala pitää veneilyä keskeisenä elementtinä Helsingin merellisyydessä ja toimiva talvisäilytys mahdollistaa jatkossakin veneilyn laajasti Helsingissä.” muutetaan seuraavaksi:
"Kaupunkiympäristön toimiala pitää veneilyä ja sen tarpeita palvelevaa huoltoa ja muuta liiketoimintaa keskeisenä elementtinä Helsingin merellisyydessä ja yrittäjyyden edistämisessä. Useille kaupunkilaisille veneilyyn kuuluu oleellisena omatoiminen kunnossapito. Kaupunkiympäristölautakunta tunnistaa, että talvisäilytysratkaisuilla on iso vaikutus veneilyharrastuksen laajuuteen ja pyrkii mahdollistamaan talvisäilytyksen jatkossakin Helsingissä."

Kannattaja: Silja Borgarsdottir Sandelin

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Katri Penttisen vastaehdotuksen 2 mukaan muutetun ehdotuksen.

13.02.2024 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Vili Tuomisto, projektinjohtaja: 09 310 52606

vili.tuomisto@hel.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 13.02.2024 § 20

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta pitää kannatettavana laatia selvitys veneiden talvisäilytyksen edellytyksistä Helsingissä. Samalla tulee päivittää Helsingin kaupungin talvisäilytyksen periaatteet.

Kaupunkiorganisaatio varautuu tekemään selvityksen veneiden talvisäilytyspaikkojen edellytyksistä, ja linjaa, miten kaupunki vastaa talvisäilytyspaikkojen tarpeeseen tulevina vuosina. Selvityksen kautta saadaan paitsi ajantasainen kokonaiskuva tilanteesta, myös pystytään määrittämään jatkotoimenpidetarve. Selvitys laaditaan kaupunkiympäristön toimialan johdolla siten, että kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala sekä kaupunginkanslian aluerakentaminen osallistuvat työhön. Selvityksen laatimiseen osallistetaan myös venekerhoja.

Viimeisin veneiden talvisäilytykseen liittyviä toiminnallisia edellytyksiä selvittävä raportti laadittiin vuonna 2016 tiiviissä yhteistyössä helsinkiläisten veneilyseurojen (Helvene) ja kaupunkiorganisaation kanssa. Talvisäilytyksen tilannekuvaa on päivitetty kaupunkiympäristön ja kulttuurin ja vapaa-ajan toimialojen yhteistyössä vuosina 2021 ja 2022.

Vuonna 2016 valmistuneessa raportissa talvisäilytystilanteen kehittämiseksi ehdotettiin useita erilaisia ratkaisuja. Keskeisenä keinona talvisäilytysongelman ratkaisemiseksi raportissa nostetaan esille uusien talvisäilytysalueiden määrääminen sekä uusien talvisäilytysratkaisujen mahdollistaminen kaavoituksella. Tällä hetkellä on kuitenkin arvoitu, että vuoteen 2025 mennessä nykyisistä talvisäilytyspaikoista poistuu noin 1 600 paikkaa, ja korvaavia paikkoja saadaan lähivuosina vain rajallisesti.

Veneiden talvisäilytyspaikkojen riittävyyden haastetta kaavoituksen keinoin ratkaistaan kaupunkiympäristön toimialalla osana maankäytönsuunnittelua. Tämän jälkeen talvisäilytysalueet on perinteisesti osoitettu kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ylläpitoon.

Liikuntapalvelukokonaisuus ei pidä tällä hetkellä mahdollisena lisätä talvisäilytyspaikkojen määrää sellaisilla keinoilla, jotka edellyttävät laajoja uusia aluevarauksia kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hallinnoimilla alueilla. Porvoon Tolkkisiin kaavoitetaan Helsingin omistamalle alueelle noin 1 000 venepaikkaa, jotka ovat käytettävissä aikaisintaan vuonna 2026, riippuen kaavaprosessin ja alueen rakentamishankkeen etenemisestä. Valmistuessaan Tolkkinen kuitenkin tarjoaisi yhden merkittävän ratkaisun veneiden talvisäilytyksen ongelmiin. Jos mietitään vaihtoehtoisia tapoja lisätä talvisäilytyspaikkojen määrää, on hyvä huomioida, että nykyinen hinnoittelumalli, jossa kaupunki tarjoaa erittäin edullista talvisäilytystä, estää uusien yrittäjien pääsyä markkinoille. Samalla on tärkeää huomioida myös venepaikkojen ja veneiden talvisäilytyspaikkojen kohtuuhintaisuus yhtenä tavoitteena.

Osana tulevaa selvitystä voidaan tarkastella sitä, kannattaako kaupungin vastata venekerhojen lisäksi veneiden talvisäilytyksestä vai voidaanko palvelu ulkoistaa kokonaan muiden tahojen tuottamaksi markkinaehtoiseksi palveluksi. On kuitenkin hyvä huomioida, että veneiden talvisäilytyspalveluita tuottavasta tahosta riippumatta, talvisäilytykseen sopivia ranta-alueita on vain rajallisesti. Tämä tosiasia on sovitettava yhteen sen tavoitteen kanssa, että Helsinki pyrkii merellisenä kaupunkina edistämään myös veneilyn edellytyksiä kaupungin alueella.

Lausuntoa on valmisteltu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan sekä kaupunginkanslian aluerakentamisen kanssa.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli ulkoilupalvelupäällikkö Stefan Fröberg.

Vastaehdotus 1:
Eeva Kärkkäinen: Lisätään kappaleen 7 loppuun lause: "Samalla on tärkeää huomioida myös venepaikkojen ja veneiden talvisäilytyspaikkojen kohtuuhintaisuus yhtenä tavoitteena."

Kannattaja: Hilkka Ahde

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Eeva Kärkkäisen vastaehdotuksen 1 yksimielisesti.

Vastaehdotus 2:
Eeva Kärkkäinen: Lisätään kappaleen 8 loppuun lause: "Tämä tosiasia on sovitettava yhteen sen tavoitteen kanssa, että Helsinki pyrkii merellisenä kaupunkina edistämään myös veneilyn edellytyksiä kaupungin alueella."

Kannattaja: Hilkka Ahde

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi Eeva Kärkkäisen vastaehdotuksen 2 yksimielisesti.

Esittelijä
vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre
Lisätiedot

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Minttu Perttula, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36171

minttu.perttula@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 23.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 21731

maria.nyfors@hel.fi