Vuokraus, liiketila, Gunnel Nymaninkatu 5, MK-Yhtiöt Oy, LV-ravintolat Oy

HEL 2023-013112
Ärendet har nyare handläggningar
§ 53

Vuokraus, liiketila, Gunnel Nymaninkatu 5, MK-Yhtiöt Oy, LV-ravintolat Oy

Teamchef

Päätös

Myynti- ja vuokraustiimin päällikkö päätti siirtää MK-Yhtiöt Oy:n vuokraoikeuden koskien osoitteessa Gunnel Nymaninkatu 5, 00560 Helsinki, sijaitsevat 39 m2:n ja 89 m2:n suuruiset liiketilat, LV-ravintolat Oy:lle 16.11.2023 lukien entisin ehdoin. MK-Yhtiöt Oy:n vuokrasopimus numero 211026569 päätetään 15.11.2023 ja LV-ravintolat Oy:n kanssa solmitaan uusi.

Tilan kuukausivuokra on 2 773,25 (21,66 euroa/m2) euroa + arvonlisävero 24%.

Uusi vuokrasopimus osapuolten välille syntyy vuokrasopimuksen allekirjoituksella ja sillä ehdolla, ettei tätä päätöstä oteta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi kuntalain 92 §:ssä tarkoitetulla tavalla Muilta osin vuokrasopimus solmitaan noudattaen Yritystilat-yksikön tavanomaisia liikehuoneiston vuokrasopimuksen mukaisia ehtoja.

Päätöksen perustelut

Heka Oy omistaa osoitteessa Gunnel Nymaninkatu 5, sijaitsevat 39 m2:n ja 89 m2:n suuruiset liiketilat. Tilat on ollut vuokrattuna MK-Yhtiöt Oy:lle 1.12.2019 lukien toistaiseksi. Vuokralainen ja LV-ravintolat Oy ovat anoneet vuokraoikeuden siirtoa 16.11.2023 lukien liiketoiminnan myymisen vuoksi.

Vuokraoikeuden siirrolle ei ole tiedossa olevia esteitä.

Detta beslut publicerades 17.10.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kirsi Salonen, vuokraneuvottelija, puhelin: 09 310 40373

kirsi.salonen@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Kontio
va.tiimipäällikkö