Vuokraus, määräaikainen vuokraus, kulttuurikeskus Stoan ravintolatilat, Tipun Kuja Oy

HEL 2023-014362
Ärendet har nyare handläggningar
§ 60

Kulttuurikeskus Stoan ravintolatiloja koskeva määräaikainen vuokrasopimus

Kulturdirektör

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti vuokrata Stoan ravintolatilat Tipun Kuja Oy:lle (Y-tunnus 2870677-7) 15.11.2023-16.12.2023 väliseksi ajaksi siten, että kiinteä vuokra on 1 000 euroa (alv 0 %), 1 240 euroa (sis alv 24 %). Lisäksi alv 0 % liikevaihdosta (pl. alkoholi- ja savuketuotteet) maksetaan 5%:n provisio-osuus.

Vuokra-ajalle ei edellytetä vuokravakuutta. Ravintolan aukioloista sovitaan erikseen vuokranantajan ja vuokralaisen kesken.

Stoan ravintolatilat sijaitsevat Stoan kulttuurikeskuksessa, osoitteessa Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki. Vuokra-alue on pinta-alaltaan noin 64 m2, johon kuuluu 1 kerroksen ruokasali sekä kellarikerroksesta varastot ja sosiaalitilat. Yritykselle on haettu anniskeluoikeudet.

Vuokra-ajan päätyttyä tulee tehdä viipymättä yhteinen vuokratilojen loppukatselmus. Vuokratilojen tulee olla tyhjennetty vuokralaisen irtaimesta omaisuudesta viimeistään 20.12.2023.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen vuoksi muuttuu tai kumoutuu.

Päätöksen perustelut

Kulttuurijohtaja päätti 31.10.2023 hyväksyä kulttuurikeskus Stoan ravintolatoiminnasta vastaavan Itäonitä Oy:n 21.7.2021 allekirjoitetun vuokrasopimuksen irtisanomisen ravintoloitsijan 4.10.2024 tekemän ilmoituksen johdosta. Stoan ravintolatilojen vuokraaminen lopetettiin sopimuskumppaneiden kesken vuokrasopimuksen kolmen kuukauden irtisanomisajasta poiketen päättymään 14.11.2023, jolloin irtisanominen astuu voimaan ja vuokralaisen vuokranmaksuvelvoite päättyy.

Itäonitä OY:n vuokrasopimus oli solmittu 21.7.2021 toistaiseksi voimassa olevana ja sitä täydennettiin kulttuurijohtajan päätöksen 7.6.2023, 37 § mukaisella lisäliitteellä.

Nyt tehtävällä määräaikaisella vuokrasopimuksella varmistetaan Stoan vuoden 2023 ravintolapalvelut käynnistetyn markkinakartoituksen ja uuden vuokralaisen valitsemisen ajaksi. Vuokrasopimus jatkuu alkuperäisen vuokrasopimuksen ja kulttuurijohtajan 7.6.2023 päättämän lisäliitteen mukaisin ehdoin kuitenkin siten, ettei vuokravakuutta edellytetä.

Vuokrasopimuksen kohteena oleva Stoan ravintolatila (Turunlinnantie 1, 00900 Helsinki) on pinta-alaltaan noin 64 m2 ja siihen kuuluu 1 kerroksen ruokasali sekä kellarikerroksen varastot ja sosiaalitilat. Yritykselle on haettu anniskeluoikeudet.

Kaupunki ei vastaa vuokralaiselle aiheutuneista kustannuksista, mikäli päätös oikaisuvaatimuksen, kunnallisvalituksen tai ylemmän toimielimen päätöksen vuoksi muuttuu tai kumoutuu.

Vuokra-ajan päätyttyä tulee tehdä viipymättä yhteinen vuokratilojen loppukatselmus. Vuokratilojen tulee olla tyhjennetty vuokralaisen irtaimesta omaisuudesta viimeistään 20.12.2023.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on siirtänyt 24.4.2018, § 91 toimivaltaansa viranhaltijoille Helsingin kaupungin hallintosäännön 10 luvun 1 § 3 momentin perusteella siten, että kulttuurijohtajalla on oikeus antaa vuokralle kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan hallinnassa olevia tiloja enintään kuudeksi (6) vuodeksi tai toistaiseksi voimassa olevana enintään 6 kk irtisanomisajalla.

Detta beslut publicerades 15.11.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Mer information fås av

Antti Sarpo, johtaja, puhelin: 09 310 21689

antti.sarpo@hel.fi

Paiju Tyrväinen, päällikkö, alueelliset kulttuurikeskukset, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Beslutsfattare

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Bilagor

1. Stoan ravintolatilan vuokrasopimus 21.7.2021
2. Kulttuurijohtaja 7.6.2023, 37 §
3. Stoan kahvilan vuokrasopimuksen päätös 31.10.2023, 57 §
4. Stoan keittiön kalustelistaus 2021
5. Vastuunjakotaulukko STOA_KYMP rav_21
6. Kauppareksiteriote Tipun Kuja Oy
7. Liikehuoneiston vuokrasopimus Tipun Kuja Oy

I beslutsdokumenten nämns bilagor som inte publiceras på nätet. Bort lämnas bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter, bilagor som innehåller uppgifter som kan äventyra integritetsskyddet eller sådana som man inte av tekniska orsaker kunnat överföra till elektroniskt format. (Offentlighetslagen 621/1999, Lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation 917/2014, Dataskyddslagen 1050/2018, Lagen om behandling av personuppgifter inom social- och hälsovården 703/2023, Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016). Upplysningar om stadsstyrelsens beslutshandlingar fås också från Helsingfors stads registratorskontor.