Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Virkasuhteen täyttäminen, lastensuojelun sosiaalityö, Itä-Etelä, Kumpula 6, sosiaalityöntekijä, työavain SOTEPE-01-650-23

HEL 2023-013309
Ärendet har nyare handläggningar
§ 23
Denna beslutsfattare är inte längre aktiv

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, lastensuojelun sosiaalityö, Itä-Etelä, Kumpula 6, työavain SOTEPE-01-650-23

Chef för socialt arbete inom barnskyddet

Päätös

Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri Elina Harjun sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 028755, toimintayksikkö 395220, työpiste 100215) 1.1.2024 lukien 4011,40 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaikaa ei ole.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Viran toimipaikka palvelussuhteen alkaessa on Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala / perhe- ja sosiaalipalvelut / lastensuojelu ja perhesosiaalityö / lastensuojelun sosiaalityö / Itä-Etelä / Kumpula 6.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tulee avoimeksi 1.1.2024 lastensuojelun sosiaalityö, Itä-Etelä, Kumpula 6.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan sosiaalityöntekijän virkaan ottaa lastensuojelun sosiaalityön päällikkö.

Sosiaalityöntekijän tehtävänä on sijoituksen aikainen vastuusosiaalityö lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa. Työskentely edellyttää kykyä itsenäiseen toimintaan, mutta myös työpari-, tiimi-, ja verkostotyöhön. Työ edellyttää matkustamista.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammattihenkilölain (817/2015) 7 §:n mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää tehtävän vaativuuden mukaista osaamista, hyviä neuvottelu-, asiakasohjaus-, vuorovaikutus-, organisointi- ja viestintätaitoja.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 028755) on ollut julkisesti haettavana 2. - 16.10.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa sekä TE-palveluissa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on molemmilla hakijoilla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin ********** 12.10.2023 ja Elina Harju 17.10.2023. Haastattelun suorittivat johtavat sosiaalityöntekijät Anne Nuolikoski ja Marja Turunen.

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri Jyväskylän yliopistosta. Hänellä on reilun kahden vuoden kokemus sosiaalityöstä maahanmuuttoyksiköstä. Lastensuojelun kokemusta hänellä on lastensuojelulaitoksen ohjaajan työstä lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta Helsingin kaupungilta sekä lisäksi hänellä on lastensuojelulaitoksen johtamiskokemusta. Hän on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

Elina Harju on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri Helsingin yliopistosta. Hän on työskennellyt Helsingin kaupungin palveluksessa sosiaalityöntekijänä sekä aikuissosiaalityössä että maahanmuuttoyksikössä lähes kolmen vuoden ajan. Lisäksi hän on työskennellyt Maahanmuuttovirastossa ylitarkastajana neljä vuotta. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän kokemusta hänelle on kertynyt sijoituksen sosiaalityöstä reilun vuoden ajalta. Hän on Valviran laillistama sosiaalityöntekijä.

********** on valmistunut sosiaalityöntekijäksi kesällä 2023. Hänen lastensuojelun työkokemuksensa koostuu ohjaajan työstä lastensuojelulaitoksessa 20 vuoden ajalta.

Elina Harju on valmistunut sosiaalityöntekijäksi 2013. Hänellä on lastensuojelun sosiaalityön kokemusta sijoituksen sosiaalityöstä reilun vuoden ajalta.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella Elina Harjulla on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran hoitamiseen lastensuojelun sosiaalityössä.

Detta beslut publicerades 02.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Marja Turunen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 43488

marja.turunen@hel.fi

Beslutsfattare

Aule Lille
lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Bilagor

1. Hakijalistaus

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.