Toivomusponsi, S2-opiskelijoiden määrän, suhteen vieraskielisten opiskelijoiden määrään, kehitystoimien ja muiden tietojen raportoiminen

HEL 2023-014597
Ärendet har nyare handläggningar
Ärende 13. / 291 §

Valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponsi suomea toisena kielenä (S2) opiskelevien tunnuslukujen raportoinnista kasvatus- ja koulutuslautakunnalle

Helsingfors stadsstyrelse

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 15.11.2023 hyväksymän toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Stäng

Käsitellessään Valtuutettu Ozan Yanarin aloitetta S2-opetuksen ohjaamisen käytäntöjen uudelleen arvioimiseksi kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.11.2023 valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponnen:

"Kaupunginvaltuusto edellyttää selvitettävän mahdollisuutta raportoida kasvatus- ja koulutuslautakunnalle vuosittain S2-opiskelijoiden määrä, sen suhde vieraskielisten opiskelijoiden määrään, muut toimialan relevanteiksi katsomat tunnusluvut sekä kehitystoimet mitä asiassa on tehty."

Suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2/R2) -oppimäärää opiskellaan Helsingin kaupungin perusopetuksessa ja lukioissa. Tämän lisäksi suomea ja ruotsia opitaan varhaiskasvatuksessa ja opiskellaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa (Stadin AO) sekä Työväenopistoissa.

Jatkossa lautakunnalle raportoidaan loppuvuodesta:

  • Suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää opiskelevien sekä vieraskielisten määrä ja osuus Helsingin kaupungin koulujen perusopetuksessa ja lukioissa
  • Vieraskielisten lasten määrä ja osuus Helsingin kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa
  • Vieraskielisten opiskelijoiden määrä ja osuus Stadin AO:ssa sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä vapaassa sivistystyössä
  • Mahdollisesti muut toimialan kulloinkin relevantiksi katsomat tunnusluvut ja kehitystoimet

Ponnesta on saatu kasvatus- ja koulutuslautakunnan lausunto.

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Stäng

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 23.04.2024 § 87

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon valtuutettu Otso Kivekkään toivomusponnesta koskien S2-asioiden raportointia:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta puoltaa esitettyä toivomuspontta ja pitää merkityksellisenä, että suomen/ruotsin kielen oppijoiden määrää, vieraskielisten määrää, muita keskeisiä tunnuslukuja sekä kehittämistoimia seurataan päätöksenteon tueksi.

Suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus (S2/R2) -oppimäärää opiskellaan Helsingin kaupungin perusopetuksessa ja lukioissa. Tämän lisäksi suomea ja ruotsia opitaan varhaiskasvatuksessa ja opiskellaan Stadin ammatti- ja aikuisopistossa (Stadin AO) sekä Työväenopistoissa.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla seurataan S2/R2-oppilaiden määrän kehitystä perusopetuksessa sekä S2/R2-opiskelijoiden määrän kehitystä lukioissa. Varhaiskasvatuksesta on saatavilla lasten lukumäärä äidinkielittäin. Vieraskielisten opiskelijoiden määrät kokonaisuudessaan ja ainealoittain on saatavilla myös Stadin AO:n osalta. Vapaan sivistystyön osalta on saatavilla tieto vieraskielisten opiskelijoiden määrästä.

Tilastoitavat tiedot perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta saadaan vuosittaisen syksyn laskentapäivän (20.9.) jälkeen. Varhaiskasvatuksessa sekä Stadin AO:ssa tilastot tehdään kuukausittain.

Jatkossa lautakunnalle raportoidaan loppuvuodesta:

  • Suomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää opiskelevien sekä vieraskielisten määrä ja osuus Helsingin kaupungin koulujen perusopetuksessa ja lukioissa
  • Vieraskielisten lasten määrä ja osuus Helsingin kaupungin järjestämässä varhaiskasvatuksessa
  • Vieraskielisten opiskelijoiden määrä ja osuus Stadin AO:ssa sekä suomenkielisessä että ruotsinkielisessä vapaassa sivistystyössä
  • Mahdollisesti muut toimialan kulloinkin relevantiksi katsomat tunnusluvut ja kehitystoimet
Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Satu Järvenkallas
Lisätiedot

Antti Aaltonen, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 27090

antti.aaltonen@hel.fi

Sanna Ranto, yksikön päällikkö, puhelin: 310 21904

sanna.ranto@hel.fi

Leeni Siikaniemi, pedagoginen asiantuntija, puhelin: 310 86212

leeni.siikaniemi@hel.fi
Stäng

Detta beslut publicerades 17.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Stäng

Föredragande

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Mer information fås av

Katja Rimpilä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36256

katja.rimpila@hel.fi