Hankinta, liikkuvan teknologiakontin tilasuunnittelu ja suunnitelman mukainen toteutus, Javist-hanke, kaupunginkanslia

HEL 2023-013774
Ärendet har nyare handläggningar
§ 5

Hankinta, teknologiakontin tilasuunnitelma ja toteutus, Jakamisella viisautta - yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (Javist-hanke)

SV_Yksikön päällikkö

Päätös

Yrityspalvelut-yksikön johtaja päätti hyväksyä Lataamo Group OY:n tarjouksen liikkuvan teknologiakontin tilasuunnitelmasta ja toteutuksesta kokonaistaloudellisesti edullisimpana.

Suunniteltu sopimusaika on 1.12.2023-15.1.2024. Sitova sopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella.

Hankinnan arvonlisäveroton kokonaisarvo on 15 947,50 euroa.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alle jäävä pienhankinta, johon ei sovelleta hankintalakia.

Hankinnan kustannukset maksetaan EAKR:n ja Helsingin kaupungin rahoittamasta osahankkeesta Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (Javist) (projektitunnus 1098097003).

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin elinkeino-osaston Yrityspalvelut-yksikkö osallistuu osatoteuttajana Jakamisella viisautta – yhteiskäyttöiset innovaatio- ja oppimisympäristöt (Javist) -ryhmähankkeeseen. Helsingin kaupungin osahanke vahvistaa kaupunkistrategian mukaisesti Helsingin tavoitetta olla houkutteleva ympäristö yrityksille testata uusia ratkaisuja kaupunkiympäristössä. Se kehittää kaupungin oppimisympäristöjä kokeilualustoiksi, jotka mahdollistavat uusien innovaatioiden syntymisen ja yritysten liiketoiminnan kehittymisen. Yksi kehitettävä kokeilualusta on niin sanottu liikkuva teknologiakontti.

Teknologiakonttia kehitetään Helsingin kaupungin elinkeino-osaston ja kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kanssa yhteistyönä. Teknologiakontti mahdollistaa uusien teknologioiden yhteiskehittämis- ja testaustoiminnan toteuttamisen koulujen välittömässä läheisyydessä. Yritykset voivat testata, saada nopeaa ja asiantuntevaa palautetta sekä kehittää edelleen tuotteitaan ja palveluitaan teknologiakontissa, ja oppijat ja opettajat pääsevät tutustumaan uusimpiin teknologioihin.

Tarjouspyyntö (liite 1) lähetettiin 17.10.2023 sähköpostitse ennakkoon relevanteiksi tunnistetuille toimittajille (9 toimittajaa). Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 1.11.2023 klo 12.00, johon mennessä saatiin kaksi (2) tarjousta. Tarjouksensa jättivät Lataamo Group OY ja Factor Nova OY. Tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Hankinnan hinnaksi ilmoitettiin enintään 16 000 euroa, alv 0 %. Tulleet tarjoukset vertailtiin ainoastaan laadun perusteella. Tarjoukset pisteytettiin tarjouspyynnössä lueteltujen kriteerien mukaisesti. Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus.

Tarjousten arviointiperusteet ja pisteytys on kuvattu liitteenä olevassa vertailutaulukossa (liite 2).

Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen ja parhaiten tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin vastasi Lataamo Group OY:n tarjous. Alustava tilasuunnitelma on toimiva ja se mahdollistaa monipuolisen käytön. Siinä on säilytystilaa välineille. Tilan visuaalinen ilme ja innovatiivisuus on kohtalaisen houkutteleva ja innovatiivinen. Materiaaliratkaisuissa on huomioitu kestävyys- ja kiertotalousnäkökulma. Tilasuunnitelman mukainen toteutus on toteutettavissa tilaajan asettamien aikataulujen puitteissa. Toimittajalla on vaadittavat referenssit.

Yrityspalvelut-yksikön johtajan oikeus toteuttaa hankintoja perustuu kansliapäällikön päätökseen kaupunginkanslian hankintaoikeuksista 25.4.2023 § 65.

Detta beslut publicerades 17.11.2023

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta tekemällä hankintaoikaisuvaatimuksen tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksiantopäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

 • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

OHJEET KUNTALAIN MUKAISEN OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto, tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot.
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Marjo Kenttälä, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 624

marjo.kenttala@hel.fi

Beslutsfattare

Paula Miettinen
yksikön päällikkö