Kaupungin 1.1.2023 aloittavan taseen eriyttäminen kunta-Helsingin ja Sotepen aloittaviksi taseiksi sekä talousarviokohtaa 7020102 koskeva ylitysoikeus

HEL 2023-013735
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 4. / 271 §

Uppdelning av stadens ingående balansräkning 1.1.2023 i särredovisade ingående balansräkningar för kommun-Helsingfors och social-, hälsovårds- och räddningssektorn samt överskridningsrätt för budgetmoment 7 02 01 02

Helsingfors stadsfullmäktige

Beslut

Stadsfullmäktige godkände uppdelning av Helsingfors stads ingående balansräkning 2023 i särredovisade ingående balansräkningar för kommun-Helsingfors och social-, hälsovårds- och räddningssektorn i enlighet med bilaga 1.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom bemyndiga stadsstyrelsen att överskrida utgifterna på budgetmomentet 7 02 01, Räntor, till stadskansliets disposition, i 2023 års budget med 9 000 000,00 euro för betalning av räntegottgörelse på kontot med dispositionsrätt för social-, hälsovårds- och räddningssektorns bokföring.

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Stäng

Särredovisning av social-, hälso- och räddningssektorns och kommun-Helsingfors balansräkningar

Om särredovisning av Helsingfors stads ekonomi för social- och hälsovården samt räddningsväsendet föreskrivs i lagen om ordnande av social- och hälsovården och räddningsväsendet i Nyland.

Enligt 60 § i lagen om genomförande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet och om införande av den lagstiftning som gäller reformen ska den ingående balansräkningen för Helsingfors stads social- och hälsovård samt räddningsväsende bildas av tillgångs- och kapitalposter som kan hänföras till social- och hälsovårdens samt räddningsväsendets uppgifter, med undantag av lokaler som ingår i tillgångar bland bestående aktiva. Den ingående balansräkningen ska upprättas den 1 januari 2023 och bildas utifrån de bokföringsvärden som antecknats i stadens bokföring den 31 december 2022. Den ingående balansräkningen ska upprättas i enlighet med bokföringslagen (1336/1997) samt de anvisningar som bokföringsnämndens välfärdsområdes- och kommunsektion ger, och den ska bokföras i stadens bokföring som en överföring mellan balansräkningsposterna.

Bokföringsnämndens kommunsektion (BFN) gav 28.6.2022 ett utlåtande om upprättande av ingående balansräkning den 1 januari 2023 för de uppgifter inom Helsingfors stads social- och hälsovård samt räddningsväsende som särredovisas. De tillgångsposter som hänför sig till uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet ska åtskiljas från stadens övriga tillgångar. Som tillgångs- och kapitalposter i fråga om de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som särredovisas ska de balansräkningsposter redovisas som hänför sig till dessa uppgifter. Kostnaderna för lokalerna hänförs som Helsingfors stads interna hyror till de uppgifter som särredovisas, varför tillgångar i anslutning till lokalerna, såsom mark- och vattenområden samt byggnader, inte ska hänföras till de uppgifter som särredovisas.

Upprättandet av den ingående balansräkningen inleddes efter att stadsfullmäktige 21.6.2023 godkände bokslutet för 2022 och har fortsatt när de tillgångs- och skuldposter som beror på upplösningen av Kårkulla samkommun har preciserats. Helsingfors stads andelar i de tillgångs- och skuldposter som överförs i samband med upplösningen av Kårkulla samkommun ska bokföras som en ökning av de balansräkningsposter som hänför sig till stadens särredovisade uppgifter med grundkapitalet som motpost. Som tillgångar som hänför sig till de uppgifter som särredovisas ska man även bokföra bland annat andelen i HUS-sammanslutningen enligt bokföringsvärdet i bokslutet den 31 december 2022 samt aktier och andelar som hänför sig till de uppgifter som särredovisas. Även donationsfondernas tillgångar och kapital samt eventuella övriga förvaltade medel och kapital ska bokföras som en ökning av aktiva och passiva i balansräkningen för de uppgifter som särredovisas.

Sådana fordrings- och skuldposter som har uppkommit senast 2022 och som inte påverkar resultatet om de betalas, eller som inte bedöms få några väsentliga konsekvenser för resultatet för de särredovisade uppgifterna om de lämnas obetalda, kan antingen hänföras till de uppgifter som särredovisas eller lämnas i stadens övriga balansräkningsposter. Skillnaden mellan de tillgångs- och kapitalposter som hänför sig till de särredovisade utgifterna utgör grund för grundkapitalet.

De tillgångs- och kapitalposter som hänför sig till de uppgifter inom social- och hälsovården och räddningsväsendet som särredovisas ska bokföras som en minskning av de tillgångs- och kapitalposter som hänför sig till stadens andra uppgifter med grundkapitalet som motpost.

Den ingående balansräkningen har upprättats i enlighet med lagstiftningen ovan och anvisningarna i utlåtandet. Till den ingående balansräkningen för social-, hälso- och räddningssektorn har förutom de lagstadgade posterna förts skuld- och fordringsposter som har uppkommit senast år 2022 och som inte har vare sig någon resultateffekt eller någon kassaeffekt som innebär att social-, hälsovårds- och räddningssektorns statsandel används för att finansiera posterna.

Efter färdigställandet av 2022 års bokslut har det i bedömningen av vilka balansposter som ska överföras beaktats att ett tillräckligt stort grundkapital ska bildas i den ingående balansräkningen för social-, hälsovårds- och räddningssektorn. De skuld- och fordringsposter som har uppkommit för social- och hälsovårdsväsendet före utgången av år 2022 har förts till den ingående balansräkningen som sådana, exklusive leverantörsskulder, −91 604 132,01 euro, och övriga skulder, −31 540 733,20 euro. Leverantörsskulderna och de övriga skulderna skulle ha betalats genom debitering av statsandelsinkomsterna på social-, hälsovårds- och räddningssektorns förmedlingskonto och dessutom skulle överföringen av skulderna gjort grundkapitalet i den ingående balansräkningen negativt, ca −20 miljoner euro. I syfte att bilda ett tillräckligt grundkapital överfördes social- och hälsovårdssektorns kundfordringar, resultatregleringar och övriga fordringar till social-, hälsovårds- och räddningssektorns ingående balansräkning.

Den ingående balansomslutningen för hela staden 1.1.2023 är 2,5 miljoner euro större än den utgående balansräkningen för hela staden 31.12.2022. Skillnaden beror på att Kårkulla samkommuns verksamhet upphörde 31.12.2022 och dess tillgångar, skulder och förbindelser överfördes till välfärdsområdena och Helsingfors stad.

Efter överföringen av egendoms- och skuldposterna från stadens balansräkning blir social-, hälsovårds- och räddningssektorns ingående balansomslutning 490 884 323,67 euro och kommun-Helsingfors balansomslutning 58 502 476 642,87 euro. Helsingfors stads balansomslutning är summan av dessa, 58 993 360 966,54 euro.

Social-, hälso- och räddningssektorns grundkapital blir 102 555 988,38 euro, kommun-Helsingfors grundkapital 3 047 721 394,17 euro och Helsingfors stads grundkapital summan av dessa, 3 150 277 382,55 euro.

Principerna för särredovisning av balansräkningen har setts över med stadens revisor. I samband med revisionen av bokslutet för 2023 granskas också de ingående balansräkningarna.

Behov av överskridningsrätt för år 2023 för betalning av gottgörelseränta på transaktionskontot för sektorns bokföring

Social-, hälsovårds- och räddningssektorns anslag baserar sig på statlig finansiering som följer ett lagstadgat betalningsschema. Hälften av delposten för januari av finansieringen för år 2023 betalades redan den 1 december 2022.

Finansieringen har betalats innan utgifterna uppkommit och därför har bokföringens kontomedel ackumulerats på sektorns remiss- och transaktionskonton räknat från ingången av 2023. Det är motiverat att räkna ut och kompensera räntan på dessa med anledning av den ekonomiska särredovisningsskyldigheten. Det har inte funnits förutsättningar för att förbereda sig på detta anslagsbehov i arbetet med budgeten för 2023. Enligt affärsverket ekonomiförvaltningstjänstens uppskattning uppgår medlen på transaktionskontot i genomsnitt till 300 000 000,00 euro år 2023. Stadens interna gottgörelseränta, som tillämpas på dessa kontomedel, är 3 % per år, vilket betyder att överskridningsbehovet på undermomentet 7 02 01 02, Räntor på tillfällig kredit och på transaktionskonton, uppgår till 9 000 000,00 euro. Motsvarande överskridningsrätt behövs även för det bindande budgetmomentet 7 01 02, Räntor, till stadskansliets disposition.

Stäng

Kaupunginhallitus 13.11.2023 § 671

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä Helsingin kaupungin vuoden 2023 alkavan taseen eriyttämisen kunta-Helsingin ja sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan alkaviksi taseiksi liitteen 1 mukaisesti.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginkanslian ylittämään vuoden 2023 talousarvion talousarviokohdan 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi, menot 9 000 000,00 eurolla sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan kirjanpidon käyttöoikeustilin korkohyvitystä varten.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli vs. rahoitusjohtaja Pia Ojavuo.

Esittelijä
va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm
Lisätiedot

Pia Ojavuo, vs. rahoitusjohtaja, puhelin: 310 76759

pia.ojavuo@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 28.11.2023

BESVÄRSANVISNING

Ändring i beslutet söks genom kommunalbesvär.

Besvärsrätt

Ändring i beslutet får sökas

 • av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part)
 • av en kommunmedlem
Besvärstid

Kommunalbesvär ska anföras inom 30 dagar efter att man fått del av beslutet.

Besvärsskriften ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast besvärstidens sista dag under besvärsmyndighetens öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet sju dagar efter att brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något annat påvisas.

Dagen då man fått del av beslutet räknas inte in i besvärstiden. Om sista dagen av besvärstiden är en helgdag, självständighetsdagen, första maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får besvärshandlingarna lämnas in första vardagen därefter.

Besvärsgrunder

Kommunalbesvär får anföras på den grunden att

 • beslutet har tillkommit i felaktig ordning
 • den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter
 • beslutet annars strider mot lag

Ändringssökanden ska framföra besvärsgrunderna innan besvärstiden går ut.

Besvärsmyndighet

Kommunalbesvär anförs hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolens kontaktuppgifter är:

E-postadress:
helsinki.hao@oikeus.fi
Adress:
Banbyggarvägen 5
 
00520 HELSINGFORS
Faxnummer:
029 56 42079
besöksadress:
Banbyggarvägen 5
Telefonnummer:
029 56 42000

Besvär kan anföras även via förvaltnings- och specialdomstolarnas e-tjänst på adressen https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/sv

Formen för och innehållet i besvärsskriften

Besvär ska anföras skriftligen. Elektroniska dokument uppfyller kravet på skriftlig form.

I besvärsskriften ska uppges:

 1. det beslut i vilket ändring söks, (det överklagade beslutet);
 2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena);
 3. grunderna för yrkandena;
 4. vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser ändringssökanden själv.

I besvären ska dessutom ändringssökandens namn och kontaktuppgifter uppges. Om en laglig företrädare eller ett ombud för ändringssökandens talan, ska också dennes kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna.

Besvären ska också innehålla postadressen och en eventuell annan adress till vilken handlingar som hänför sig till rättegången kan sändas (processadress). Om ändringssökanden har uppgett flera processadresser, kan förvaltningsdomstolen välja till vilken av dem den skickar de handlingar som hänför sig till rättegången.

När den som har begärt omprövning anför besvär över det beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning, får denne lägga fram nya grunder för sina yrkanden. Ändringssökanden får framställa nya yrkanden endast om de grundar sig på förändrade förhållanden eller på omständigheter som ändringssökanden fått kännedom om efter det att tidsfristen för begäran om omprövning gått ut.

Till besvärsskriften ska följande fogas:

 1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning;
 2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning om när besvärstiden börjat löpa;
 3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.
Rättegångsavgift

En rättegångsavgift tas ut med stöd av lagen om domstolsavgifter (1455/2015) hos den som söker ändring. I ett ärende som marknadsdomstolen har behandlat som första instans tas avgiften ut oberoende av utgången.

Om förvaltningsdomstolen ändrar det överklagade beslutet till förmån för ändringssökanden tas ingen rättegångsavgift ut.

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på begäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskontor.

Skyddad e-post: https://securemail.hel.fi/

Använd alltid skyddad e-post när du skickar personliga uppgifter.

Nämn alltid diarienumret (t.ex. HEL 2021-000123) i ditt meddelande om ditt ärende redan har upptagits till behandling vid Helsingfors stad.

E-postadress:
helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress:
PB 10
 
00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress:
Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer:
09 310 13700
 

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00

Stäng

Föredragande

Stadsstyrelsen

Mer information fås av

Pia Ojavuo, stf. finansdirektör, telefon: 09 310 76759

pia.ojavuo@hel.fi