Yhteistyösopimus, tapahtumayhteistyö vuodelle 2024, Radical Health Festival Helsinki

HEL 2023-013565
Ärendet har nyare handläggningar
§ 29

Yhteistyösopimus, tapahtumayhteistyö vuodelle 2024, Radical Health Festival Helsinki

Näringslivsdirektör

Päätös

Elinkeinojohtaja on päättänyt hyväksyä Radical Health Festival Helsinki tapahtumajärjestämisen yhteistyön vuodelle 2024 liitteenä olevan sopimuksen (liite 1) mukaisesti.

Tällä sopimuksella sovitaan tapahtuman Core Consortium - kumppanipaketista Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma järjestetään 22.-23.5.2024.

Yhteistyön arvonlisäverottomat kokonaiskustannukset vuonna 2024 ovat 30 000 euroa. Kaupungin maksuosuus maksetaan talousarvion kohdalta 14001, 1801005021 Health-alan kehittäminen, elinkeino-osastolle osoitetusta määrärahasta.

Elinkeinojohtaja päätti oikeuttaa elinkeino-osaston Yrityspalvelut - yksikön johtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen.

Päätöksen perustelut

Radical Health Festival on yleiseurooppalainen, digitaalisen terveyden tapahtuma, joka järjestetään Messukeskuksessa 22.- 23.5.2024.

Festivaalin taustalla on aito, yhteinen kunnianhimo parantaa terveydenhuoltoa tiedon ja teknologian avulla. Tapahtuma kerää yhteen alan suomalaisia ja kansainvälisiä huippuammattilaisia ja esittelee viimeisimmät terveysteknologian innovaatiot.

Tapahtuman pääyhteistyökumppaneina toimivat Suomen Messut Oyj (Messukeskus Helsinki) sekä kansainvälinen kumppani Editohealth. Helsingin kaupungin lisäksi keskeisiä partnereita ovat Sosiaali- ja terveysministeriö sekä Sitra. Lisäksi tapahtuman järjestämiseen osallistuu iso joukko muita suomalaisia ja kansainvälisiä alan toimijoita. Helsingin kaupunki näkyy tapahtumassa osana Health Capital Helsinki-yhteistyötä. Messukeskukseen odotetaan lähes 2000 osallistujaa eri puolilta maailmaa. Suomalaiset terveysalan yritykset ovat vahvasti mukana. Radical Health Festival Helsinki-tapahtumayhteistyö toteuttaa osaltaan kaupungin elinkeinopoliittista tavoitetta panostaa kongressien houkutteluun ja luomiseen.

Detta beslut publicerades 10.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Kati Faucitano, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 75706

kati.faucitano@hel.fi

Beslutsfattare

Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
Paula Miettinen
johtaja, Yrityspalvelut