Använder du tjänsten Beslut regelbundet? Vi söker nu deltagare till cirka en timme långa användartester. Genom att delta hjälper du oss utveckla tjänsten så att den blir ännu bättre.

Aukioloajat, toimintayksiköiden loma-ajoista johtuvat muutokset toimintaan jouluna ja vuodenvaihteessa 2023

HEL 2023-014034
Ärendet har nyare handläggningar
§ 91

Lapsiperheiden hyvinvointi -ja terveyspalvelujen yksiköiden tilapäiset sulkemiset ja toiminnan supistamiset joulun ja vuodenvaihteen aikana 2023-2024.

Direktör för familje- och socialtjänster

Päätös

Perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja päätti palvelujen aukioloajoista vuodenvaihteen aikana 2023-2024 seuraavasti:

Neuvola-ja lapsiperheiden kotipalvelu:

Neuvolat ovat avoinna 18.12.23- 7.1.2024 kello 8-16. Poikkeuksena 22.12.2023, jolloin neuvolat ovat avoinna klo 8-14.

Supistetun toiminnan aikana 18.12.2023-7.1.2024, terveydenhoitajan suorittamat tarkastukset tehdään äitiysneuvolan määräaikaistarkastusohjelman mukaisesti ja lasten terveystarkastukset 2 vuoden ikään saakka.

Neuvolan keskitetyn puhelinpalvelun ajanvaraus- ja neuvonta on avoinna 18.12.2023 – 7.1.2024 klo 8-12 ( avoinna normaalisti klo 8-14 ) ja Chat-palvelu klo 10-12. ( avoinna normaalisti klo 10-14 ). Takaisin soitetaan klo 8-16, paitsi 22.12.2023 klo 8-14.

Lapsiperheiden kotipalvelut toteutetaan suunnitellun asiakastarpeen mukaan. Poikkeuksena 22.12.2023, jolloin lapsiperheiden kotipalvelu palvelee asiakkaita klo 14 saakka.

Lapsiperheiden kotipalvelun asiakasohjaus -ja tilauspalvelu on avoinna 18.12.2023-7.1.2024 klo 8-12 ( avoinna normaalisti klo 8-13 ). Takaisin soitetaan klo 8-16, paitsi 22.12 klo 8-14.

Lapsiperheiden erityispalvelut:

Neuvolan psykologipalvelut on suljettu 22.12.-31.12. 2023.

Päätöksen perustelut

Toimipisteiden tilapäisen sulkemisen sekä aukioloaikojen supistamisen syynä on joulun ajasta johtuva vähentynyt palveluntarve ja henkilöstön vuosilomat.

Hallintosäännön 18 luvun 4 §:n mukaan palvelukokonaisuuden johtaja päättää hoitopaikkojen tilapäisistä muutoksista ja toimintayksiköiden aukioloajoista.

Samalla sosiaali-ja perhepalvelujen johtaja kehotti informoimaan kuntalaisia aukioloaikojen muutoksista hyvissä ajoin.

Detta beslut publicerades 08.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Terhi Tuominiemi-Lilja, perheiden erityispalvelujen päällikkö, puhelin: 09 310 55634

terhi.tuominiemi-lilja@hel.fi

Monica Lindberg, neuvolan ja lapsiperheiden kotipalvelun päällikkö, puhelin: 09 310 58352

monica.lindberg@hel.fi

Beslutsfattare

Maarit Sulavuori
perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja