Johtajasopimus, kansliapäällikkö

HEL 2023-014582
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 14. / 711 §

Johtajasopimus kansliapäällikölle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kansliapäällikön johtajasopimuksen liitteen mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus kehottaa pormestaria allekirjoittamaan sopimuksen.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että liitteenä olevan johtajasopimuksen Kansliapäällikön tehtävät -otsikon alla olevaa ensimmäistä kappaletta täydennetään siten, että kappale kuuluu seuraavasti:

Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa keskushallintoa, toimia toimialajohtajien esihenkilönä ja kaupunginkanslian päällikkönä. Kansliapäällikkö suorittaa pormestarin määräämät tehtävät. Pormestari vastaa asioiden poliittisesta ohjauksesta huomioiden kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen linjaukset. Kansliapäällikkö toimii kaupunginhallituksen, sen jaostojen sekä pormestarin esittelijänä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus hyväksyy kansliapäällikön johtajasopimuksen liitteen mukaisesti. Samalla kaupunginhallitus kehottaa pormestaria allekirjoittamaan sopimuksen.

Stäng

Kaupunginvaltuusto on 13.9.2023, § 251 ottanut Jukka-Pekka Ujulan kansliapäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen. Päätös on lainvoimainen.

Hallintosäännön 5 luvun 2 §:n mukaan kansliapäällikön kanssa tehdään johtajasopimus.

Liitteenä oleva johtajasopimus perustuu pormestarin ja kansliapäällikön väliseen neuvottelutulokseen.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 11 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää kansliapäällikön palkasta ja palkan määräytymisperusteesta sekä palkan harkinnanvaraisesta tarkistamisesta ja muusta palkitsemisesta.

Kaupungilla johdon tehtävissä sovelletaan kokonaispalkkajärjestelmää, jonka soveltamispiiriin kuuluvat tehtävät on sijoitettu johdon roolirakennemallin mukaisiin vaativuusluokkiin (kansliapäällikkö 22.11.2022, § 219). Kansliapäällikön virka sijoittuu vaativuusluokkaan H10. Palkan määräytymiseen vaikuttavat olennaisesti tehtävän vaativuus sekä henkilön johtamiskyvykkyys ja suorituskyky. Johtajasopimuksen kohdassa 5 on sovittu tarkemmin palkasta.

Pormestari käy kansliapäällikön kanssa neuvottelut tälle asetettavista tavoitteista. Kansliapäällikkö vastaa kaupungin operatiivisen toiminnan rakentamisesta ja johtamisesta pormestarin kanssa sovitun vastuunjaon mukaisesti. Pormestari ja kansliapäällikkö käyvät jatkuvaa vuoropuhelua tehtävien tarkemmasta jaosta (sopimuksen kohdat 3 ja 4).

Sopimuksen kohta 9 koskee kansliapäällikön vapaaehtoista irtisanoutumista kaupunginvaltuuston toteaman luottamuspulan perusteella. Määräyksen soveltaminen edellyttää, että kaupunginvaltuusto ensin asettaa kuntalain 35 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla tilapäisen valiokunnan, jonka tehtävänä on antaa lausunto kaupunginvaltuustolle kansliapäällikön luottamusta koskevasta kysymyksestä. Jos kaupunginvaltuusto lausunnon perusteella toteaa luottamuspulan olevan olemassa ja jos kansliapäällikkö tämän jälkeen irtisanoutuu virastaan, hänelle maksetaan 12 kuukauden palkkaa vastaava kertakorvaus. Kyseessä on viranhaltijan lakisääteisestä virassapysymisoikeudesta luopuminen, josta on paikallaan maksaa korvaus. Sovitun korvauksen kohtuullisuutta arvioitaessa on otettu huomioon, että kansliapäällikölle tulisi maksettavaksi enimmillään kuuden kuukauden irtisanomisajan palkka myös tavanomaisessa irtisanomistilanteessa, ja ettei kertakorvausta tule maksettavaksi, jos kansliapäällikkö irtisanoutuu ilman tässä tarkoitettua menettelyä.

Koska johtajasopimus liittyy kansliapäällikön määräaikaiseen virkasuhteeseen, sopimus päättyy ilman eri toimenpiteitä kansliapäällikön virkasuhteen päättyessä.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 1 momentin 19 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää muista kansliapäällikön virkasuhteeseen liittyvistä asioista.

Stäng

Detta beslut publicerades 01.12.2023

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Stäng

Föredragande

pormestari
Juhana Vartiainen

Mer information fås av

Helena Wendorf, johtava asiantuntija, työnantajapolitiikka, puhelin: 09 310 23529

helena.wendorf@hel.fi