Virkasuhteen täyttäminen, Kannelmäen peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1262-23

HEL 2023-014161
Ärendet har nyare handläggningar
§ 35

Virkasuhteen täyttämättä jättäminen, Kannelmäen peruskoulu, luokanopettaja, työavain KASKO-01-1262-23

Biträdande rektor

Päätös

Virka-apulaisrehtori päätti kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin nojalla jättää täyttämättä Kannelmäen peruskouluun sijoitetun päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, viran.

Päätöksen perustelut

Päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, virka on ollut julkisesti haettavana ajalla 23.8.2023 – 6.9.2023 Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (30.6.2021, § 90) mukaan opettajan ottamisesta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen päättää virka-apulaisrehtori.

Viranhaltijan tehtävänä on päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, tehtävät Kannelmäen peruskoulussa.

Päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 1998/986 mukainen kelpoisuus.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 2 momentin perusteella virkasuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen voi perustellusta syystä päättää hakuajan jatkamisesta, uudesta hakumenettelystä tai virkasuhteen täyttämättä jättämisestä. Uutta hakumenettelyä koskevassa ilmoituksessa on mainittava, otetaanko aikaisemmat hakemukset huomioon.

Koska kysymyksessä olevaan päätoimisen tuntiopettajan, luokanopetus, virkaan oli vähän kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, virka jätetään täyttämättä.

Detta beslut publicerades 13.11.2023

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Mer information fås av

Pia Siljala-Kaskelin , virka-apulaisrehtori, puhelin: 09 310 25890

pia.siljala-kaskelin@hel.fi

Beslutsfattare

Pia Siljala-Kaskelin
apulaisrehtori