Avustuksen myöntäminen, asukasosallisuuden avustukset vuodelle 2024, kaupunginkanslia

HEL 2023-013065
Ärende 14. / 758 §

Kaupunginhallituksen myöntämät asukasosallisuuden avustukset vuodelle 2024

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Daniel Sazonovin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus päättää myöntää asukasosallisuuden avustuksia vuoden 2024 talousarvion kohdalta 1 30 02 seuraavasti:

Hakija euroa
Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki -kaupunginosayhdistys ry 16 250
Hertsikan Pumppu -osuuskunta 30 950
Herttoniemenrannan asukastaloyhdistys Ankkuri ry 51 650
Kaarela-Seura ry 70 300
Kalliolan Setlementti ry 88 650
Kansan Radioliitto-Folkets radioförbund ry 11 300
Konala-Seura ry 30 600
Kruununhaan Asukasyhdistys - Föreningen för Invånarna I Kronohagen ry 32 000
Kumpula-Toukola Kylätilayhdistys ry 51 800
Kylätalo Kääntöpaikka Ry 68 250
Kytösuontien Pysäköinti Oy 32 500
Käpylän Yhdyskuntaklubi ry 43 900
Laajasalo - Degerö Seura ry 35 500
Lauttasaari-Seura ry 19 250
Malminkartanon asukasyhdistys ry 36 400
Maunula-Seura ry 47 000
Myllypuro-Seura ry 60 650
Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV ry 24 000
Pohjois-Haaga Seura ry 12 000
Pro Lapinlahti Mielenterveysseura ry 21 650
Roihuvuori-seura ry 53 500
Tapanilan Kylätila ry. 52 500
Toimintakeskus Semja ry 45 850
Töölön kaupunginosat - Töölö ry 35 500
Vesalan Pienkiinteistöyhdistys ry. 32 500
Viihdepalvelu Esirippu Oy 47 650
Östersundom-seura ry 13 900

Lisäksi kaupunginhallitus päätti hylätä seuraavien hakijoiden avustushakemukset: Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry ja Töölö-Seura ry, ruotsiksi Sällskapet Tölö rf.

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 § 921, että useasta virastosta avustusta hakeville moniavusteisille kaksikielisille järjestöille myönnettävistä avustuksista päätetään kaupunginhallituksen yleisavustuksia koskevan päätöksenteon yhteydessä. Föreningen Luckan r.f:n jättämä avustus- hakemus kuuluu edellä mainitun päätöksen mukaisesti kaupunginhallituksen yleisavustuksen piiriin.

Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:n avustushakemus siirrettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan avustuskokonaisuuteen.

Kaupungin myöntämä asukasosallisuuden avustus ei kuulu valtiontuki- säännösten soveltamisalaan, koska kyse on vapaa-ajan tilasta, joka palvelee ensisijaisesti paikallisia asukkaita ja joka ei todennäköisesti houkuttele asiakkaita tai investointeja muista EU:n jäsenvaltioista (Komission tiedonanto valtiontuen käsitteestä 2016/C 262/01 kohta 197).

Stäng

MÄÄRÄRAHA 2024

1 096 000 euroa

ASUKASOSALLISUUDEN YLEIS- JA TOIMINTA-AVUSTUKSET YHTEENSÄ

1 066 000 euroa

PIENAVUSTUKSIIN JÄÄ

30 000 euroa

Kaupunginhallitus päätti 28.9.2015 § 921, että yhteisöjen ylläpitämien asukastalojen vuokrat ja ylläpito sekä toiminnan koordinointi asukasta- loilla ja kaupunginosissa keskitetään kaupunginhallitukselle vuodesta 2017 alkaen. Kaupungin lautakunnat ja toimialat myöntävät edelleen avustuksia asukastaloilla järjestettävään lautakuntien omaan substanssiin liittyvän ja täydentävän toiminnan tukemiseen.

Asukasosallisuuden avustusten avustuslajit vuonna 2024 ovat:

- Asukasosallisuuden yleisavustus, joka on tarkoitettu muiden kuin kaupungin ylläpitämien asukastilojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin.

- Asukasosallisuuden toiminta-avustus, joka on tarkoitettu asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen.

Asukasosallisuuden yleis- ja toiminta-avustukset valmistellaan vuosittain kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kaupunginhallitus päätti 25.6.2018 § 460, että 1.6.2018 lukien viestintäjohtaja päättää asukasosallisuuden pienavustusten myöntämisestä, jos haettu avustus on enintään 3 000 euroa.

Pienavustukset ovat luonteeltaan erilaisia kuin yleis- ja toiminta-avustuslajit, jotka kohdistuvat laajempiin ja vakiintuneempiin toimintakokonaisuuksiin ja joissa on kiinteä rajoitettu hakuaika. Pienavustuksilla ei ole kiinteää hakuaikaa, mikä mahdollistaa vuoden kuluessa nopean ja ketterän reagoinnin kaupunkiyhteisöstä nouseviin tarpeisiin. Pienavustusten hakijoina voivat olla myös rekisteröitymättömät toimijat ja ryhmät.

Kaupunginkanslian viestintäosaston osallisuusyksikkö on valmisteluvastuussa kaikissa asukasosallisuuden avustuslajeissa.

Avustuskriteerit

Asukasosallisuuden avustuksia myönnetään Helsingin kaupungin strategian mukaiseen ja kaupungin toimintaa täydentävään, yleishyödylliseen, avoimeen ja pääsääntöisesti maksuttomaan, innovatiiviseen ja monipuolisesti eri väestöryhmille suunnattuun toimintaan. Avustettavan toiminnan tavoitteena tulee olla asukkaiden osallistumisen, vaikutusmahdollisuuksien, yhteisöllisyyden, alueen viihtyisyyden ja vetovoiman parantaminen.

Avustusten hakijoina voivat olla rekisteröidyt yhteisöt, kuten asukas- sekä kaupunginosayhdistykset, muut yhdistykset, säätiöt, osuuskunnat, sosiaaliset yritykset, asukastaloja hallinnoivat pysäköintiyhtiöt ja muut yritykset, sikäli kun avustettava toiminta on yleishyödyllistä ja kohdistuu Helsingin kaupungin asukkaisiin. Yritysmuotoisiin hakijoihin sovelletaan kaupungin yleisiä ohjeita. Asukasosallisuuden pienavustuksia voivat hakea myös rekisteröitymättömät toimijat kuten kaupunginosaliikkeet ja erilaiset toimintaryhmät.

Toiminnan tulee edistää yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa. Tavoitteena on alueellinen tasapaino ja tarveperustainen harkinta. Tukea voidaan priorisoida alueille, joissa toimintaa on ennestään vähemmän tai joiden katsotaan siitä eniten hyötyvän.

Hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista.

Hakijalta edellytetään toiminnan tulosten ja hyötyjen näkyväksi tekemistä ja niistä raportointia.

Nämä kriteerit täydentävät Helsingin kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavia yleisohjeita, jotka kaupunginhallitus hyväksyi 28.10.2019 § 723. Yleisohjeet ovat päätöksen liitteenä.

Hakuprosessi

Avustuskuulutus julkaistiin kaupungin yhteisessä ilmoituksessa joulukuussa 2022. Asukasosallisuuden avustuksia ja niiden hakemista esiteltiin maaliskuussa verkkotilaisuutena järjestetyssä avoimessa infotilaisuudessa. Lisäksi maaliskuussa kaupungin verkkosivuilla julkaistiin uutinen avustushaun alkamisesta.

Kaupunginhallituksen asukasosallisuuden avustushakemuksia vuodelle 2024 tuli määräaikaan 2.5.2023 mennessä 31 kappaletta. Föreningen Luckan r.f:n hakemus siirrettiin kaupunginhallituksen yleisavustuksen avustushakuprosessiin ja Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry:n hakemus siirrettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen sekä sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan avustuskokonaisuuteen.

Avustuksia haettiin yhteensä 1 827 320 euroa. Vuoden 2024 talousarvioon vahvistettiin asukasosallisuuden avustusmäärärahaksi 1 096 000 euroa. Määrärahaan sisältyvät asukasosallisuuden pienavustukset, jotka avataan haettavaksi tammikuussa 2024.

Hakemusten käsittelyn ja hakemuksia koskevan esityksen valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä hakijoiden sekä kaupungin muita avustuksia myöntävien hallintokuntien kanssa. Lisäselvitysten pyytämisessä on pyritty asukaslähtöisyyteen ja joustavuuteen. Hakemuksia ja liitteitä on ehditty täydentää riittävästi 1.12.2023 mennessä.

Vuoden 2024 avustusten myöntämisen perusteet

Asukasosallisuuden avustuskriteerien mukaan yleisavustusta myönnetään asukastalojen ylläpitämiseen ja toiminnan koordinointiin sekä toiminta-avustusta asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen. Asukasosallisuuden avustusta myönnetään asukastiloille, jotka ovat pääsääntöisesti helsinkiläisten avoimesti ja maksutta käytettävissä, ja joita käytetään monipuolisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Asukasosallisuuden avustuksissa pyritään alueelliseen tasapainoon, yhdenvertaisuuteen ja tarveperusteiseen harkintaan.

Asukastaloavustusten myöntämisperiaatteissa on pyritty kohtelemaan hakijoita mahdollisimman yhdenmukaisesti tilojen vuokrien ja ylläpitokustannusten osalta. Esityksen mukaisella määrärahan tasapuolisella kohdentamisella tavoitellaan mahdollisimman oikeudenmukaista tilannetta hakijoiden kesken. Kuitenkaan hakijalle ei ole esitetty suurempaa avustusta, kuin hakija on hakemuksellaan hakenut.

Avustusmäärärahan ja avustuskriteereiden puitteissa ei ole ollut mahdollista esittää hakijoille kaikkia toiminnasta aiheutuvia menoja täysimääräisesti. Asukasosallisuusavustuskriteereiden mukaan hakijalla tulee olla toimintaa varten muitakin resursseja, jotka voivat koostua varainhankinnasta, jäsenmaksuista, tiloista tai niiden edelleen vuokraamisesta saaduista tuloista, vapaaehtoistyöstä sekä muista avustuksista.

Mikäli toiminnasta, johon avustusta haetaan, vain osa on kaikille avointa ja maksutonta, avustusta esitetään myönnettäväksi osittain. Avustusta ei myönnetä yhdistysten perushallinnon toimeenpanoon tai yhdistyksen hallinnon toimitiloihin.

Yleisavustus

Palkkakustannusten pääsääntönä on ollut, että palkka-avustusta esitetään enintään 32 500 euroa kaupunginosaa kohden. Yhtä kokoaikaista työntekijää kohden esitetään avustusta 32 500 euroa vuodessa, ja osa-aikaista työntekijää kohden esitetään enintään 16 250 euroa vuodessa. Tavoitteena on saavuttaa hakijaa kohden määrärahojen mahdollistama palkka-avustuksen taso, jota voidaan pitää kokonaisuutta ajatellen tyydyttävänä. Yhtenevällä palkka-avustuksella vastataan myös asukasosallisuuden kriteeristön yhteisvalmistelussa yhteisöjen esiin nostamaan kritiikkiin avustusmäärärahojen epätasaisesta jakautumisesta kaupunginosittain.

Esityksessä on tavoiteltu vakiintuneiden asukastilojen vuokrien ja muiden ylläpitokulujen avustustason pysymistä edellisen vuoden tasolla siten, että on pyritty turvaamaan välttämättömät kulut kuten vuosittaiset vuokramenot ja muita pakollisia kuluja, kuten sähkö, vakuutukset ja tietoliikennekulut kohtuulliseksi katsotussa määrin.

Asukastilojen vuokra- ja ylläpitokustannuksissa on pyritty tasapuolisuuteen ja tarveperusteisuuteen huomioimalla avustusten myöntämistä koskevassa esityksessä hakijan ilmoittamat todelliset vuokrakustannukset huomioiden myös tiedossa olevat vuokran korotukset/vähennykset verrattuna edelliseen vuoteen. Edellä mainituista syistä osalla hakijoista avustuksen kokonaismäärä edelliseen vuoteen verrattuna jonkin verran nousee ja osalla vähenee.

Asukastilojen ylläpitokustannuksiin esitetään enintään 3 500 euroa lukuun ottamatta Tapanilan Kylätila ry:tä. Tapanilan Kylätila ry omistaa asukastilana toimivan kiinteistön, ja sille esitetään avustusta 20 000 euroa ylläpitokustannuksiin, jotka koostuvat maanvuokrasta ja kiinteistön ylläpitämisen kannalta välttämättömistä kuluista.

Vuodelle 2024 ei esitetä myönnettäväksi asukasosallisuuden avustusta uusille toimijoille. Käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ei ole mahdollista myöntää avustusta uusien asukastilojen tukemiseen ilman, että se vaarantaisi vakiintuneiden asukastilojen toiminnan turvaamisen.

Pääosa avustusmäärärahasta kohdentuu asukastilatoiminnan vuokra- ja palkkakustannuksiin. Avustusmäärärahoista 477 200 euroa kohdentuu asukastilojen vuokriin ja ylläpitoon. Avustuksilla tuetaan 23 asukastaloa vuokra- ja ylläpitokustannusten osalta. Palkka-avustuksia esitetään yhteensä 577 500 euroa, mihin sisältyy sekä asukastalojen työntekijöiden että asukasosallisuuskoordinaatiota tekevien työntekijöiden palkkakustannukset. Palkka-avustuksella tuetaan 23 työntekijän palkkausta. Esitettävät avustussummat vaihtelevat 11 300 eurosta 88 650 euroon.

Suurin avustus (88 650 euroa) esitetään Kalliolan Setlementti ry:lle. Hakijalle esitetään avustusta Naapuruustalo Pasilan vuokra- ja ylläpitokustannuksiin sekä asukastila Mellarin vuokra-, ylläpito- ja palkkakustannuksiin.

Toiminta-avustus

Asukasosallisuutta parantavien rakenteiden ja menetelmien kehittämiseen suunnattua toiminta-avustusta esitetään Kansan Radioliitto ry:lle kaupunginosaradion alueellisten lähetysten tuottamiseen.

Edellä mainitun hakijan hakemus kohdentuu yhteisöllisesti ja osallistavin menetelmin tuotetun alueellisen tiedonkulun parantamiseen.

Asukasosallisuuden pienavustuksiin kohdennetaan vuodelle 2024 määrärahaa 30 000 euroa.

Hylkäysperusteet

Hakemuksista kahta esitetään hylättäviksi, koska ne eivät täytä hakuehtoja tai ehdotettua toimintaa ei muusta perustellusta syystä ole mahdollista avustaa asukasosallisuuden määrärahan puitteissa.

Seuraavat hakemukset hylätään:

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry haki avustusta vuokra-, tapahtuma- ja materiaalikustannuksiin työttömien aktivoimiseksi ja työllisyyden edistämiseen. Hakemus esitetään hylättäväksi, sillä se ei täytä asukasosallisuuden avustuskriteereitä.

Töölö-Seura ry, ruotsiksi Sällskapet Tölö rf haki avustusta asukasiltojen, Töölö-päivän ja kulttuuritilaisuuksien järjestämiseen. Hakemus esitetään hylättäväksi, sillä avustuskokonaisuudessa priorisoidaan vakiintunutta asukastalotoimintaa. Hakija ohjataan hakemaan asukasosallisuuden pienavustusta asukasiltojen järjestämiseen.

Stäng

Detta beslut publicerades 21.12.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Veli-Matti Hurtig, kehittämispäällikkö, puhelin: 09 310 32627

veli-matti.hurtig@hel.fi