Aukioloajat, vammaistyön toimipisteet, tilapäiset sulkemiset jouluna 2023

HEL 2023-013643
Ärendet har nyare handläggningar
§ 77

Vammaistyön toimipisteiden tilapäinen sulkeminen ajalla 27.-29.12.2023

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että vammaisten työ- ja päivätoiminnan alla mainitut toimipisteet pidetään tilapäisesti suljettuna 27.-29.12.2023:

Vammaistyön Haavikon valmennuspiste, Metsäpurontie 13, Hki 63

Vammaistyön Töölön toimipiste, Väinämöisenkatu 27, Hki 10

Vammaistyön Vallilan toimipiste, Kumpulantie 1 A, Hki 52

Vammaistyön Cäpsän toimipiste, Untamontie 11, Hki 61

Toimintakeskus Tanhua, Tanhuankuja 4, Hki 94

Toimintakeskus Landbo, Landbontie 2, Hki 89

Toimintakeskus Sofianlehto, Sofianlehdonkatu 8 A-talo, Hki 61

Toimintakeskus Polku, Ruotutorpankuja 13, Hki 72

Toimintakeskus Kalasatama, Tukkutorinkuja 7, Hki 58

Toimintakeskus Pasila, Pakkamestarinkatu 2, Hki 52

Octavens verksamhetscenter, Lästmakarvägen 19, Hfors 62

Treklangens servicepunkt, Kånalavägen 47 A, Hfors 39

Tarvittaessa korvaavaa toimintaa järjestetään sitä tarvitseville toimintakeskus Polun toimitiloissa (Ruotutorpankuja 13, Hki 72).

Lisäksi perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että kehitysvammapoliklinikka, osoitteessa Sofianlehdonkatu 8 A-rakennus, pidetään suljettuna ajalla 27.-29.12.2023. Akuuteissa asioissa asiakkaat ohjataan omalle terveysasemalle tai sosiaalipäivystykseen.

Vielä perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti, että vammaisneuvonta on kiinni 27.-29.12.2023.

Samalla perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin ennen sulkuja.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisten sulkemisten syynä on henkilöstön vuosilomat. Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää sairaansijojen ja hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Detta beslut publicerades 01.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Pauliina Vähäpesola, vammaisten työ- ja päivätoiminnan päällikkö, puhelin: 09 310 43155

pauliina.vahapesola@hel.fi

Jonna Weckström, vammaisten sosiaalityön päällikkö, puhelin: 09 310 89545

jonna.weckstrom@hel.fi

Susanna Wolkoff, kehitysvammapoliklinikan päällikkö, puhelin: 09 310 21537

susanna.wolkoff@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja