Kaupungin 1.1.2023 aloittavan taseen eriyttäminen kunta-Helsingin ja Sotepen aloittaviksi taseiksi sekä talousarviokohtaa 7020102 koskeva ylitysoikeus

HEL 2023-013735
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 671 §

V 22.11.2023, Kaupungin 1.1.2023 aloittavan taseen eriyttäminen kunta-Helsingin ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan aloittaviksi taseiksi sekä talousarviokohtaa 7020102 koskeva ylitysoikeus

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin vuoden 2023 alkavan taseen eriyttämisen kunta-Helsingin ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan alkaviksi taseiksi liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian ylittämään vuoden 2023 talousarvion talousarviokohdan 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi, menot 9 000 000,00 eurolla sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kirjanpidon käyttöoikeustilin korkohyvitystä varten.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli vs. rahoitusjohtaja Pia Ojavuo.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan ja kunta-Helsingin aloittavan taseen eriyttäminen

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvästä talouden eriyttämisestä säädetään laissa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla.

Lain sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevasta lainsäädännön voimaanpanosta 60 §:n mukaan Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen aloittava tase muodostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin kohdistettavissa olevista omaisuus- ja pääomaeristä lukuun ottamatta pysyvien vastaavien hyödykkeisiin sisältyviä toimitiloja. Aloittava tase laaditaan 1 päivänä tammikuuta 2023 ja muodostetaan perustuen kaupungin kirjanpitoon 31 päivänä joulukuuta 2022 merkityistä kirjanpitoarvoista. Aloittavan taseen muodostamisessa noudatetaan kirjanpitolakia (1336/1997) sekä kirjanpitolautakunnan hyvinvointialue- ja kuntajaoston antamia ohjeita ja se kirjataan kaupungin kirjanpitoon tase-erien välisenä siirtona.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KILA) antoi 28.6.2022 lausunnon Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriytettävien tehtävien aloittavan taseen 1.1.2023 laatimisesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtäviin kohdistuvat omaisuuserät eriytetään muusta kaupungin omaisuudesta. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriytettävien tehtävien omaisuus- ja pääomaerinä esitetään näihin tehtäviin kohdistuvat tase-erät. Toimitiloista aiheutuvat kulut kohdistetaan eriytettäville tehtäville Helsingin kaupungin sisäisinä vuokrina, minkä vuoksi toimitiloihin liittyvää omaisuutta kuten maa- ja vesialueita tai rakennuksia ei kohdisteta eriytettäville tehtäville.

Avaavan taseen laatiminen käynnistyi kaupunginvaltuuston hyväksyttyä 21.6.2023 vuoden 2022 tilipäätöksen, ja sitä on jatkettu Kårkulla Samkommun -kuntayhtymän purkamisesta aiheutuvien omaisuus- ja velkaerien täsmentyessä. Helsingin kaupungin osuudet Kårkulla Samkommun -kuntayhtymän purkamisen yhteydessä siirrettävistä omaisuus- ja velkaeristä kirjataan kaupungin eriytettävien tehtävien tase-erien lisäykseksi vastaeränä peruspääoma. Eriytettävien tehtävien omaisuudeksi kirjataan myös mm. osuus HUS-yhtymästä tilinpäätöksen 31.12.2022 mukaisella kirjanpitoarvolla sekä eriytettäviin tehtäviin kohdistuvat osakkeet ja osuudet. Eriytettävien tehtävien taseen vastaavien ja vastattavien lisäykseksi kirjataan myös näihin tehtäviin kohdistuvat lahjoitusrahastojen varat ja pääomat sekä mahdolliset muut toimeksiantojen varat ja pääomat.

Sellaiset viimeistään vuonna 2022 syntyneet saamis- ja velkaerät, joiden maksutapahtumat eivät vaikuta tulokseen ja joiden maksutapahtumien toteutumatta jäämisellä ei arvioida olevan olennaista vaikutusta eriytettävien tehtävien tulokseen, voidaan joko kohdistaa eriytettäviin tehtäviin tai jättää muun kaupungin tase-eriin. Eriytettävien tehtävien omaisuus- ja pääomaerien erotus muodostaa peruspääoman pohjan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen eriytettäviin tehtäviin kohdistuvat omaisuus- ja pääomaerät vähennetään muiden kaupungin tehtävien omaisuus- ja pääomaeristä vastaeränä peruspääoma.

Aloittava tase on muodostettu em. lainsäädännön ja lausunnossa annettujen ohjeiden mukaisesti. Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan aloittavaan taseeseen on lakisääteisten erien lisäksi siirretty viimeistään vuonna 2022 syntyneitä velka- ja saamiseriä, joilla ei ole tulosvaikutusta eikä myöskään kassavaikutusta siten, että niiden rahoittamiseen käytettäisiin sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen valtionosuutta.

Tilinpäätöksen 2022 valmistuttua on siirrettäviä tase-eriä arvioitaessa huomioitu, että sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan aloittavaan taseeseen muodostuu riittävän suuri peruspääoma. Sosiaali- ja terveystoimelle vuoden 2022 loppuun mennessä syntyneet velka- ja saamiserät on siirretty sellaisenaan aloittavaan taseeseen pois lukien ostovelat, -91 604 132,01 euroa ja muut velat, -31 540 733,20 euroa. Osto- ja muut velat olisi maksettu sosiaali- terveys- ja pelastustoimialan välitystilillä olevaa hyvinvointialueen valtionosuustuloja veloittaen ja lisäksi velkojen siirto olisi vienyt aloittavan taseen peruspääoman noin 20 miljoonaa euroa negatiiviseksi. Riittävän peruspääoman muodostamiseksi sosiaali- ja terveystoimialan myynti-, siirto- ja muut saamiset siirrettiin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan aloittavaan taseeseen.

Koko kaupungin 1.1.2023 avaavan taseen loppusumma on 2,5 milj. euroa suurempi kuin koko kaupungin päättävä tase 31.12.2022. Ero johtuu Kårkulla kuntayhtymän toiminnan päättymisestä 31.12.2022, jolloin sen varat, velat ja sitoumukset siirrettiin hyvinvointialueille ja Helsingin kaupungille.

Kaupungin taseesta siirrettyjen omaisuus- ja velkaerien perusteella sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan aloittavan taseen loppusummaksi muodostuu 490 884 323,67 euroa ja kunta-Helsingin taseen loppusummaksi 58 502 476 642,87 euroa. Helsingin kaupungin taseen loppusumma on näiden summa, 58 993 360 966,54 euroa.

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan peruspääoman määräksi muodostuu 102 555 988,38 euroa, kunta-Helsingin peruspääomaksi muodostuu 3 047 721 394,17 euroa ja Helsingin kaupungin peruspääomaksi näiden summa, 3 150 277 382,55 euroa.

Taseen jakamisen periaatteet on käyty läpi kaupungin tilintarkastajan kanssa. Vuoden 2023 tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä tarkastetaan myös aloittavat taseet.

Ylitysoikeustarve vuodelle 2023 toimialan kirjanpidon käyttötilin hyvityskorkoa varten

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan määrärahat perustuvat valtion rahoitukseen, jolle on laissa määritelty maksamisaikataulu. Vuoden 2023 rahoituksen tammikuun maksuerästä puolet maksettiin jo vuoden 2022 joulukuun 1. päivänä.

Koska rahoitus on maksettu syntyviin kuluihin nähden etupainotteisesti, toimialan lähete- ja käyttötileille on kertynyt vuoden 2023 alusta lukien kirjanpidon tilivaroja, jolle on talouden eriyttämisvelvoitteen vuoksi perusteltua laskea ja hyvittää korkoa. Tähän määrärahatarpeeseen ei ole ollut talousarvion 2023 laatimisen yhteydessä edellytyksiä varautua. Taloushallintopalveluliikelaitoksen laatiman arviolaskelman mukaisesti käyttötilin tilivarojen määrä tulee vuonna 2023 olemaan keskimäärin 300 000 000,00 euroa. Ao. tilivaroihin sovellettava kaupungin sisäinen hyvityskorko on 3 % pa., jolloin alakohdan 7 02 01 02, Tilapäisluoton ja maksuliiketilien korot ylitystarpeeksi muodostuu 9 000 000,00 euroa. Talousarvion sitova talousarviokohta on 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi, johon tarvitaan vastaava ylitysoikeus.

Stäng

Detta beslut publicerades 21.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Mer information fås av

Pia Ojavuo, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: 09 310 76759

pia.ojavuo@hel.fi