Virkasuhteen täyttäminen, palvelut ja luvat, rakennusvalvontapalvelut, tarkastusinsinööri (3 kpl), työavain KYMP-03-69-23

HEL 2023-013607
Ärendet har nyare handläggningar
§ 20

Kaupunkiympäristön toimialan palvelut ja luvat –palvelukokonaisuuden rakennusvalvontapalvelujen rakenneyksikön tarkastusinsinöörin viran täyttämättä jättäminen

Byggnadstillsynschef

Päätös

Rakennusvalvontapäällikkö päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää itäisen rakennetiimin tarkastusinsinöörin viran (17705) täyttämättä.

Samalla rakennusvalvontapäällikkö päätti, että virka julistetaan haettavaksi uudelleen alkuvuodesta 2024.

Päätöksen perustelut

Tarkastusinsinöörin virka vapautui edellisen viranhaltijan irtisanoutuessa 1.7.2023 lukien.

Valintapäätös perustuu kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtajan päätökseen 26.6.2019 § 26, jolla on siirretty hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 2 mom. 5 kohdan mukaista toimivaltaa ottaa palvelukseen toimialan viranhaltijoita ja työntekijöitä.

Tarkastusinsinöörien kolme virkaa (17705, 48665 ja 49329) oli julkisesti haettavana 21.8.-18.9.2023. Hakuilmoitus julkaistiin Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointipalvelussa, TE-palvelujen sivuilla, Duunitorilla, Monsterissa, rakennustarkastusyhdistyksen verkkosivuilla, LinkedInissä ja Rakennuslehdessä.

Tarkastusinsinöörien tehtäviin kuuluu mm. rakennusvalvontaviranomaiselle määrättyjen tehtävien kuten katselmusten ja tarkastusten toimittamista, erityissuunnitelmien arvioimista sekä neuvontaa ja ohjausta.

Virkojen kelpoisuusehtona on teknillisessä korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu talonrakennusalan diplomi-insinöörin tutkinto tai vastaava tutkinto. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Tehtävässä edellytetään kokemusta talonrakennusalalta. Eduksi katsotaan rakenteiden suunnittelun ja rakennusaikaisen valvonnan asiantuntemus sekä rakentamismääräysten tuntemus ja niiden soveltaminen käytäntöön. Tehtävässä menestyäkseen tarvitaan myös hyviä vuorovaikutustaitoja.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon perustuslain 125 §:ssä säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräaikaan mennessä virkoihin jätti hakemuksensa 52 henkilöä, joista 22 täytti kelpoisuusehdot. Avoinna olleista kolmesta virasta yksi päätettiin jättää tässä vaiheessa täyttämättä kelpoisten ja soveltuvien hakijoiden vähäisyyden vuoksi.

Detta beslut publicerades 06.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Erkki Luokkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 38520

erkki.luokkanen@hel.fi

Beslutsfattare

Leena Jaskanen
rakennusvalvontapäällikkö