Yhteistyösopimus, Hyvä Joulumieli -lahjakorttien jakelu lapsiperheille vuonna 2023, Suomen Punainen Risti (SPR)

HEL 2023-013929
Ärendet har nyare handläggningar
§ 78

Sitoumus yhteistyöhön Suomen Punaisen Ristin Hyvä Joulumieli-lahjakorttien jakelusta lapsiperheille vuonna 2023

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti sitoumuksesta yhteistyöhön Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin (jäljempänä SPR) Hyvä Joulumieli -lahjakorttien jakelusta ajalla 6.11.2023 – 24.12.2023.

Päätöksen perustelut

Hyvä Joulumieli-keräyksen järjestävät Mannerheimin lastensuojeluliitto ja Suomen Punainen Risti yhdessä Ylen kanssa. Hyvä Joulumieli-keräys järjestetään 16.11.-24.12.2023, mutta keräykseen on myös voinut lahjoittaa vuoden aikana. Vuoden 2023 keräystavoitteeksi on asetettu 1 540 000 euroa, jonka myötä voitaisiin jakaa 70 euron lahjakortit 22 000 perheelle.

Tällä päätöksellä Helsingin kaupunki sitoutuu yhteistyöhön, jonka tavoitteena on toimittaa Hyvä Joulumieli -keräyksen lahjoitusvaroilla hankittuja lahjakortteja helsinkiläisille vähävaraisille lapsiperheille SPR:n määrittämien periaatteiden mukaisesti. Näitä periaatteita ovat, että lahjakortin vastaanottanut perhe on saanut pitkään toimeentulotukea ja että lahjakortit jaellaan kattavasti siten, että jokaiseen toimipisteeseen riittää lahjakortteja. Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityö toimii lahjakorttien välittäjänä. Helsingin kaupunki ei luovuta lahjakortit vastaanottavien asiakkaidensa henkilötietoja SPR:n käyttöön.

Nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityö ilmoittaa SPR:lle toimipisteidensä yhteystiedot ja lahjakorttien määrän, joka jaellaan kyseisestä toimipisteestä asiakkaille. SPR postittaa kuhunkin toimipisteeseen ilmoitetun määrän lahjakortteja. Lahjakortit jaellaan SPR:n ohjeiden/periaatteiden mukaisesti sosiaalityön asiakkaille heidän suostumuksellaan asiakastyön yhteydessä.

Yhteistyöllä ei ole taloudellisia vaikutuksia Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimintaan.

Mikäli lahjakortteja jää jakamatta, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala sitoutuu palauttamaan jäljelle jääneet lahjakortit SPR:n haltuun.

Detta beslut publicerades 06.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Leena Luhtasela, nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja, puhelin: 09 310 64489

leena.luhtasela@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja