Virkasuhteen täyttäminen, Helsingin kotisairaala, apulaisylilääkäri, työavain SOTEPE-03-989-23

HEL 2023-014075
Ärendet har nyare handläggningar
§ 25

Virkasuhteen täyttäminen, kotisairaala, apulaisylilääkärin virka, työavain SOTEPE-03-989-23

Chefsläkare

Päätös

Helsingin sairaalan johtajalääkäri päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella lääketieteen lisensiaatti ********** kotisairaalan apulaisylilääkärin virkaan (vakanssinumero 027006, toimintayksikkö 397680, työpiste 100050) 11.12.2023 alkaen 6714,92 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on kuusi kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu ja virkaan otetulta saadaan selvitys tartuntatautilain 48 §:n mukaisesta rokotussuojasta. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Kotisairaalan apulaisylilääkärin virka (vakanssinumero 027006) tuli avoimeksi 16.09.2023.

Toimivalta

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 9.1.2022 199 §:n mukaan kotisairaalan apulaisylilääkärin virkaan ottaa Helsingin sairaalan johtajalääkäri.

Viran tehtäväkuvaus

Apulaisylilääkärin tehtävänä on hoitaa kotona olevia potilaita yhdessä hoitotiimin kanssa kotikäynneillä ja konsultoiden. Apulaisylilääkärin tehtävään sisältyy kliinisen työn lisäksi hallinnollista työtä ylilääkärin tukena toiminnan kehittämisessä ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Palliatiivinen poliklinikka mahdollistaa myös polikliinisen työskentelyn. Kotisairaalan potilaina on palliatiivisia potilaita sekä akuutteja, lähinnä infektiopotilaita.

Kelpoisuus

Apulaisylilääkärin viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun lääkärin pätevyys sekä erikoislääkärin tutkinto.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Edellytykset

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää riittävää kokemusta alansa tehtävistä sekä hallinnollisen työn kokemusta.

Eduksi luettiin kiinnostus palliatiivisesta hoidosta.

Hakuprosessi

Apulaisylilääkärin virka (vakanssinumero 027006) on ollut julkisesti haettavana 2.-20.10.2023 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti kaksi hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on molemmilla hakijoilla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 3.-6.11.2023 kaksi hakijaa: LL, erikoislääkäri ********** ja LL, erikoislääkäri ********** Haastattelun suorittivat johtajalääkäri ********** ja ylilääkäri **********

********** haastateltiin lähihaastatteluna ja ********** haastateltiin Teamsin välityksellä.

Hakijoiden kuvaus

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti ja geriatrian erikoislääkäri. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Helsingin yliopistosta v. 2012 ja geriatrian erikoislääkäriksi v. 2021. **********

********** on koulutukseltaan lääketieteen lisensiaatti ja sisätautien sekä infektiosairauksien erikoislääkäri. Hän on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi Oulun yliopistosta v. 2005 ja saanut sisätautien erikoislääkärin oikeudet v. 2012 ja infektiosairauksien erikoislääkärin oikeudet v. 2019. **********

Kärkihakijoiden ansioiden peilaus toimenkuvaan ja toisiinsa

Molemmilla haastatelluilla oli riittävä kokemus erikoislääkärin työstä. Hakijoista ********** on viran edellyttämää kokemusta hallinnollisesta työstä.

Molemmilla haastatelluilla on kiinnostusta palliatiivisten potilaiden hoitoon.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset apulaisylilääkärin viran tehtävien hoitamiseen Helsingin kotisairaalassa.

Detta beslut publicerades 14.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Taina Toivanen, ylilääkäri, puhelin: 09 310 75616

taina.a.toivanen@hel.fi

Beslutsfattare

Laura Pikkarainen
johtajalääkäri

Bilagor

1. Hakijaluettelo

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.